Uchwała nr 370/06

Uchwała Nr 370/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zmiany w podziale Gminy Świecie na stałe obwody głosowania.

 

                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) w związku z art. 30 ust. 2, art. 31 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami 2), na wniosek Burmistrza Świecia,

uchwala się, co następuje :

 

§ 1.  W uchwale Nr 1517/98 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 31 sierpnia 1998 roku, w sprawie podziału gminy na obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa (Dz. Urz. Województwa Bydgoskiego z dnia                 18 września 1998 r. Nr 57, poz. 303), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Świeciu:   Nr 250/2000 z dnia 17 sierpnia 2000 r., Nr  258/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 r., Nr 445/02               z dnia 20 czerwca 2002 r., Nr 213/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r., Nr 304/05 z dnia  30 czerwca 2005 r., dokonać zmian w następujący sposób:

1)      w opisie granic obwodu głosowania nr 1 dodaje się ulice:

-         Mieczysława Petelskiego,

-         Solidarności,

2)      w opisie granic obwodu głosowania nr 5 skreśla się ulicę Słodką oraz dopisuje się ulicę Cukrowników,

3)      w opisie granic obwodu głosowania nr 7 skreśla się budynki  2A, 2B przy ul. Paderewskiego,

4)      w opisie granic obwodu głosowania nr 9 dopisuje się  budynki 2A, 2B przy ul. Paderewskiego oraz ulicę Piłsudskiego,

5)      w opisie granic obwodu głosowania nr 10 dopisuje się ulice  Jana Matejki
i Aleksandra Gierymskiego oraz skreśla się ul. Piłsudskiego,

6)      w opisie granic obwodu głosowania nr 11 skreśla się następujące ulice :

            Akacjowa, Bukowa, Bzowa, Dębowa, Flisacka, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa, 

            Ks. Górnowicza, Kwiatowa, Kusocińskiego, Malinowa, Malinowskiego, Modrakowa, 

            Modrzewiowa, Orzechowa,  Rajdowa,  Różana, Rutkiewicz, Rzeczna,  Słoneczna,

Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Teligi, Tenisowa, Topolowa, Wioślarska,  Wiśniowa, Wrzosowa, ul. Wojska Polskiego od Nr 7 do Nr 59, i od Nr 8  do Nr  38,

       oraz dopisuje się sołectwo Głogówko Królewskie,

7)      w opisie granic obwodu głosowania nr 12 wykreśla się :

-         Sołectwo  Dworzysko,

-         Sołectwo Głogówko Królewskie,

            oraz dopisuje się następujące ulice :

            Akacjowa, Bukowa, Bzowa, Dębowa, Flisacka, Jaśminowa, Kasztanowa, Klonowa,

            Ks. Górnowicza, Kwiatowa, Kusocińskiego, Malinowa, Malinowskiego, Modrakowa, 

            Modrzewiowa, Orzechowa,  Rajdowa,  Różana, Rutkiewicz, Rzeczna,  Słoneczna,

Spacerowa, Sportowa, Ślusarskiego, Teligi, Tenisowa, Topolowa, Wioślarska,  Wiśniowa, Wrzosowa, ul. Wojska Polskiego od Nr 7 do Nr 59, i od Nr 8  do Nr  38,

      8)   w opisie granic obwodu głosowania nr 13 dopisuje się Sołectwo Dworzysko.

§ 2.   Liczbę stałych obwodów głosowania, ich granice i numery zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Bydgoszczy.

§5.   Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Świecie.

§ 6.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                    Rady Miejskiej

 

                                                                                                     Jerzy Wójcik

 

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały Nr 370/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

 

Numer

obwodu

Granice obwodu głosowania

 

 

 

 

1

 

Miasto Świecie – ulice :

AGRESTOWA, ARONIOWA, BEDNARZA, CEYNOWY, CHMIELNIKI, CISOWA, GEN. HALLERA, GEN. BEMA, GEN. MACZKA, GEN. SIKORSKIEGO, GRABOWA, JABŁONOWSKIEGO, JAGODOWA, JAŁOWCOWA, JESIONOWA, JEŻYNOWA, KOCIEWSKA, KONOPACKIEGO, KOŚCIUSZKI, LASKOWICA, MAJORA SUCHARSKIEGO, MIECZYSŁAWA PETELSKIEGO, MIERNICKIEGO, MIODOWA, NEKTAROWA, OWOCOWA, PORZECZKOWA, POZIOMKOWA, PSZCZELA, SŁABĘCKIEGO, SOLIDARNOŚCI, SYCHTY, WIATRAKOWA, WIERZBOWA, WOJSK ŁĄCZNOŚCI, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 124 do Nr 126 i od  Nr 141 do Nr 201

 

 

 

2

 

Miasto Świecie – ulice :

BROWAROWA, FARNA, GRZYMISŁAWA, MAŁY RYNEK, MICKIEWICZA  od Nr 1

do Nr 19 i od Nr 2 do Nr 14, MOSTOWA, NADBRZEŻNA, PAROWA, POCZTOWA, POLNA, POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, SĄDOWA, SZKOLNA,                           ŚW. WINCENTEGO, WODNA ZAMKOWA ZIELONA

 

 

 

3

Miasto Świecie – ulice :

BATOREGO, DUŻY RYNEK, GIMNAZJALNA, KLASZTORNA, KOPERNIKA,           10 LUTEGO, MESTWINA, MICKIEWICZA od Nr 23 do Nr  27 i od Nr 16 do Nr 20, MŁYŃSKA, OGRODOWA, PARKOWA, PODGÓRNA, POŁUDNIOWA,  SIENKIEWICZA, ŚREDNIA, ŚWIĘTOPEŁKA, ŚW. WOJCIECHA, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 96  do Nr 122 ( numery parzyste)

 

 

 

4

Miasto Świecie – ulice :

BRZECHWY, CHOPINA, DĄBROWSKIEJ, KOCHANOWSKIEGO, KRASICKIEGO, KRASZEWSKIEGO, NAŁKOWSKIEJ, OKRĘŻNA, ORZESZKOWEJ, PRUSA, REJA, REYMONTA, SŁOWACKIEGO, TUWIMA, WOJSKA POLSKIEGO  od NR 113 do

NR 139 ( numery nieparzyste) oraz Nr 88, Nr 93, Nr 95, ZAPOLSKIEJ, ŻEROMSKIEGO.

 

5

 

Miasto Świecie – ulice :

ALEJA JANA PAWŁA II Nr 16, Nr 18, Nr 20,  GAŁCZYŃSKIEGO, KONOPNICKIEJ, CUKROWNIKÓW, WOJSKA POLSKIEGO od Nr 83 do Nr  111 z wyłączeniem Nr 93            i Nr 95, i od Nr 76 do Nr 90 z wyłączeniem Nr 88

 

6

 

Miasto Świecie – ulice :

KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO, ŻWIRKI I WIGURY

7

Miasto Świecie – ulice :

ALEJA JANA PAWŁA II od Nr 1 do Nr 5 i od Nr 2  do Nr  4,  KS. KRAUSEGO

8

Miasto Świecie – ulice :

ALEJA JANA PAWŁA II  od Nr 7 do Nr 9  i  od Nr 6  do Nr 14,  WILLOWA, WITOSA, WOJSKA POLSKIEGO od Nr 71 do Nr 79 C i od Nr 50  do Nr 74

 

9

Miasto Świecie - ulice :

CIEPŁA, PADEREWSKIEGO  Nr 1, Nr 1 A, Nr 2, Nr 2 A, Nr 2 B, PIŁSUDSKIEGO, RZEMIEŚLNICZA, SPŁAWNA, WOJSKA POLSKIEGO  od  Nr 67 do Nr 69 B  i  od Nr 40  do Nr  48 A,

 

 

 

 

10

Miasto Świecie – ulice :

ANDERSA, BOGUSŁAWSKIEGO, CHEŁMOŃSKIEGO, DZIERŻANOWSKIEGO,              A. GIERYMSKIEGO, HADYNY, KARŁOWICZA, KIEPURY, KOSSAKA, LUTOSŁAWSKIEGO, ŁUKASIEWICZA, MALCZEWSKIEGO,  MATEJKI ,MAŁCUŻYŃSKIEGO, MONIUSZKI,  OGIŃSKIEGO, PADEREWSKIEGO  od Nr 4 do Nr 16 A i od Nr 3  do Nr 71, SKŁODOWSKIEJ-CURIE, STROMA, SZYMANOWSKIEGO, SYGIETYŃSKIEGO, WIENIAWSKIEGO, WYBICKIEGO, WYCZÓŁKOWSKIEGO, WYSPIAŃSKIEGO

 

 

 

 

11

Miasto Świecie- ulice :

BYDGOSKA, CHEŁMIŃSKA, FABRYCZNA, KOLEJOWA, KRÓTKA, LEŚNA, ŁĄKOWA, PRZEMYSŁOWA,  TUCHOLSKA, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 1 do Nr 5 i od Nr 2 do Nr  6

 

Sołectwa :

GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE, KOZŁOWO

 

 

 

 

12

Miasto Świecie- ulice :

AKACJOWA, BZOWA, BUKOWA, DĘBOWA, FLISACKA, JAŚMINOWA, KASZTANOWA, KLONOWA, KS. GÓRNOWICZA, KUSOCIŃSKIEGO, KWIATOWA, MALINOWA, MALINOWSKIEGO, MODRAKOWA, MODRZEWIOWA, ORZECHOWA, RAJDOWA, RÓŻANA, RZECZNA, RUTKIEWICZ, SŁONECZNA, SPACEROWA, SPORTOWA, ŚLUSARSKIEGO, TELIGI, TENISOWA, TOPOLOWA, WIOŚLARSKA, WIŚNIOWA, WRZOSOWA, WOJSKA POLSKIEGO  od Nr 7 do Nr 59,

i od Nr 8 do Nr 38.

 

 

13

 

Sołectwa : CHRYSTKOWO, DWORZYSKO, GRUCZNO, KOSOWO, TOPOLINEK

 

 

14

 

Sołectwo POLSKI KONOPAT

 

 

15

 

Sołectwa : SULNOWO, SULNÓWKO

 

 

16

 

Sołectwa : CZAPLE, SARTOWICE, WIĄG

 

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

 

Zmiany w podziale gminy na stałe obwody głosowania dopuszczalne są w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 30 ust. 1 Ordynacji wyborczej. Podstawą do zmiany granic obwodów głosowania w Gminie  Świecie jest :

-         powstanie nowych ulic,

-         przekroczenie dopuszczalnej ustawowo liczby mieszkańców
w obwodzie głosowania nr 10,

-         zagrożenie ( do dnia wyborów)  przekroczenia tej liczby
w obwodzie głosowania nr 11.

W związku z powyższym dokonano niezbędnych zmian w opisach granic obwodów głosowania polegających na dopisaniu względnie skreśleniu z poszczególnych obwodów  ulic oraz sołectw.1 Zmiany tekstu jednolitego wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 98, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r.

Nr 17, poz. 128.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760, w Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 czerwca 2006, 11:51:34)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (25 sierpnia 2006, 13:01:13)
Zmieniono: korekta błedu pisarskiego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1392