Uchwała Nr 356/06

Uchwała Nr 356/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 352/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. dotyczącej powołania i funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1, w związku z art. 5 b ust. 3 ustawy o z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. §2 Uchwały Nr 352/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 marca 2006 r. otrzymuje brzmienie:

      „§ 2.   Ustala się datę pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy w Świeciu

        na dzień 24 kwietnia 2006 r.”

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady  Miejskiej

 

Jerzy Wójcik

 

 U z a s a d n i e n i e

 

Na wniosek dyrektorów szkół gimnazjalnych uprzejmie proszę o zmianę daty  pierwszych wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy.  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 kwietnia 2006, 12:25:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1387