Uchwała Nr 358/06

Uchwała Nr 358/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 marca 2006 r.

w sprawie zgłoszenia do finansowania przez Europejski Fundusz Społeczny projektu pn. „Otwarcie na kontakty” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie.

                                                         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W związku z możliwością pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięcia dotyczącego przeprowadzenia szkoleń językowych, kursów komputerowych oraz szkoleń typu promocja i public relations  dla  osób pracujących
w Gminie Świecie, wyraża się wolę przedłożenia projektu pod nazwą „Otwarcie na kontakty” w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

§ 2. Wysokość wnioskowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie przekroczy 480 tys. zł i stanowić będzie 100% wszystkich kosztów finansowych realizacji projektu.

§ 3. Udziela się pełnomocnictwa Burmistrzowi Świecia do podejmowania wszelkich decyzji związanych z zatwierdzeniem ostatecznego kształtu projektu, wystąpieniem z wnioskiem o wsparcie finansowe jego realizacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu oraz do wszelkich działań związanych z realizacją projektu po uzyskaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego, z prawem do udzielenia dalszych pełnomocnictw.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

 Uzasadnienie

W naszej Gminie występuje duże zapotrzebowanie na pogłębianie znajomości języka angielskiego. Znajomość tego języka ma podstawowe znaczenie w przypadkach nawiązywanie kontaktów z obywatelami innych krajów europejskich. Kontakty te dotyczą zarówno sytuacji związanych z podjęciem pracy , wyjazdów turystycznych, nawiązania współpracy między szkołami czy też działalności gospodarczej różnych firm. Dodatkowym elementem, który jest bardzo ważny dla wszystkich osób poszukujących pracy bądź współpracujących z instytucjami lub firmami zagranicznymi jest znajomość obsługi komputera oraz umiejętności z zakresu promocji siebie i naszej Gminy. W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2, Działania 2.1 został 21 marca 2006 r. ogłoszony konkurs nr 4 , który dotyczy, między innymi , takich właśnie programów. Programy takie jeżeli zostaną zakwalifikowane do realizacji są w 100% finansowane ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt byłby realizowany w formie z udziałem wykonawcy, którym byłaby ogólnopolska firma Centrum Nauczania Języka Angielskiego. Jest to jedna z najstarszych instytucji szkoleniowych, zajmujących się kursami językowymi w Polsce, założona przez absolwentów Uniwersytetu Jagielońskiego i posiadająca prawo do organizowania i przeprowadzania egzaminu  TELC, który jest Europejskim egzaminem znajomości języka angielskiego. Powyższa uchwała jest niezbędna dla złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i stanowi jeden z jego załączników.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 kwietnia 2006, 12:29:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1537