Uchwała nr 362/06

Uchwała Nr 362/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia  27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie: realizacji projektu pn. „Świecki  Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1 – Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.5 – Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie szczególnego ryzyka, Schemat a)- Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

                                                        

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

 

uchwala się, co następuje :

 

§ 1.   W związku z możliwością pozyskania środków z EFS na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu działań i zwiększeniu skuteczności funkcjonującego Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu, wyraża się wolę przedłożenia projektu pn. „Świecki Program Aktywizacji Długotrwale Bezrobotnych – Druga Szansa” w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

§  2.   Okres realizacji projektu nie przekroczy 18 m-cy.

  1. Całkowite wydatki kwalifikowalne zgłoszonego projektu wyniosą 745.138,50 zł,
    z tego:

a. wysokość dofinansowania projektu z EFS nie przekroczy kwoty 551.370,30 zł,

b. wkład krajowy nie przekroczy kwoty 193.768 zł, w tym:

- z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu – 105.507 zł

- z budżetu Gminy Świecie – 88.261 zł.

2. Ponadto planuje się jako wkład własny niekwalifikowalny przeznaczenie kwoty 20.200zł na remont pomieszczeń  przy ul. Św. Wincentego 3 oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia i organizacji spotkań integracyjnych dla uczestników KIS, które są niezbędne dla potrzeb realizacji projektu.   

 

§  3.   Projekt niniejszy będzie realizowany w oparciu o umowę partnerską z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.

 

§  4.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§  5.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący

           Rady Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Działania aktywizujące długotrwale bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej prowadzone od kilku lat przez Gminę Świecie przynoszą dobre rezultaty
i spełniają oczekiwania społeczne, zarówno tej grupy osób jak i społeczności lokalnej. Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w Klubie Integracji Społecznej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Świeciu a następnie  zatrudnianie tych osób przez Burmistrza w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych niewątpliwie przyczyniają się do okresowej aktywizacji bezrobotnych. Nasze dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwania uczestników KIS wskazują potrzebę rozszerzenia oferty oddziaływań w ramach „Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym”
o  bardziej intensywny trening umiejętności osobistych i społecznych oraz wprowadzenie szkoleń i kursów zawodowych. Dzięki temu zwiększy się atrakcyjność osób długotrwale bezrobotnych na otwartym rynku pracy, więc większy odsetek tych osób potrafi później samodzielnie znaleźć zatrudnienie i wyjść poza system pomocy społecznej.

Możliwości rozszerzenia działań w opisywanym zakresie umożliwia dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z tym należało wywołać niniejszą uchwałę.  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (8 maja 2006, 13:04:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1397