Uchwała Nr 375/06

                                               Uchwała Nr 375/06

Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 31 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Świeciu w związku ze skargą Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2006 r. (WpriN/DT. IV. 0914-2/06) na uchwałę Nr 355/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”.

 

                                  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, w związku z art. 102 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zmianami ),

 

uchwala się,  co następuje :

 

§ 1.   Wnieść  o oddalenie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2006 r. na uchwałę Nr 355/06 Rady Miejskiej  w Świeciu z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”.

§ 2.   Udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Rady Miejskiej w Świeciu Panu Wojciechowi Górskiemu, radcy prawnemu , urzędującemu w Kancelarii Radcowskiej
w Świeciu, ul. Mestwina 4.

§ 3. Pełnomocnictwo obejmuje prawo reprezentowania interesów Rady Miejskiej
w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                          Przewodniczący

                                                          Rady Miejskiej

 

                                                        Jerzy Wójcik

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

            Rada Miejska w Świeciu podtrzymuje swoje stanowisko w podjętej w dniu 30 marca 2006 roku uchwale Nr 355/06 w spr. „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”. i w związku z powyższym wnosi o oddalenie skargi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy na przedmiotową uchwałę.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 sierpnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 września 2006, 10:07:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1570