Uchwała Nr 30/02

Uchwała Nr 30/02

R a d y    M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 27 grudnia 2003r.

w sprawie określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

                      
                               Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art.18 ust. 2 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tekst jesnolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami )  w związku z art.24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (    Dz. U. z 2001r. Nr 72, poz.747 )

R a d a    M i e j s k a
uchwala:

§ 1

Zatwierdzić taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie następującym:

1) cena za dostarczenie 1m2 wody  - 1,66 zł.
2) cena za odprowadzanie 1 m3 ścieków:
a) dla gospodarstw domowych  2.03 zł.
b) dla pozostałych 3.70 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 409/02 Rady Miejskiej z dnia 11 stycznia 2002r w sprawie ustalenia opłat za dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2003r.

                                                                                           Przewodniczący
                                                                                    R a d y     M i e j s k i e j

                                                                                            Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e


                                  W roku 2001 miały miejsce znaczące zmiany w przepisach regulujących działalność Zakładów Wodociągowych. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawa 27 kwietnia 2001r - Prawo ochrony środowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001r   o wprowadzeniu ustawy - Prawo  ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw doprowadziły do radykalnych zmian w opłatach za korzystanie ze środowiska.
Miało  to duży wpływ na wzrost stawek za wodę i odprowadzanie ścieków w roku 2001 jak i kolejnych latach.
Największy wpływ na wzrost kosztów działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w  2002r,  na podstawie którego kalkulowane są planowane wydatki roku przyszłego miały następujące składniki:

· energia elektryczna  - wzrost wynikający ze zwiększenia ilości obsługiwanych przepompowni ścieków oraz zwiększenie ilości przepompowanych ścieków na oczyszczalnię biologiczną.  Ta zwiększona ilość ścieków spowodowała wzrost opłat za oczyszczenie na Biologicznej Oczyszczalni Ścieków Spółki  Frantschach.
· przeszacowanie wartości działek  związane z wypowiedzeniem dotychczasowych umów wieczystej dzierżawy i podniesienie ich wartości,
· nie nastąpił wzrost sprzedaży wody  co miałoby wpływ na wzrost przychodów.

Wzrastają także koszty spowodowane inflacją, która w coraz mniejszym zakresie, ale nadal powoduje, niezależnie od innych czynników, wzrost kosztów świadczonych usług.
Nie bez znaczenia dla wzrostu wydatków jest poszerzający się teren i zakres działalności Zakładu, spowodowany przejmowaniem przez Spółkę ZW i K zakończonych gminnych inwestycji.
Wiąże się z tym obsługa nowych obiektów, jak np. przepompownie ścieków oraz obsługa większej liczby odbiorców.  Zakończone inwestycje mają również wpływ na wartość przedsiębiorstwa a tym samym odpisy amortyzacyjne mające odbicie  w ponoszonych kosztach. 


 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (14 lipca 2003, 12:46:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2322