Uchwała nr 367/06

Uchwała Nr 367/06

Rady Miejskiej w Świeciu

 z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. ”Budowa przyłącza ciepłowniczego niskotemperaturowego do dwóch budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz dociepleniem dwóch budynków przy ul. Gen. Hallera w Świeciu.”

 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2  pkt. 9 lit c w związku z art. 58 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zm.) i art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca  2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn .zm.),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 292.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego niskotemperaturowego do dwóch budynków mieszkalnych na terenie byłej jednostki wojskowej w Świeciu wraz z modernizacją centralnego ogrzewania oraz dociepleniem dwóch budynków przy
ul. Gen. Hallera w Świeciu.”

 2. Pożyczka udzielona będzie  w dwóch transzach w kwotach 204.000,00 zł w roku

          2006 i  88.000,00 zł w 2007 roku.

3. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji
z dochodów z tytułu podatków od nieruchomości, w kolejnych ratach zgodnie

z umową.

4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel  „in blanco” wraz
z deklaracją wekslową.

 

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

      

                                                                                          Przewodniczący

                                                                                           Rady Miejskiej

       

                                                                               Jerzy Wójcik                                           

 Uzasadnienie

 

Przebudowywane budynki koszarowe na mieszkalne były dotychczas zasilane w ciepło
i ciepłą wodę użytkową z węzła cieplnego dwufunkcyjnego, niskosprawnego znajdującego się w budynku koszarowym Nr 4 na działce Nr 647/169 przy ul. Hallera.

Nowoprojektowany węzeł będzie zlokalizowany w budynku koszarowym Nr 9 i będzie zasilał w ciepło i ciepłą wodę trzy budynki adaptowane przez gminę na mieszkania o łącznej liczbie mieszkań 31.

Kompleksowa termomodernizacja będzie dotyczyła również budowy nowej sieci cieplnej
oraz przyłączy z rur preizolowych.

Zostanie wymieniona instalacja c.o. Ponadto ściany zostaną docieplone wełną mineralną
o grubości 14 cm. Natomiast strop nad ostatnią kondygnacją będzie docieplony wełną mineralną o grubości 22 cm. Wymienione będą okna oraz drzwi na nowe drewniane
o współczynniku U=1.90 W/m2 K.

Projektowana modernizacja budynków koszarowych i ich zmiana sposobu użytkowania na budynki mieszkalne jest spójna z planami Gminy Świecie, które zakładają ogrzewanie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z sieci zasilanej z centralnej ciepłowni.                                                                                   

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (22 czerwca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (29 czerwca 2006, 11:42:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1531