Uchwała Nr374/06

Uchwała Nr 374/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia procedury konsultacji społecznych.

 

             Na podstawie art. 5 a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

 

uchwala się, co następuje :

 

§ 1.   Przyjąć procedury konsultacji społecznych stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

               Jerzy Wójcik

  

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 374/06 

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Procedury konsultacji społecznych

 

1. Cel konsultacji społecznych.

Konsultacje społeczne stanowią proces informowania  społeczności lokalnej  o planowanym rozpoczęciu zadań oraz umożliwiają zapoznanie się  z dokumentacją, ze skutkami planowanego przedsięwzięcia oraz stwarzają możliwość wyrażenia swojej opinii. Konsultacje społeczne są więc formą udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym, ponieważ wywierają wpływ na sposób wykonania, efekty i zakres zadań publicznych.

Celem konsultacji społecznych jest także pozyskanie nowych rozwiązań i pomysłów bazujących na doświadczeniu i wiedzy różnych grup społecznych.

 

2. Sprawy objęte konsultacjami społecznymi.

Konsultacje społeczne, w Gminie Świecie, będą przeprowadzane w sprawach dotyczących :

-         planów rozwoju Gminy Świecie  (strategii),

-         programów celowych z zakresu pomocy społecznej,

-         nadaniu nazw nowopowstałym ulicom i obiektom użyteczności publicznej,

-         podjęciu zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 5 milionów złotych.

 

3.   Etapy konsultacji społecznych.

Proces konsultacji społecznych składa się z następujących etapów:

1)        zawiadomienie mieszkańców o planowanych zadaniach,

2)        udostępnienie dokumentacji oraz umożliwienie wyrażenia opinii lokalnej społeczności,

3)        ustosunkowanie się do złożonych uwag i wniosków.

 

4.  Formy przeprowadzenia konsultacji :

1)     udostępnienie dokumentów do wglądu :

a)        rodzaje udostępnionych materiałów,

b)       termin i miejsce wyłożenia materiałów,

c)       okres zgłaszania uwag i wniosków,

2)        zebrania z mieszkańcami :

a)               termin i sposób ogłoszenia informacji o planowanym spotkaniu,

b)              udział w spotkaniach  osób merytorycznie przygotowanych do prezentacji projektu,

3)        skrzynki na wnioski i uwagi umieszczone w Urzędzie Miejskim :

d)       ogłoszenie informacji o wystawieniu  skrzynek,

e)        przygotowanie formularzy do zgłaszania uwag
i wniosków,

f)         poinformowanie o terminie zakończenia przyjmowania uwag i wniosków.

 

5. Sposób uwzględnienia uwag i wniosków.

Zgłoszone uwagi i wnioski powinny być poddane starannej analizie, a wyniki konsultacji wyraźnie sformułowane i uzasadnione ( zarówno w przypadku zawarcia ich w projekcie lub – w przypadku, gdy nie są one zasadne – odrzucenia.) Zasadne wnioski i uwagi należy ująć w projekcie planowanego przedsięwzięcia.

                                 U z a s a d n i e n i e

 

Procedura konsultacji społecznej została opracowana przez organizacje pozarządowe, które  biorą   udział  w kontynuacji programu „Przejrzysta Polska”.

Procedura zawiera  cel, etapy, formy  oraz sprawy objęte konsultacjami. Dla każdego zagadnienia przyjęte zostały trzy formy konsultacji : udostępnienie dokumentów do wglądu, zebrania z zainteresowanymi oraz skrzynki na wnioski i uwagi. Takie rozwiązanie pozwoli na większy udział mieszkańców w procesie decyzyjnym, pozwoli również wywierać wpływ na sposób wykonywania ważnych zadań publicznych .

 

metryczka


Wytworzył: Rada miejska w Świeciu (31 sierpnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 września 2006, 10:03:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1346