Uchwała nr 359/06

Uchwała Nr 359/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 27 kwietnia 2006 r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania  budżetu  Gminy  Świecie za rok 2005        oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia.

 

                                                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)[1] w związku z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami)[2],

 

 

uchwala  się, co następuje:

 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2005 oraz zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie wykonania budżetu Gminy za rok 2005 przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za rok 2005.

 

§ 2. Udziela się Burmistrzowi Świecia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy            za rok 2005.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

 

  

Uzasadnienie

W ciągu całego 2005 roku gmina posiadała płynność finansową i zobowiązania realizowane były terminowo i zgodnie z przepisami oraz postanowieniami umów.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Świeciu oraz Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ocenili stopień realizacji budżetu jako prawidłowy.

Komisja Rewizyjna przedstawiła wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Świecia. Rada zapoznała się z treścią uchwały Nr 14/Kr/2006 z dnia 20 kwietnia 2006r. Składu Orzekającego Nr 2 RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Świecia za rok 2005 – do wniosku uwag nie wniesiono.  

 

 [1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1860, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203.

[2] Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w dz. U. z 2005 r. Nr 169 poz. 1420.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 kwietnia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (8 maja 2006, 12:58:05)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (8 maja 2006, 13:24:56)
Zmieniono: poprawienie literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1571