Uchwała Nr 360/06

UCHWAŁA  NR 360/06
R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U
Z DNIA 27 KWIETNIA 2006r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05
z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2006.
 
            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591).
 


uchwala się co następuje:


 
§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia
       budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków    
       GFOŚr i GW  na rok 2006.zmienioną;
-  Uchwałą Nr 344/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006r.
-  Uchwałą Nr 346/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.
-  Uchwałą Nr 347/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.
- Zarządzeniem Nr 1322/06 Burmistrza Świecia z dnia 22 marca 2006r.
       1.Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.039.136,-zł, plan po zmianach wynosi    
          71.769.484,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1
 
      2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.039.136,-zł, plan po zmianach wynosi    
          81.526.926,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 2
 
 
§ 2  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań
       inwestycyjnych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,
 
§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia
 
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 
      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
                                                                                 Przewodniczący
                                                                                                       R a d y M i e j s k ie j
 
                                                                                                              Jerzy Wójcik
Uzasadnienie

do Uchwały Nr 360/06 Rady Miejskiej
z dnia 27 kwietnia 2006r.
 
Zmiany przedstawione w tej Uchwale wynikają głównie z wprowadzenia zwiększonej subwencji oświatowej, kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu ulg podatkowych z PFRON-u oraz dotacji uzyskanych na zadania realizowane przez Gminę.
Po uchwaleniu Budżetu Państwa otrzymaliśmy informację z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej dla naszej Gminy o kwotę 327.568,-zł (rozdz75801).
Ponadto wprowadzamy do planu dochodów kwotę rekompensującą utracone ulgi z tytułu podatków lokalnych z PFRON-u  w wysokości 250.000,-zł (rozdz.75615).
Zwiększa się Budżet po stronie dochodów i wydatków o dotacje otrzymane na zadania własne realizowane przez Gminę w tym:
- 351.568,-zł (rozdz 70095) - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku socjalno-mieszkalnego we Wiągu.
- 30.000,-zł (rozdz.92109) dotacja z PFRON-u na zamontowanie windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Kultury.
- 30.000,-zł (rozdz.92695) - dofinansowanie na zajęcia ze środków Funduszu Zajęć Sportowo Rekreacyjnych dla uczniów.
Zwiększa się plan dochodów o darowizny przekazane Gminie w wysokości 50.000,-zł (rozdz.75814) na poprawę stanu bezpieczeństwa.
Poza zmianami planu dochodów dokonuje się zmian Budżetu po stronie wydatków.
Zmniejsza się o kwotę 167.000,-zł (rozdz.75704) środki na potencjalną spłatę poręczeń udzielonych przez Gminę, które nie zostały wykorzystane w minionym okresie i przeznacza się te środki na realizację innych zadań.
Po zakończeniu i wstępnym rozliczeniu zadania Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula   Park I, pozostałe środki w wysokości 70.000,-zł (rozdz.90095) przeznacza się na realizację innych zadań opisanych poniżej. Jednocześnie wprowadza się odpowiednią dla zadnia klasyfikację budżetową.
1. Zwiększa się środki na budowę i remont dróg o kwotę 439.568,-zł (rozdz.60016) w tym:
    150.000,-zł na remont  oraz 289.568,-zł na budowę dróg.
a) remont ulicy Kolejowej - stniejący stan nawierzchni żużlowej jest zły i uniemożliwia
    wygodne dojście i dojazd do posesji znajdujących się przy tej ulicy
b) utwardzenie cześci ul.Nadbrzeżnej i wjazdu do budynków mieszkalnych znajdujących się
     na byłym terenie Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych.
c) budowa ulicy Owocowej polegająca na ułożeniu nawierzchni tłuczniowej ograniczonej
    krawężnikami.
2. Budowa budynku socjalno-mieszkalnego we Wiągu - plan na to zadanie po zmianach
    niniejszą Uchwałą wynosi - 682.000,-zł (rozdz.70005)
    Wprowadza się na to zadanie dotację w wysokości 351.568,-zł, zmniejszając jednocześnie
    środki własne o kwotę 350.568,-zł.
   Zadanie to rozpoczęte zostało w 2005r.W budynku tym będzie 20 mieszkań z czego 18
   socjalnych i 2 o pełnym standardzie. Całkowita wartość zadania wynosi 1.421.000,-zł.
   Zakres prac budowlanych zrealizowanych w 2005r. został za 739.000zł. W 2006r.
   sfinansowana będzie pozostała wartość zadania - 682.000,-zł w tym 351.568,-zł z dotacji
   udzielonej z Funduszu Wsparcia za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.
3. Termomodernizacja i adaptacja na cele mieszkaniowe budynku Wyszkolenia i Klubu
     Żołnierskiego na terenie byłej Jednostki Wojskowej - 350.568,-zł.(rozdz.70095)
     Na zadanie to zaplanowana była  w Budżecie kwota 400.000,-zł, która nie pokrywała w
     pełni kosztów adaptacji.Poza tym zadanie zostało rozszerzone o adaptację budynku po
     Klubie Żołnierskim na cele mieszkalne.  Po zmianie łączna kwota na to zadanie wyniesie
     750.568,-zł. Ogłoszony został przetarg łącznie na dwa budynki i po jego roztrzygnięciu
     będziemy znali ostateczny koszt realizacji tej inwestycji.
4. Przeznacza się kwotę 100.000,-zł (rozdz.75809) na pomoc finansową dla naszej
    partnerskiej Gminy Pieszyce z okazji 5-lecia podpisania umowy partnerskiej. Środki te
    mają zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką
    komunalną. Dochody Gminy Pieszyce w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowią
    tylko 65% dochodów uzyskiwanych przez naszą Gminę. Zniszczenie i degradacja
    infrastruktury komunalnej spowodowane powodzią w 1997 roku są jeszcze widoczne w
   dniu dzisiejszym. W niektórych częściach tej Gminy nie została odbudowana sieć
   wodociągowa i mieszkańcy szczególnie w okresie letnim nie mają zapewnionej dostawy
   wody pitnej. W związku z faktem, że Pieszyce są dla nas miastem partnerskim, uzasadnione
   jest udzielenie chociaż skromnej pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów
   społecznych i gospodarczych.Środki te zostaną przekazane po podjęciu uchwały na
   podstawie art167 ust 2 pkt 5ufp, która określa zasady i warunki przekazania dotacji oraz po podpisaniu stosownej umowy przez strony.
5. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 250.000,-zł (rozdz.90001) na wniesienie wkładu w
   postaci udziałów do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp.z o.o. Dokapitalizowanie spółki
   pozwoli na realizację nowych zadań inwestycyjnych.W ramach tych środków ma zostać
   wybudowana kanalizacja w ulicy Miodowej, kanalizacja z terenu osiedla Wojewódzkiego
   Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych do pompowni przy ul.Parowej i budowa
   wodociągu do ROD "Cukrownik"
6. Przekazuje się kwotę 50.000,-zł (rozdz.75405) dla Powiatowej Komendy Policji w Świeciu
    na zakup samochodu służbowego oraz zakup paliwa w ramach realizacji zadań związanych
    z poprawą stanu bezpieczeństwa.
   Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji
   budżetowj. W ramach środków przeznaczonych na dożywianie kwotę w wysokości
   25.000,-zł przeznacza się na dotację dla organizacji pozarządowych na
   program dożywiania dorosłych w jadłodalniach.
7. Wprowadza się nowe zadanie montaż windy dla osób niepełnosprawnych w Domu Kultury
   (OKSiR) w wysokości 65.000,-zł (rozdz.92109). Na zadanie to otrzymaliśmy dotację z
   PFRON w wysokości 30.000,-zł, o 10.000,-zł  zmniejsza się  dotację dla OKSiRu na
   działalność kulturalną a pozostała kwota 25.000,-zł ze środków do rozdysponowania
   opisanych w niniejszej uchwale.
 
załączniki (108kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 maja 2006, 09:28:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (2 czerwca 2006, 09:12:18)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1551