Uchwała Nr 379/06

Uchwała Nr 379/06

Rady Miejskiej w Świeciu

  z dnia 28 września  2006 r.

 

w sprawie udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkalne albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.

 

 

                                    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15, art. 40 ust.1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami 1) w związku z art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459) oraz art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami 2),

 

 

uchwala się, co następuje :

 

 

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Świecie zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę w następującej wysokości:

1.      70% dla Spółdzielni Mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych.

2. dla osób fizycznych bonifikata zależna jest od dochodu miesięcznego przypadającego na jednego członka rodziny obliczanego w stosunku do średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok poprzedzający złożenie wniosku o wydanie decyzji
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

1) 70% gdy dochód jest mniejszy niż 0,5 średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

2) 60% gdy dochód jest większy od 0,5 i mniejszy od 1 średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

3) 50% gdy dochód jest większy od 1 i mniejszy od 1,5 średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

 

§ 2. Średnie miesięczne wynagrodzenie na członka rodziny składającej wniosek, oblicza się na podstawie zeznań podatkowych członków rodziny za rok poprzedzający złożenie wniosku.

 

 

 

                                                           .                                                             

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568,
 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

2 Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w  Dz.U. z 2000 r. Nr 6, poz. 70, z 2004 r. Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 104, poz. 708

 

 

 

§ 3 Zabezpieczyć zwrot poprzez ustanowienie  hipoteki kaucyjnej na rzecz Gminy Świecie

w kwocie  równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji przez osoby na rzecz których zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od dnia przekształcenia,  w przypadku zbycia lub wykorzystania nieruchomości na inne cele które stanowiły podstawę udzielenia bonifikaty. Ustanowienie hipoteki kaucyjnej nastąpi na koszt osoby przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości o której mowa w § 1. Zastosowanie zabezpieczenia zwrotu udzielonej bonifikaty uzależnić od jej wysokości z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia hipoteczne nie będą stosowane w przypadkach, gdy wartość udzielanej bonifikaty będzie niższa niż opłata za ustanowienie i wykreślenie hipoteki.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

                                                                                                                      Przewodniczący

                                                                                                                       Rady Miejskiej

                                                                                                       

  Jerzy Wójcik

 

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175 poz. 1459) wprowadziła nowe zasady nabywania przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych.

Zgodnie z w/w ustawą przy ustaleniu opłaty na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, stosuje się przepisy art. 67 ust. 1 i art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którymi opłatę ustala się w wysokości nie niższej niż wartość rynkowa nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego
i pomniejszona o wartość użytkowania wieczystego.

W przypadku, jeżeli przedmiotem przekształcenia będzie nieruchomość gruntowa zabudowana na cele mieszkaniowe lub przeznaczona na tego rodzaju zabudowę ustawodawca powołał się na przepis art. 68 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, umożliwiając  wprowadzenie za zgodą Rady Miejskiej bonifikat od opłat za przekształcenie.

Niniejszy projekt uchwały pozwala na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie
w zależności od wysokości dochodów przypadających na członka rodziny, której wniosek dotyczy.

Wysokość dochodów obliczać się będzie w oparciu o zeznania podatkowe członków rodziny z roku poprzedzającego złożenie wniosku. Uzależnienie wysokości bonifikaty od dochodów na członka rodziny jest uzasadnione względami społecznymi. Wielu mieszkańców naszej Gminy nabywając grunty na cele mieszkaniowe, które nie są własnością komunalną ponosi pełne rynkowe koszty ich nabycia. Bonifikata dla spółdzielni mieszkaniowych nabywających grunty jest ustalona w wysokości 70%.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (28 września 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 października 2006, 10:27:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1416