Uchwała nr 369/06

Uchwała Nr 369/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 446/02 Rady Miejskiej w Świeciu  z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy Świecie na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

                                             Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami1) w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zmianami 2 ), na wniosek Burmistrza Świecia,

uchwala się, co następuje :

 

§ 1.   Dokonać zmian granic okręgów wyborczych w następujący sposób :

1)      do opisu granic okręgu wyborczego nr 1 dodaje się następujące ulice :

a)      ul. Gen. Stanisława Maczka,

b)      ul. Gen. Władysława Sikorskiego,

c)      ul. Gen. Józefa Bema,

d)      ul.  Wojsk Łączności,

e)      ul. Majora Henryka Sucharskiego,

f)        ul. Mieczysława Petelskiego,

g)      ul. Solidarności,

2)      do opisu granic okręgu wyborczego nr 2 dopisuje się następujące ulice :                                                                                               

            a)   ul.  Cukrowników,

b)      ul. Jana Matejki,

c)      ul. Aleksandra Gierymskiego,

      3)   z opisu granic okręgu wyborczego nr 2 skreśla się ulicę Słodką,

4) do opisu granic okręgu wyborczego nr 3 dopisuje się ulicę Tadeusza Ślusarskiego,

5) z opisu okręgu wyborczego nr 3 skreśla się ulicę Spokojną.

§ 2.   Liczbę okręgów, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§  3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i  Komisarzowi  Wyborczemu w Bydgoszczy.

§5.  Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Świecie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                                       

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

 

 U z a s a d n i e n i e

 

Rada Miejska w Świeciu na przestrzeni lat 2003 – 2005 utworzyła  nowe ulice na terenie miasta Świecia. Ulice te zmieniają granice okręgów wyborczych, stąd konieczność dokonania zmian w uchwale Nr 446/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r.

  

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr 369/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

Nr

okręgu

wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba

wybie-

ranych

radnych

 

 

 

 

 

 

 

      1

 

miasto ŚWIECIE ulice :

AGRESTOWA, ARONIOWA, BATOREGO, BEDNARZA, BROWAROWA, BRZECHWY, CEYNOWy, CHMIELNIKI, CHOPINA, CISOWA, DĄBROWSKIEJ, DUŻY RYNEK, FARNA, GEN. HALLERA, GEN. BEMA, GEN.  MACZKA,     GEN. SIKORSKIEGO, GIMNAZJALNA, GRABOWA, GRZYMISŁAWA, JABŁONOWSKIEGO, JAGODOWA, JAŁOWCOWA, JESIONOWA, JEŻYNOWA, KLASZTORNA, KOCHANOWSKIEGO, KOCIEWSKA, KONOPACKIEGO, KOPERNIKA, KOŚCIUSZKI, KRASICKIEGO, KRASZEWSKIEGO, LASKOWICA, 10-LUTEGO, MAŁY RYNEK,  MESTWINA, MICKIEWICZA, MAJORA SUCHARSKIEGO, MIERNICKIEGO, MIODOWA, MŁYŃSKA, MOSTOWA, NADBRZEŻNA, NAŁKOWSKIEJ, NEKTAROWA,  OGRODOWA, OKRĘŻNA, ORZESZKOWEJ, OWOCOWA, PARKOWA, PAROWA,  MIECZYSŁAWA PETELSKIEGO, POCZTOWA, PODGÓRNA, POŁUDNIOWA, POLNA, POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA, PORZECZKOWA, POZIOMKOWA, PRUSA, PSZCZELA, REJA, REYMONTA, SĄDOWA, SIENKIEWICZA, SŁABĘCKIEGO, SŁOWACKIEGO, SOLIDARNOŚCI, SYCHTY, SZKOLNA, ŚREDNIA, ŚWIĘTOPEŁKA,  ŚW. WINCENTEGO, ŚW. WOJCIECHA,  TUWIMA, WIATRAKOWA, WIERZBOWA, WODNA, WOJSK ŁĄCZNOŚCI, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 96 DO NR 126 i OD NR 113 DO NR 201 oraz Nr 88, Nr 93, Nr 95, ZAMKOWA, ZAPOLSKIEJ, ZIELONA, ŻEROMSKIEGO

 

 

 

 

 

 

 

    7

 

 

 

 

 

   2

 

miasto ŚWIECIE ulice :

ALEJE JANA PAWŁA II,  ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO, ANDERSA, BOGUSŁAWSKIEGO, CHEŁMOŃSKIEGO, CIEPŁA,  CUKROWNIKÓW, DZIERŻANOWSKIEGO, GAŁCZYŃSKIEGO, HADYNY, KARŁOWICZA, KIEPURY, KONOPNICKIEJ, KOSSAKA, KS. KARD. WYSZYŃSKIEGO,                  KS. KRAUSEGO, LUTOSŁAWSKIEGO, ŁUKASIEWICZA, MALCZEWSKIEGO, MAŁCUŻYŃSKIEGO, MATEJKI, MONIUSZKI, OGIŃSKIEGO,

PADEREWSKIEGO, PIŁSUDSKIEGO, RZEMIEŚLNICZA, SKŁODOWSKIEJ-CURIE,  SPŁAWNA, STROMA, SYGIETYŃSKIEGO,  SZYMANOWSKIEGO, WIENIAWSKIEGO, WILLOWA, WITOSA,  WOJSKA POLSKIEGO OD NR 40            DO NR 90 (  za wyjątkiem nr 88) i OD NR 67 DO NR 111( za wyjątkiem  Nr 93 i 95 ), WYBICKIEGO, WYCZÓŁKOWSKIEGO, WYSPIAŃSKIEGO, ŻWIRKI i WIGURY

 

 

 

 

 

 

     8

 

 

 

 

 

 

      3

 

miasto ŚWIECIE ulice :

AKACJOWA,  BUKOWA, BYDGOSKA, BZOWA, CHEŁMIŃSKA, DĘBOWA, FABRYCZNA, FLISACKA, GÓRNOWICZA, JAŚMINOWA, KASZTANOWA,, KLONOWA, KOLEJOWA, KRÓTKA, KUSOCIŃSKIEGO, KWIATOWA,              LEŚNA, ŁĄKOWA, MALINOWA, MALINOWSKIEGO, MODRAKOWA, MODRZEWIOWA,ORZECHOWA, PRZEMYSŁOWA, RAJDOWA,  RÓŻANA, RUTKIEWICZ, RZECZNA, SŁONECZNA, SPACEROWA, SPORTOWA, ŚLUSARSKIEGO, TELIGI, TENISOWA, TOPOLOWA, TUCHOLSKA, WIOŚLARSKA, WIŚNIOWA, WOJSKA POLSKIEGO OD NR 1 DO NR 59 i OD NR 2 DO NR 38, WRZOSOWA

SOŁECTWA :

CHRYSTKOWO, CZAPLE, DWORZYSKO, GŁOGÓWKO KRÓLEWSKIE, GRUCZNO, KOSOWO, KOZŁOWO, POLSKI KONOPAT, SARTOWICE, SULNOWO, SULNÓWKO, TOPOLINEK, WIĄG

 

 

 

 

 

 

   6

 1 Zmiany tekstu jednolitego wymieniowej ustawy zostały ogłoszone w : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 , poz. 558, Nr 113, poz. 98, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r.

Nr 17, poz. 128.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, poz. 1760, w Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz. 242.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 czerwca 2006, 11:48:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1313