Uchwała Nr 383/06

Uchwała Nr 383/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko gmina Świecie.

 

                                        Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami[1]), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami[2]),

 

uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko gmina Świecie.

2. Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała nr 295/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko z przeznaczeniem pod przemysł, składy, usługi, handel.

3. Ustala się przeznaczenie, warunki zabudowy i zasady zagospodarowania obszaru objętego planem zgodnie z załącznikiem nr 1 - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.

4. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.

5. Stwierdza się zgodność niniejszego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przyjętym uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000 r.

 

§ 2. Ustalenia planu określają:

1)    przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)    zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3)    zasady ochrony środowiska, przyrody i środowiska kulturowego,

4)    zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5)    parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

6)    szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętej planem miejscowym,

9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

10) stawkę procentową, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1)    planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej uchwały,

2)    rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3)    właściwych przepisach – należy przez to rozumieć obowiązujące w chwili uchwalenia planu ustawy (np. prawo budowlane, o odpadach, o ochronie przyrody) i rozporządzenia (np. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe),

4)    liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie oddzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

5)    maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której może być lokalizowana główna ściana budynku, z zakazem jej przekroczenia, za wyjątkiem infrastruktury technicznej oraz takich elementów architektonicznych budynku, jak: gzyms, okap dachu, balkon, schody zewnętrzne itp.,

6)    dachu wysokim – należy przez to rozumieć dach o dwóch lub większej ilości płaszczyzn, nachylonych pod kątem większym niż 200,

7)    infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

 

§ 4. Do niniejszej uchwały dołącza się:

   1) rysunek planu w skali 1:1000 jako załącznik nr 1 do uchwały,     

   2) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu jako załącznik nr 2 do uchwały,

3) rozstrzygnięcia dotyczące sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania jako załącznik nr 3 do uchwały.

 

Rozdział 2

Ustalenia ogólne

§ 5. Przeznaczenie terenów

Obszar planu przeznacza się pod następujące funkcje:

1)    usługową (w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedażowej do 2000 m2) - oznaczoną symbolem U,

2)    produkcyjną – oznaczoną symbolem P,

3)    składową – oznaczoną symbolem S,

4)    infrastrukturalną z przeznaczeniem na istniejący i planowany gazociąg wysokiego ciśnienia - oznaczoną symbolem ITG.

 

 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

1.     Teren objęty planem położony jest w strefie potencjalnych stanów zagrożenia powodziowego, które mogą wystąpić w przypadku: awarii lub zniszczeń urządzeń służących ochronie przeciwpowodziowej.

2.     Zamierzenia należy uzgadniać z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.

3.     Teren objęty planem położony jest w granicach Nadwiślańskiego Parku  Krajobrazowego.

4.     Należy stosować przepisy ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 20/2005 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 08.09.2005 r. w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 108 z dnia 21.09.2005r. poz. 1874).

5.     Wprowadza się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko za wyjątkiem:

1) inwestycji celu publicznego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),

2) przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko nie jest obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę parku krajobrazowego.

6.     Prowadzona działalność gospodarcza nie może:

1)    wywoływać zjawisk fizycznych lub stanów utrudniających życie,

2)    powodować uciążliwości dla środowiska,

3)    przekraczać dopuszczalnych norm.

7.     W terenach usługowych, produkcyjnych, składowych zieleń należy lokalizować w szczególności wokół budynków, placów manewrowych, wzdłuż chodników, między pasem drogowym i linią zabudowy. Wskazana jest nawierzchnia trawiasta z drzewami i krzewami. W szczególności należy zwiększyć ilość nasadzeń krzewów ozdobnych przy wejściu głównym na teren działki, jak i przy wejściu do budynków biurowo-administracyjnych.

8.     W terenach komunikacyjnych miejsca nie przeznaczone do ruchu kołowego i pieszego należy obsadzić zielenią niską i/lub wysoką, pod warunkiem niepogarszania warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej

1.     Na terenie objętym planem znajdują się dwa stanowiska archeologiczne:

1)    Dworzysko stanowisko 6 – osadnictwo ludności kultury łużyckiej, osadnictwo z okresu rzymskiego i późnego średniowiecza,

2)    Dworzysko stanowisko 3 – osadnictwo z okresu rzymskiego i późnego średniowiecza.

2.     Dla inwestycji w granicach strefy „W” ochrony archeologicznej wprowadza się następujące wymogi:

1)    osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna finansująca roboty budowlane w granicach ww strefy jest obowiązana pokryć koszty badań archeologicznych oraz ich dokumentacji,

2)    zakres prac archeologicznych określony zostanie na etapie uzgodnienia projektu,

3)    wymagane jest uzgadnianie projektów budowlanych w zakresie prac ziemnych z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3. Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, jest obowiązany:

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3) niezwłocznie zawiadomić o tym właściwego konserwatora zabytków, a jeśli nie jest to możliwe burmistrza.

 

§ 8. Zasady i warunki podziałów nieruchomości

1. Dopuszcza się bez ograniczeń dokonywanie podziałów nieruchomości na działki pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej oraz w celu przyłączenia fragmentu działki do nieruchomości sąsiedniej.

2.  W pozostałych przypadkach wprowadza się możliwość podziałów nieruchomości na działki o powierzchni nie mniejszej niż 2000 m2.

3. Projekty podziałów, w wyniku których mają powstać więcej niż 2 działki budowlane muszą zawierać również koncepcję zagospodarowania terenu określającą lokalizację budynków, dróg dojazdowych, przyłączy sieci zewnętrznych oraz rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki odpadami, infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp.

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej można realizować na obszarze całego planu, w szczególności w terenach komunikacyjnych.

2.  Zasady obsługi w zakresie dostępu do infrastruktury technicznej:

1) odprowadzanie ścieków bytowych do komunalnej kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej) na warunkach gestora sieci,

   2) odprowadzanie ścieków przemysłowych oraz wód deszczowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni położonych na terenach usługowych, produkcyjnych, składowych i komunikacyjnych do komunalnej kanalizacji ogólnospławnej (deszczowej, sanitarnej), po uprzednim podczyszczeniu w urządzeniach oczyszczających lokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym we właściwych przepisach, na warunkach gestora sieci,

     3) zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego, na warunkach gestora sieci,

     4) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanej stacji transformatorowej słupowej położonej w liniach rozgraniczających drogi gminnej, z zastrzeżeniem pktu 6,

     5) dla zasilania stacji należy wybudować odcinek linii średniego napięcia poprzez odgałęzienie z linii napowietrznej głównej przebiegającej przez obszar objęty planem,

     6) w przypadku zagospodarowania obszaru planu przez jednego inwestora, konieczna będzie budowa stacji transformatorowej abonenckiej, zlokalizowanej w dowolnym miejscu, w zależności od potrzeb,

  7) wzdłuż napowietrznych linii średniego napięcia 15 kV, w pasie o szerokości 10 m (po 5 m w obie strony od osi linii) tworzy się strefy ochronne, gdzie obowiązują ograniczenia w możliwości lokalizacji budynków, którą należy uzgadniać z właściwym gestorem sieci elektroenergetycznej,

   8) realizacja sieci uzbrojenia elektroenergetycznego możliwa będzie pod warunkiem wyprzedzającej realizacji terenów komunikacyjnych,

   9) odpady stałe należy umieszczać w pojemnikach służących do ich czasowego gromadzenia z okresowym wywozem na wskazane przez władze gminy składowisko, zgodnie z systemem przyjętym na terenie gminy,

10) do ogrzewania należy stosować takie czynniki grzewcze jak: energia elektryczna, olej opałowy nisko siarkowy, węgiel spalany w piecach niskoemisyjnych lub inne odnawialne źródła energii.

3. Nakaz podłączenia się do infrastruktury technicznej.

4. Oświetlenie należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z właściwymi przepisami.

 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

1.     Podstawowy układ drogowy stanowi droga gminna łącząca się z drogą powiatową (poza terenem planu).

2.     Uzupełniającym układem drogowym jest istniejąca droga zbiorcza przebiegająca wzdłuż drogi krajowej oraz planowane drogi wewnętrzne o szerokości minimum 5 m nie wydzielone na rysunku planu,  lokalizowane na obszarze objętym planem, a tworzone w zależności od potrzeb inwestora.

3.     Należy zapewnić na własnej działce następującą ilość miejsc postojowych:

1)    minimum 3 miejsca na 100 m2 powierzchni użytkowej o funkcji usługowej, produkcyjnej, składowej,

2)    minimum 1 miejsce na mieszkanie.

4. Inwestycje drogowe można realizować na obszarze całego planu.

5. Zakaz komunikowania obszaru objętego planem z drogą krajową.

 

Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe

§ 11. Tereny 1 U/P/S, 3 U/P/S

1. Tereny 1 U/P/S, 3 U/P/S przeznacza się pod następujące funkcje równorzędne (mogące występować łącznie, parami, jak i każde z osobna):

1)    usługową (w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 2000 m2),

2)    produkcyjną,

3)    składową.

2.     Dopuszcza się jedno mieszkanie na jedną działkę pod warunkiem wyprzedzającej lub równoległej realizacji inwestycji z zakresu funkcji wymienionej w ust. 1.  

3.     Mieszkanie może być zlokalizowane w budynku usługowym lub w osobnym budynku.

4.     W przypadku osobnego budynku mieszkalnego, powierzchnia zabudowy takiego budynku nie może stanowić więcej niż 20% łącznej powierzchni zabudowy pozostałych budynków o funkcji wymienionej w ust. 1.

5.     Mieszkanie musi znajdować się w miejscu pozbawionym uciążliwości wynikającej z lokalizacji innych funkcji.

6.     Część administracyjno-biurową zespołu zabudowy należy lokalizować od strony drogi i wydzielić architektonicznie oraz kolorystycznie od pozostałej zabudowy.

7. Wprowadza się następujące wymogi w stosunku do wysokości budynków (nie dotyczy instalacji i urządzeń technicznych budynków np. kominów, anten, masztów odgromników itp.):

1)    budynki usługowe, produkcyjne i składowe z wyjątkiem usług wymienionych w punkcie b – maksymalnie 12 m,

2)    budynki administracyjno-biurowe, hotelowe itp. – maksymalnie 4 kondygnacje,

3)    budynki mieszkalne – maksymalnie 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 8 m.

8. Należy zastosować dachy płaskie, łukowe i wysokie o nachyleniu połaci maksymalnie 250, a w budynkach administracyjno-biurowych, hotelowych itp. oraz mieszkalnych o nachyleniu połaci 20-450.

9. Kształty budynków bez ograniczeń.

10. Zakaz stosowania ogrodzeń betonowych i nakaz stosowania ogrodzeń ażurowych co najmniej od strony terenów komunikacyjnych.

11. Ustala się maksymalną nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości:

  1) 15 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej,

  2) 40 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej (ekspresowej).

12. Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki maksymalnie 50%.

13. Wskaźnik intensywności zabudowy – maksymalnie 1,0.

14. Minimum 20% terenu działki należy przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną.

15. Należy stosować nasadzenia rodzimych gatunków drzew i krzewów liściastych.

16. Tereny należy zagospodarować w sposób zgodny z ustaleniami niniejszego planu i właściwymi przepisami.

 

§ 12. Teren 2 ITG

1.     Teren 2 ITG o szerokości maksymalnie 37 m przeznacza się pod funkcję infrastrukturalną:

1)    pod istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą ochronną,

2)    pod planowany gazociąg wysokiego ciśnienia wraz ze strefą kontrolowaną,

3)    pod inną infrastrukturę techniczną,

4)    komunikację.

2. Przez teren przebiega trasa istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN 2,5 MPa relacji Grudziądz – Bydgoszcz oraz projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 PN 6,3 MPa relacji Świecie – Mrocza.

3. Dla istniejącego gazociągu należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z 14.11.1995 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 139, poz. 686), a dla projektowanego gazociągu - przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30.07.2001 r.  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).

4. W strefie ochronnej (po 15 m na obie strony od istniejącego gazociągu DN 200) nie wolno np. garażować pojazdów, urządzać składowisk materiałów, posadawiać szklarni, tuneli foliowych itp. obiektów kubaturowych.

5. W odległości po 3 m od osi gazociągów nie należy sadzić drzew i krzewów oraz budować ogrodzeń stałych.

6. Konstrukcja ogrodzenia powinna być rozbieralna lub samonośna w miejscu skrzyżowania z gazociągami.

7. Skrzyżowania urządzeń nadziemnych i podziemnych z gazociągami wysokiego ciśnienia należy wykonywać zgodnie z wymogami właściwych przepisów i  norm.

8. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie budownictwa nadziemnego i podziemnego w bezpośrednim sąsiedztwie gazociągu wysokiego ciśnienia oraz w miejscu skrzyżowania należy każdorazowo uzgadniać z użytkownikiem gazociągu.

9. Operatorowi sieci gazowej przysługuje prawo dostępu do gazociągów celem prowadzenia ich eksploatacji w niezbędnym zakresie.

10. Grunty zbędne dla funkcji terenu można przeznaczyć pod funkcje terenów przyległych.

11. Teren można zagospodarować w sposób uzgodniony z operatorem sieci gazowej uwzględniając ustalenia niniejszego planu oraz właściwe przepisy.

 

Rozdział 4

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 13. Do czasu realizacji ustaleń planu obszar objęty planem pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.

 

§ 14. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

 

§ 15. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

                                     PRZEWODNICZĄCY

                                   RADY MIEJSKIEJ

                 

                  Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

 

Teren działki Nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko posiadał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod usługi i rzemiosło. Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił swą ważność.

Ponieważ na terenie działki zrealizowane zostały inwestycje celu publicznego
oraz właściciel gruntu zamierza realizować inwestycje o charakterze usługowo - skałdowym uzasadnione jest przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko
z przeznaczeniem pod przemysł, składy, usługi i handel.


 

 

załącznik nr 2 do uchwały nr 383/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

 

 

 

Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko gmina Świecie

 

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)

stwierdza się, że nie wpłynęły żadne uwagi do projektu planu w związku z czym nie występuje potrzeba rozstrzygnięcia o sposobie ich rozpatrzenia.

 

 

 

załącznik nr 3 do uchwały nr 383/06

Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 września 2006 r.

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie miejscowym, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

 

Dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 61/20 położonej we wsi Dworzysko gmina Świecie

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), określa się następujący sposób realizacji oraz zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.

 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),  zadania własne gminy. W szczególności do zadań własnych należą sprawy m.in.:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

4) zieleni gminnej i zadrzewień.

 

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy to realizacja gminnych dróg publicznych (budowa lub remont) z zielenią i urządzeniami technicznymi na terenach przeznaczonych w planie miejscowym pod taką funkcję oraz budowa lub remont sieci wodociągowej, kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej), finansowanie oświetlenia ulic (placów) oraz planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy.

 

 

§ 2. 1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

2. Na terenie objętym niniejszym planem nie wystąpią inwestycje należące do zadań własnych gminy.

 

Załącznik graficzny do wglądu w pok. nr 24 w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 

 

 


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:39:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1455