Uchwała Nr 377/06

Uchwała Nr 377/06

Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

 

 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Świecie o nazwie „Klub Integracji Społecznej”

                                  Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 15 pkt. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. nr 64, poz. 593 z późn. zmianami),

uchwala się,  co następuje :

 

§ 1. Tworzy się jednostkę organizacyjną Gminy Świecie o nazwie „Klub Integracji Społecznej”.

 

§ 2. Jednostka wymieniona w § 1 będzie funkcjonować jako jednostka budżetowa.

 

§ 3. Cele i zadania realizowane przez Klub Integracji Społecznej określi statut przyjęty przez Radę Miejską.

 

§ 4. Wykonanie  uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Podstawowym celem prowadzenia Klubu Integracji Społecznej jest świadczenie takich usług, które wpisują się w pojęcie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem  społecznym. Usługi te powinny być zrealizowane przez kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w uzyskaniu bezpieczeństwa socjalnego rozumianego szeroko pojęta profilaktyka, aktywizacja zawodowa i pomoc w osobistym rozwoju.

Klub Integracji Społecznej prowadzony przez gminę może działać jako jednostka organizacyjna.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 sierpnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 września 2006, 10:10:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1548