Uchwała Nr 357/06

Uchwała Nr 357/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie: zgłoszenia do finansowania przez Europejski Fundusz Społeczny projektu pn. „ANALIZA RYNKU PRACY GMINY ŚWIECIE” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, Działania 2.1 – Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie. Projekt
z zakresu badań i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami),

 

uchwala się, co następuje:

  

§ 1. W związku z możliwością pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację przedsięwzięcia dotyczącego badań i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy wyraża się wolę przedłożenia projektu pn. „ANALIZA RYNKU PRACY GMINY ŚWIECIE” w celu uzyskania wsparcia finansowego w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu.

 

§ 2. Wysokość wnioskowanych środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego nie przekroczy 75 tys. zł i stanowić będzie 100% wszystkich kosztów realizacji projektu.

 

§ 3. Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany będzie w oparciu o umowę partnerską z firmą Doradztwo Społeczne i Gospodarcze, reprezentowaną przez dr Krzysztofa Bondyrę.

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

 

W związku z trudną sytuacją na rynku pracy w naszym regionie oraz potrzebą monitorowania go w zakresie :

- przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż,

- przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji i umiejętności pracowniczych,

- pożądanych usług szkoleniowych,

- zachodzących zmianach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw

- rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy

- skuteczności podejmowanych działań zmierzających do zwiększenia atrakcyjności oferty inwestycyjnej Gminy oraz trafności wyboru kierunków pomocy małym i średnim przedsiębiorcom

Gmina Świecie wraz z Partnerem będącym jednostką naukowo - badawczą zamierza zgłosić do finansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projekt z zakresu badań
i analiz dla potrzeb regionalnego rynku pracy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców z terenu Gminy w przypadku uzyskania środków z EFS przeprowadzone zostaną kompleksowe badania mające na celu diagnozę sytuacji na rynku pracy, które będą podstawą do podjęcia dyskusji pomiędzy władzami samorządowymi a instytucjami dialogu społecznego, w tym organizacjami pozarządowymi oraz związkami pracodawców
i pracowników, przedstawicielami biznesu i przedsiębiorców, instytucjami edukacyjnymi. Analiza wyników badań oraz
zorganizowania seminariów, spotkań, warsztatów z udziałem instytucji zaangażowanych w monitorowanie regionalnego rynku pracy w celu wymiany informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia będzie podstawą do tworzenia nowych rozwiązań i długoletnich planów, w tym miedzy innymi Strategii Rozwoju Gminy Świecie na lata 2007-2017.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 kwietnia 2006, 12:27:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1524