Uchwała Nr 381/06

Uchwała Nr 381/06

Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 28 września 2006 r.

 

 w sprawie nadania statutu Klubowi Integracji Społecznej w Świeciu

 

                                           Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

 

uchwala się, co następuje :

 

§ 1.   Nadaje się Statut Klubowi Integracji Społecznej w Świeciu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

         W związku z utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej gminy –Klubu Integracji Społecznej-  zachodzi konieczność nadania jej statutu.                        

Przedłożony statut zawiera najważniejsze cele i zadania jednostki oraz  obowiązki uczestników programów związanych z reintegracją zawodową i społeczną.

 

 Załącznik nr 1

do uchwały nr 381/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 28 września 2006 r.

STATUT

KLUBU  INTEGRACJI  SPOŁECZNEJ

w Świeciu

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.        Klub Integracji Społecznej, zwany dalej KIS, jest jednostką organizacyjną Gminy Świecie.

2.        Obszarem działania  KIS jest Gmina Świecie.

3.        Siedzibą KIS jest miasto Świecie.

 

§ 2

1.        Działalność finansowa KIS prowadzona jest na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

 

 

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3

1.     Do zadań KIS należy w szczególności :

a)              prowadzenie działań o charakterze pomocowym, mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika KIS umiejętności uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,

b)             prowadzenie działań mających na celu odbudowanie i podtrzymywanie u uczestnika KIS zdolności do samodzielnego świadczenia pracy,

c)             realizacja programów związanych z zatrudnieniem tymczasowym,

d)             aktywizowanie środowiska lokalnego w działaniach reintegracji społecznej i zawodowej .

2.     W wykonywaniu zadań KIS współpracuje z organami administracji samorządowej, rządowej oraz z organizacjami, stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na terenie gminy.

§ 4

1.     Pracą KIS kieruje powołany przez Burmistrza Świecia, kierownik, do którego zadań należy :

a)              wykonywanie zadań związanych z pełnieniem funkcji kierownika zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy,

b)             realizowanie zadań wynikających ze statutu

c)             przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących realizacji zadań KIS,

d)             przygotowywanie projektów sprawozdań, analiz i bieżącej informacji o realizacji powierzonych zadań.

 

§ 5

1.        W Klubie Integracji Społecznej zatrudniani są pracownicy administracyjni oraz specjaliści i konsultanci do realizacji projektu.

2.        Szczegółowe zadania dla stanowisk, o których mowa w pkt. 1 określają ustalone przez kierownika zakresy obowiązków.

3.        Pracownicy KIS są pracownikami samorządowymi.

 

 

 

Rozdział III

Obowiązki uczestnika KIS

§ 6

Każdy uczestnik KIS jest zobowiązany do regularnego uczestnictwa w zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej obejmującej :

1)        przygotowanie teoretyczne do zajęć w grupie,

2)        wykonywanie określonych zadań,

3)        naukę współpracy.

 

§ 7

Każdy uczestnik KIS jest zobowiązany do realizacji programu obejmującego :

1)     warsztaty motywacyjne,

2)     warsztaty nauki planowania życia,

3)     grupy edukacyjne.

 

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 8

Klub Integracji Społecznej używa pieczątki podłużnej o brzmieniu :

„Klub Integracji Społecznej” w  Świeciu, ul. Św. Wincentego 3,

86-100 Świecie, NIP: 559-195-31-18,  REGON : 340212701

§ 9

Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są przez Radę Miejską  na wniosek Burmistrza Świecia.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:35:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1229