Uchwała Nr 373/06

UCHWAŁA  NR 373/06

R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U

Z DNIA 31 SIERPNIA 2006r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05
z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2006.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).

  

uchwala się co następuje:

 

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków  GFOŚr i GW  na rok 2006 zmienioną;

-  Uchwałą Nr 344/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006r.

-  Uchwałą Nr 346/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.

-  Uchwałą Nr 347/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.

-  Uchwałą Nr 360/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27kwietnia 2006r.

-  Uchwałą Nr 366/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 22 czerwca 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1322/06 Burmistrza Świecia z dnia 22 marca 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1433/06 Burmistrza Świecia z dnia 08 czerwca 2006r.

 

       1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 881.728,-zł, plan po zmianach wynosi    

          74.587.416,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

 

      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 881.728,-zł, plan po zmianach wynosi    

          84.803.858,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 2

 

§ 2 Planowany deficyt budżetowy wynosi 10.216.442,-zł. i pokryty zostanie z:

      - obligacji komunalnych - 2.000.000,-zł

      - pożyczki z WFOŚiGW w wysokości- 2.393.542

      - nadwyżka środków z rozliczeń pożyczek i kredytów -5.822.900

 

§ 3  Dokonuje się zmian  w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań

       inwestycyjnych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 

      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                           R a d y M i e j s k ie j

 

                                                                                    Jerzy Wójcik

 

 Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej Nr 373/06

z dnia 31 sierpnia 2006r.

 

Zaplanowany w niniejszej uchwale wzrost dochodów wynika głównie z uzyskania wyższych dotacji i dofinansowania projektów realizowanych przez Gminę z udziałem środków pochodzących z funduszy U.E.

Z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2004-2006 Działania 2.3 Odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymamy dofinansowanie w wysokości 165.511,-zł (rozdz. 01095). Powyższa kwota przeznaczona zostanie na dwa projekty:

- Rozbudowę i Urządzenie Pomieszczeń dla Koła Gospodyń Wiejskich w Sartowicach – 63.968,-zł,

- Modernizację Sali Wiejskiej i Boiska w Grucznie – 101.591,-zł

Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymaliśmy dofinansowanie
na projekt Przebudowy drogi gminnej Gruczno - Chrystkowo w wysokości 234.864,-zł (rozdz. 60016). Projekt ten był na liście rezerwowej i wyniku uzyskanych oszczędności przetargowych mógł być dofinansowany z E.F.RR. w ramach Z.P.O.RR Działania 3.2 – Rozwoju Lokalnego – Obszary Podlegające Restrukturyzacji.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Z.P.RR działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie, Wojewódzki Urząd Pracy dofinansuje nasz projekt „Otwarcie na kontakty”.

Wpływy budżetowe z tego tytułu w 2006 roku wyniosą 203.587,-zł (rozdz. 80195) i w całości przeznaczone będą na realizacje tego projektu.

Również z Europejskiego Funduszu Społecznego dofinansowany zostanie nasz projekt – Świecki program aktywizacji długotrwale bezrobotnych 2 – ga szansa. Kwota dofinansowania tego projektu w 2006 roku wyniesie 163.276,-zł ( rozdz. 85203).

Powyższy projekt realizowany będzie z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w latach 2004 – 2006.Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka.

Poza tymi dochodami uzyskanymi z projektów przygotowanych przez Gminę, dochody budżetowe 2006 roku zwiększa się o następujące dotacje.

1.Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych                              3.000,-zł (rozdz. 71035)

2.Finansowanie wyprawki szkolnej obejmującej odręczniki

   szkolne o wartości do 100,-zł                                                              9.927,-zł (rozdz. 80101)

3.Finansowanie pracodawcom kosztów przygotowania

  zawodowego młodocianych pracowników                            38.563,-zł (rozdz. 80195)

4.Finansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w

   wysokości 250,-zł pracownikom socjalnym zaświadczenie pracy

   socjalnej w środowisku                                                                     3.000,-zł (rozdz. 85203)

                                                                                                    - 30.000,-zł (rozdz. 85219)

Uzyskane dotacje są dotacjami celowymi i po stronie wydatków są przeznaczone na cele określone w decyzjach.

Zwiększa się o 30.000,-zł plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdz. 75618). Zwiększone wpływy z tego tytułu w całości przeznaczone są na realizację programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, z wykorzystaniem jej na dofinansowanie zadań własnych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych głównie stowarzyszeń, klubów itp. (rozdz. 85154).

W planie dochodów dokonuje się zmiany klasyfikacji dotacji na realizację projektu Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym w Świeciu
(rozdz. 70095) kwota 126.542,-zł z § 6299 na § 6339.

Pozostałe środki pochodzące z planowanych dochodów przeznacza się na następujące cele:

1.      Na budowę i modernizację dróg i ulic, w tym na modernizację ul. Aleja Jana Pawła II
– 210.000,-zł. Zadanie to będzie zrealizowane w bieżącym roku na całym odcinku
od  ulicy Żwirki i Wigury do ulicy Paderewskiego. Po rozstrzygnięciu przetargu, wartość projektu jest wyższa od planowanej i jest potrzeba zwiększenia o powyższą kwotę planowanych wydatków na ten cel.

2.      Adaptacja budynku przy ulicy Św. Wincentego na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji
i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu oraz Klubu Integracji Społecznej realizującego program aktywizacji długotrwale bezrobotnych – 2-ga szansa. Budynek ten został nabyty od Powiatu Świeckiego, wymaga remontu, docieplenia i adaptacji na w/w potrzeby. Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 wypowiedział Gminie umowę w oparciu, o którą w obiektach Liceum funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji
i Reedukacji Dzieci z Uszkodzeniem Mózgu. Realizacja programu aktywizacji długotrwale bezrobotnych, również wymaga zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i nabyty budynek ma być wykorzystany na te potrzeby. Budynek ten będzie na stanie majątkowym Gminy i po zrealizowaniu programu będzie mógł być wykorzystany na inne potrzeby Gminy. Planowana wartość prac do wykonania w 2006 roku wynosi 123.864,-zł (rozdz. 90095).

 

W związku z uzyskaniem dofinansowania w wysokości 165.511,-zł z programu Odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego, przyjmuje się do realizacji następujące nowe zadania inwestycyjne.

1.Modernizacja sali wiejskiej i modernizacja nawierzchni boiska

      w Grucznie (rozdz.01095)                                                                        - 130.000,-zł 2.Rozbudowa i urządzenie pomieszczeń dla Koła

Gospodyń Wiejskich w Sartowicach (rozdz. 01095)                                               -   70.500,-zł

3.Modernizacja świetlicy w Wiągu (rozdz. 01095)                                                      -   65.000,-zł

4.Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kosowie (rozdz. 01095)                                   -   24.639,-zł

5.Zakup lodówki dla świetlicy wiejskiej w Dworzysku (rozdz. 01095)            -     3.000,-zł

6.Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym

   przy Szkole Podstawowej w Terespolu (rozdz. 01095)                                            -   41.000,-zł

 

W związku z wprowadzeniem powyższych zadań inwestycyjnych z załącznika nr 3 uchwały budżetowej wykreśla się zadanie „Rozbudowa i modernizacja świetlic w Grucznie, Wiągu, Sartowicach i Terespolu (rozdz. 01095).

Zwiększa się o 1.372,-zł plan wydatków § 4270 w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwiększony zakres remontu świetlicy wiejskiej w Ernestowie.

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji zmniejsza się o 2.000,-zł planowane wpłaty na fundusz celowej Policji, zwiększając o tę samą kwotę fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – zakup samochodu operacyjnego (rozdz. 75405 § 6170).

W rozdziale 85412 – Kolonie i obozy zmniejsza się o 2.102,-zł plan wydatków na dotacje dla organizacji pozarządowych i zakupy materiałów. Powyższą kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów przewozu dzieci ze szkoły Podstawowej Nr 7 z kolonii w Pieszycach (§ 4300).

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zmienia się klasyfikacje wydatku – wpłata do budżetu państwa z rozdziału 75814 na rozdział 75831.

Kwota 33.000,-zł dotacji na finansowanie dodatku do wynagrodzenia pracownikom socjalnym po stronie wydatków nie jest przeznaczona na wynagrodzenia pracowników OPS, gdyż wydatek na ten cel został zaplanowany wcześniej z własnych środków.

 

  załączniki (120kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 sierpnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (20 września 2006, 12:03:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1178