Uchwała nr 368/06

Uchwała Nr 368/06
Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 22 czerwca 2006 r.
 
w sprawie przekazania lokalu Nr 4 znajdującego się w budynku położonym
w Sulnowie Nr 29  do korzystania przez sołectwo Sulnowo.
 
                                    Na podstawie art. 18 ust.2  pkt. 7  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.),
 
uchwala się, co następuje:
 
§ 1 1. Przekazać lokal  Nr 4  o pow.19,35 m2  znajdujący się w budynku położonym
w Sulnowie  Nr 29 na działce Nr 96 zapisanej w KW Nr 31652 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu  do korzystania przez sołectwo Sulnowo.
2. Koszty utrzymania przekazanego do korzystania lokalu ponosi Rada Sołecka
w ramach przyznanych środków w budżecie gminy.
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                           
                                                                                        
                                                                                         Przewodniczący
                                                                                         Rady Miejskiej  
               
                                                                                                JerzyWójcik      

 

                                                     Uzasadnienie
 
            Rada Sołecka w Sulnowie zwróciła się do Gminy Świecie o przekazanie do korzystania lokalu Nr 4 o pow.19,35 m2  znajdującego się w budynku położonym
w Sulnowie Nr 29 na działce Nr 96, zapisanej w KW Nr 31652 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu. Lokal ma być wykorzystywany jako miejsce spotkań młodzieży
z sołectwa. Wniosek rady sołeckiej został poparty przez liczną grupę mieszkańców.
Przekazywany niniejszą uchwałą lokal przylega bezpośrednio do lokalu przekazanego sołectwu uchwałą Nr 370/92 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1992 r.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 czerwca 2006, 11:45:12)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 13:42:40)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1599