Uchwała nr 376/06

Uchwała Nr 376/06

Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Świeckiego zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świeciu.

 

                                             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 43 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami), 

uchwala się, co następuje :

 

§ 1.  Zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu Świeckiego zmieniającej uchwałę w spr. likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Świeciu., dotyczący zakończenia z dniem 30 listopada 2006 r. działalności medycznej  Pracowni Anatomopatologicznej, Pracowni EKG i Banku Krwi oraz zakończenia z dniem
31 grudnia 2008 r. działalności medycznej Poradni Reumatologicznej.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                          Przewodniczący

                                                            Rady Miejskiej

 

                                                          Jerzy Wójcik

 

 

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Pracownia Anatomopatologiczna, Pracownia EKG i Bank Krwi, które powstały w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świeciu, potrzebują do dalszego funkcjonowania dodatkowych nakładów pieniężnych, dlatego Rada Powiatu Świeckiego podjąć chce uchwałę stanowiącą o zakończeniu ich działalności z dniem 30 listopada 2006 r.

Poradnia Reumatologiczna prowadzić będzie nadal swoją działalność (do 31 grudnia 2008 r.), na którą ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Świadczenia medyczne udzielane przez w/w pracownie kontynuowane będą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nowy Szpital” sp. z o.o. w Swieciu.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 sierpnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 września 2006, 10:08:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1511