Uchwała Nr 380/06

Uchwała Nr 380/06

 

Rady Miejskiej w Świeciu

 

z dnia 28 września 2006 r.

 

 

w sprawie  określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pracujących w szkołach dla których organem  prowadzącym jest Gmina Świecie,  zasad udzielania  i rozmiaru zniżek o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela, oraz przypadków, w których  organ prowadzący przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, a także zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

 

                                                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.[1]), art. 42 ust. 7
w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2003 r.  Nr 118, poz. 1112  z późn. zm.
[2]), po uzyskaniu opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty,

.

uchwala się co następuje:

 

 

§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o :

1) Burmistrzu – należy przez to rozumieć  Burmistrza Świecia;

2) Gmina – należy przez to rozumieć  Gminę Świecie;

3) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć  ustawę z dnia  26 stycznia 1982r. Karta

     Nauczyciela (tekst jednolity  z 2003r Dz. U.. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami);

4) nauczycielach – należy przez to rozumieć  nauczycieli, wychowawców  i  innych

     pracowników pedagogicznych zatrudnionych w  przedszkolach, szkołach podstawowych
    i gimnazjach prowadzonych przez Gminę;

5)  szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową lub gimnazjum prowadzone przez Gminę.

 

§2. Określa się w granicach delegacji ustawy - Karta Nauczyciela w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:

- tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pracujących w szkołach dla których organem  prowadzonym jest Gmina Świecie,

- zasad udzielania  i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty Nauczyciela,
oraz przypadki, w których  organ prowadzący przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji

 zajęć, których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

- zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 391/99 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie określenia zasad wykonywania obowiązku organu prowadzącego określonego dyspozycją art.42, ust. 7 Karty Nauczyciela.

                                                                      

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Świecia.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

                                                                                      Przewodniczący

                                                                                      Rady  Miejskiej

 

                                                                                         Jerzy Wójcik

 UZASADNIENIE

 

            Art. 42 ust. 7 ustawy - Karta Nauczyciela nakłada na organ prowadzący szkoły lub placówki, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, obowiązek określenia:

1) zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, dla nauczycieli,

    dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku

    szkolnego (np. nauczycieli szkół zawodowych, nauczycieli uczących w klasach

    maturalnych);

2) zasad udzielania i rozmiaru zniżek, o których mowa w art. 42 ust. 6 Karty

    Nauczyciela oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć,

    o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela;

3) tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół

    nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych,

    nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla

    stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów,

    logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć             

    w kształceniu zaocznym.  

 

  

 

Załącznik do uchwały nr 380/06

Rady Miejskiej w Świeciu    

z dnia 28 września 2006 r.

 

 

§1

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela pracujących w szkołach dla których organem  prowadzącym jest Gmina Świecie.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć, określa poniższa tabela:

 

Lp.

Stanowiska

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

 

Pedagodzy i psycholodzy zatrudnieni w szkołach

20

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tym logopedzi (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach specjalnych)

20

 

Rehabilitanci i nauczyciele prowadzący gimnastykę korekcyjną (z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach specjalnych)

20

 

Nauczyciele prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim

18

 

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi (z wyjątkiem nauczycieli pracujących z grupami dzieci 6-letnich)

25

 

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w przedszkolach integracyjnych oraz w przedszkolach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi pracujący z grupami dzieci 6-letnich

22

 

Nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym zatrudnieni dodatkowo w szkołach podstawowych i gimnazjach integracyjnych oraz w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi

18

 

 

 

 

§ 2

Zasady udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 6

ustawy Karta Nauczyciela oraz przyznanie zwolnień od obowiązku realizacji zajęć

  1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o liczbę godzin zajęć stanowiącą różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć, a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniowy wymiar zajęć

 

Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin dziennie, liczącego:

do 3 oddziałów,

4 do 5 oddziałów

6 i więcej oddziałów

10

8

6

 

Dyrektor szkoły każdego typu:

 do 6 oddziałów

7 do 8 oddziałów

9 do 15 oddziałów

16 i więcej oddziałów

10

8

5

3

 

Wicedyrektor szkoły każdego typu liczącej:

do 16 oddziałów

17 i więcej oddziałów

9

7

 

 

Wymiar zajęć określony w ust. 1 dotyczy również nauczycieli zastępujących nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

 

§ 3

Zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

  1. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć, dla którego plan zajęć wynikający z planu nauczania lub organizacji pracy szkoły (placówki) w danym okresie roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązującego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych lub przekracza ten wymiar, powinien w innych okresach danego roku szkolnego realizować taką liczbę godzin zajęć (zwiększoną lub zmniejszoną), aby średni tygodniowy wymiar zajęć w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał tygodniowemu obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć.
  2. Praca wykonywana zgodnie z zasadami rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, określonymi w ust. 1 nie jest pracą w godzinach ponadwymiarowych.
  3. Dla nauczycieli, którym w planie organizacyjnym na dany rok szkolny przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny zajęć realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad ustalonych w ust. 1.
  4. Ustalony dla nauczyciela na zasadach określonych w ust. 1 tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać 1,5 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
  5. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny tygodniowy wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu odbywania zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w okresie rozliczeniowym.
  6. Różny w poszczególnych okresach roku szkolnego plan zajęć, do którego odnoszą się zasady ust. 1- 5, powinien być dla każdego nauczyciela określony w planie organizacyjnym na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
  7. Nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach o różnych tygodniowych wymiarach godzin ustala się obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin z wymiaru stanowiska na którym nauczyciel realizuje co najmniej ½  obowiązującego go na tym stanowisku wymiaru. W razie zbiegu do dwóch różnych wymiarów godzin przyjmuje się wymiar korzystniejszy dla nauczyciela.

 

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203

 

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 36, poz. 959 Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:30:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1650