Uchwała nr 371/06

Uchwała Nr 371/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2005 – 2010.

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 lit „e” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001, Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1. Przyjęć do realizacji w latach 2005 – 2010 zadania inwestycyjne wymienione
w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 342/06 z 19 stycznia 2006 r.

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                            Przewodniczący

                                                                             Rady Miejskiej

 

                                                                              Jerzy Wójcik

 

 

Uzasadnienie

 

 

Zmiana dotychczas obowiązującej uchwały Rady Miejskiej Nr 342/06 z 19 stycznia 2006 r.
w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 – 2009 spowodowana jest wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego „Odbudowy skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego
i zagospodarowanie terenów Przyzamcza zmian wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego budowy Hali, turystycznego zagospodarowania szlaku wodnego rzeki Wdy, termomodernizacji budynków na terenie byłej Jednostki Wojskowej oraz Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Parka II w Sulnowie. W związku z podpisaniem umowy na opracowanie projektu technicznego odbudowy   Zamku, należy zaplanować wdrożenie tego projektu w latach 2008 – 2010.  Uwzględnienie tego projektu w wieloletnim planie inwestycyjnym pozwoli na przygotowanie inżynierii finansowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwych do uzyskania pieniędzy z funduszy Unii Europejskiej.
W odniesieniu do projektu budowy Hali, konieczne jest wprowadzenie zmian
w harmonogramie realizacji po zwiększeniu kwoty przeznaczonej na ten cel w uchwale budżetowej na 2006 rok. Projekt turystycznego zagospodarowania szlaku wodnego rzeki Wdy rozpoczęty zostanie w 2006 z własnych pieniędzy. W ramach zaplanowanej kwoty zrealizowane zostaną budowy sanitariatów przy Zamku i obiektu do przenoszenia kajaków
w Przechowie. Pozostałe elementy projektu są przewidziane do realizacji w latach 2007 – 2008 z dofinansowaniem w funduszy UE.

Zmiany w harmonogramach realizacji pozostałych projektów wynikają z rozstrzygniętych postępowań przetargowych. 

  Załącznik (6kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 czerwca 2006, 11:55:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1516