Uchwała Nr 364/06

Uchwała Nr 364/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 24 maja 2006 r.

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego

i Jesionową w Świeciu.

 

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami[1]), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r . Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami[2]),

 

po stwierdzeniu zgodności niniejszego planu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie przyjętym uchwałą nr 205/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 marca 2000 r.

 

 

uchwala się, co następuje:

 

Dział I

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych między ulicami Sportową, Wojska Polskiego i Jesionową w Świeciu.

2. Podstawę prawną niniejszego planu stanowi uchwała nr 208/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 01.04.2004 r. w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Sportowa, Wojska Polskiego, Jesionowa.

3. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania obszaru objętego planem zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym jego integralną część, a składającym się z 15 arkuszy w skali 1:1000 podzielonych na jednostki strukturalne oznaczone literami od A do N.

4. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie granic obszaru objętego planem.

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Dz. U. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Dz. U. Nr 45, poz. 319.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128.

 

...

ze względu na obszerność materiałów pozostała część uchwały do pobrania:

uchwała + załączniki (179kB) plik

Natomiast załacznik nr 1 (mapy) dostępny jest do wglądu w pok. nr 9 Urzędu Miejskiego u p. Jana Adamczyka.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 maja 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (1 czerwca 2006, 11:54:12)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (5 czerwca 2006, 09:23:44)
Zmieniono: poprawienie treści inorfmacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2761