Uchwała Nr 361/06

Uchwała Nr 361/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia Programu Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym.

           

                                               Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art.17 ust.2 pkt.4 i  art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz.593 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje :

 

§ 1. Przyjąć Program Wsparcia Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§  2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§  3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

           Rady Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Narastający problem zadłużeń czynszowych wśród najuboższych mieszkańców Gminy uniemożliwia im korzystanie z dodatku mieszkaniowego i powoduje pogłębianie się problemów finansowych rodziny prowadząc w efekcie ostatecznym do eksmisji do lokalu socjalnego a więc pogorszenia warunków bytowych i wykluczenia społecznego.

Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma możliwości pomocy tym rodzinom w spłacie zadłużeń na podstawie ustawy o pomocy społecznej, ponieważ zgodnie z orzecznictwem NSA, „konieczność pokrycia zadłużeń w opłatach za mieszkanie nie mieści się w pojęciu niezbędnej potrzeby życiowej o której mowa w art. 39 ustawy”.

Takie uprawnienie posiada Rada Miejska (art. 17 ustawy o pomocy społecznej) – tworząc program osłonowy w celu realizacji innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy.

Planowana kwota na udzielenie pomocy w spłacie zaległości z tytułu opłat za utrzymanie mieszkania wynosi ok. 250.000 zł i jest zabezpieczona w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej na 2006 rok.

W związku z powyższym należało wywołać niniejszą uchwałę.

 

załącznik (7kB) plik  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (8 maja 2006, 13:01:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1767