Uchwała nr 378/06

Uchwała Nr 378/06

Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 28 września 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu gminy
w 2005 r.

 

                                                      Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku
 z § 87 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 106, poz. 1848 z dnia 8 września 2005 r.)

 

uchwala się, co następuje:

 

§1.  Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację z budżetu gminy w 2005 r. w zakresie:

- wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez organizacje pozarządowe,

- sposobu rozliczenia dotacji.

 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                         Przewodniczący

                                                                                          Rady Miejskiej

 

                                                                                           Jerzy Wójcik

 UZASADNIENIE

 

                      Zgodnie z planem pracy w dniach 12-23 czerwca 2006 r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową organizacji pozarządowych, które otrzymały dotację
z budżetu gminy w 2005 r. w zakresie:

- wykorzystania dotacji z budżetu gminy przez organizacje pozarządowe,

- sposobu rozliczenia dotacji.

 

protokół (16kB) plik  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:32:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302