Uchawała Nr 384/06

Uchwała Nr 384/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Świeciu w zakresie dotyczącym jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN, U.

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami[1]), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami[2]),

 

uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ulicy Stromej w Świeciu w zakresie dotyczącym jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN, U.

2. Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała nr 296/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy Stromej, zatwierdzonym uchwałą nr 169/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego nr 36, poz. 553 z dnia 23 marca 2004 r., polegającej na zmianie zapisów w jednostkach bilansowych 28 MN, U i 14 UH.

3. Niniejsza uchwała stanowi zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy Stromej zatwierdzonego uchwałą Nr 169/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. i opublikowanego w Dz. U. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36 poz. 553 z dnia 23 marca 2004 r.

4. Stwierdza się zgodność niniejszego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przyjętego uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000 r.

5. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zasady zagospodarowania obszaru objętego zmianą planu zgodnie z rysunkiem planu w skali 1:1000 stanowiącym jego integralną część.

6. Rysunek planu stano     wi graficzne przedstawienie ustaleń zmiany planu oraz określenie granic obszaru objętego zmianą planu.

§ 2. Dla obszaru objętego niniejszą zmianą planu ustala się:

1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3)    zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego,

4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5)    wymagania wynikające z potrzeb  kształtowania przestrzeni publicznych,

6)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania poszczególnych terenów, w tym:

a)       linie zabudowy,

b)       gabaryty obiektów,

c)        wskaźniki intensywności zabudowy,

7)        granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie  odrębnych przepisów,

8)        szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

9)        szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

10)   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

11)   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

  12) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

§ 3.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały,

2)    rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3)    funkcji usług nieuciążliwych – należy przez to rozumieć prowadzenie takiej działalności, która nie wywołuje zjawisk fizycznych lub stanów utrudniających życie oraz nie jest uciążliwa dla środowiska (otoczenia), a przede wszystkim nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych norm, a w przypadku lokalizacji usług w budynkach mieszkalnych, tylko takiej, która może być świadczona w warunkach odpowiadających wymaganiom techniczno-budowlanym, jakie stawia się pomieszczeniom mieszkalnym,

4)    maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której może być lokalizowana główna ściana budynku, z zakazem jej przekroczenia, za wyjątkiem infrastruktury technicznej oraz takich elementów architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap dachu, balkon, schody zewnętrzne itp.,

5)      lokalizacji zabudowy przy granicach działki – należy przez to rozumieć to, że ściana budynku może być sytuowana w odległości 1,5 – 3 m od granicy z sąsiednią działką lub bezpośrednio przy takiej granicy, chyba że linia zabudowy ustala inną odległość,

6)      infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

§ 4. Do niniejszej uchwały załącza się:

   1) rysunek planu jako załącznik nr 1 do uchwały,     

   2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do planu jako załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako załącznik nr 3 do uchwały.

 

Rozdział 2

Ustalenia szczegółowe

§ 5. Ustalenia dla terenu 14 UH

Wydzielony na rysunku planu teren 14 UH łączy się z terenem 28 MN, U tworząc wspólnie teren o symbolu 28 MN, U.

 

§ 6. Ustalenia dla terenu 28 MN, U

1.       Przeznaczenie terenu:

1)    Teren przeznacza się pod funkcje:

a)    mieszkaniową jednorodzinną,

b)    usług nieuciążliwych (w tym handlową).

2)    Powyższe funkcje mogą wystąpić łącznie, jak i każde z osobna.

2.       Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwestycji celu publicznego.

3.       Teren leży w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 130 podlegającego  najwyższej ochronie.

4.       W przypadku odkrycia w czasie prowadzenia robót budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5.       Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1)    wysokość zabudowy – do 3 kondygnacji (w tym poddasze użytkowe i podpiwniczenie),

2)    zabudowa w swojej formie architektonicznej winna charakteryzować się szczególną dbałością,

3)    lokalizowane na działce budynki winny posiadać zharmonizowany ze sobą wystrój architektoniczny,

4)    maksymalna nieprzekraczalna linia zabudowy – 4 m od granicy z terenem 24 KZ; w pozostałych przypadkach, zgodnie z rysunkiem planu,

5)    dachy dwu, cztero lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20-45º, z dopuszczeniem dachów płaskich w budynkach istniejących,

6)    w przypadku zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub dodatkowego garażu wolnostojącego po jednym na jedno mieszkanie,

7)    maksymalna powierzchnia zabudowy - 50% powierzchni działki,

8)    minimum 30 % powierzchni działki należy przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną,

9)    stosować nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych,

10)     dopuszcza się lokalizację zabudowy przy granicach działki.

6.       Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

1)    nieruchomości można dzielić na działki zgodnie z potrzebami inwestora,

2)    dopuszcza się łączenie działek.

7.       Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej

1)    obsługa komunikacyjna z istniejących ulic w terenach 23 KL, 24 KZ, 27 KD za zgodą i na warunkach zarządcy dróg,

2)    należy zapewnić następującą minimalną ilość miejsc postojowych:

a) 1 miejsce na 1 mieszkanie,

b) 1 miejsce na 30 m2 powierzchni użytkowej o funkcji usług nieuciążliwych,

3)    zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych i przeciwpożarowych – z miejskiej sieci wodociągowej – zgodnie z warunkami wydanymi przez gestora sieci,

4)    zaopatrzenie w energię elektryczną ze stacji transformatorowej położonej w terenie 9 EE, liniami kablowymi, zgodnie z warunkami właściwego zakładu energetycznego,

5)    oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z właściwymi przepisami,

6)    odprowadzenie ścieków sanitarnych do sieci kanalizacji sanitarnej, a wód deszczowych do kanalizacji deszczowej,

7)    wody deszczowe z terenu parkingu należy odprowadzać do kanalizacji deszczowej po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym we właściwych przepisach, na warunkach gestora sieci,

8)    zaopatrzenie w energię cieplną z własnego źródła, z zastosowaniem takich czynników grzewczych jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, gaz, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne źródła energii,

9)    odpady stałe należy umieszczać w pojemnikach służących do ich czasowego gromadzenia z okresowym wywozem na wskazane przez władze gminy składowisko, zgodnie z systemem przyjętym na terenie gminy.

 

Rozdział 3

Przepisy końcowe

§ 7. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej zmiany planu teren pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

 

§ 8. Stawka procentowa służąca naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – 30%.

 

§ 9. W zakresie objętym niniejszą uchwałą, tracą moc ustalenia uchwały nr 169/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmującym teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Mieście Świeciu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 36, poz. 553).

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ulicy Stromej w Świeciu w zakresie zapisów jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN,U dotyczy przeznaczenia powyższego terenu pod funkcję mieszkaniową oraz usługi nieuciążliwe i otrzymuje symbol planistyczny 28MN,U. Część powyższego terenu przewidziano pod budowę prywatnej Przychodni Lekarskiej.

W związku z tym dokonanie zmian w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego jest w pełni uzasadnione.

Uzasadnienie

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ulicy Stromej w Świeciu w zakresie zapisów jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN,U dotyczy przeznaczenia powyższego terenu pod funkcję mieszkaniową oraz usługi nieuciążliwe i otrzymuje symbol planistyczny 28MN,U. Część powyższego terenu przewidziano pod budowę prywatnej Przychodni Lekarskiej.

W związku z tym dokonanie zmian w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego jest w pełni uzasadnione.

nie

 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ulicy Stromej w Świeciu w zakresie zapisów jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN,U dotyczy przeznaczenia powyższego terenu pod funkcję mieszkaniową oraz usługi nieuciążliwe i otrzymuje symbol planistyczny 28MN,U. Część powyższego terenu przewidziano pod budowę prywatnej Przychodni Lekarskiej.

W związku z tym dokonanie zmian w dotychczasowym planie zagospodarowania przestrzennego jest w pełni uzasadnione.

 

  

 

załącznik nr 2 do uchwały nr 384/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

 

 

Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Świeciu w zakresie dotyczącym jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN, U

 

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

stwierdza się, że nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu w związku z czym nie występuje potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

 

załącznik nr 3 do uchwały nr 384/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

Dotyczy zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren zawarty między ulicami Paderewskiego i Piłsudskiego oraz przy ul. Stromej w Świeciu w zakresie dotyczącym jednostek planistycznych 14 UH i 28 MN, U

 

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  zadania własne gminy. W szczególności do zadań własnych należą sprawy m.in.:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) zieleni gminnej i zadrzewień.

 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja gminnych dróg publicznych (budowa lub remont) z zielenią i urządzeniami technicznymi na terenach przeznaczonych w planie miejscowym pod taką funkcję oraz budowa lub remont sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

 

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, ze zm.).

2. Na terenie objętym niniejszą zmianą planu nie wystąpią inwestycje należące do zadań własnych gminy.

 

 

Załącznik graficzny dostępny do wglądu w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:42:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1145