Uchwała Nr 355/06

Uchwała Nr 355/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”.

 

                                               Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.           o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz. U. z 2001 r. Nr 72 poz. 747 ze zmianami[1]),

 

uchwala się, co następuje:

 

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1. Regulamin określa zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie Gminy Świecie, w tym prawa                       i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

 

§ 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)      ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                    i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami),

2)      odbiorca – odbiorca usług, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy,

3)      przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa                  w art. 2 pkt 4 ustawy,

4)      umowa – umowa o zaopatrzeniu w wodę lub odprowadzanie ścieków, o której mowa w art. 6 ustawy,

5)      wodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

6)      wodomierz główny – przyrząd pomiarowy, o którym mowa w art. 2 pkt 19 ustawy,

7)      wodomierz dodatkowy – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany                  i utrzymywany na koszt odbiorcy,

8)      wodomierz własny – przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,

9)      okres obrachunkowy – okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

 

 

ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE.

 

§ 3. 1. Ilość wody dostarczonej Odbiorcom oraz ilość odprowadzanych ścieków określa umowa. Umowa może również ustalać dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców.

  1. Wskaźniki charakteryzujące poziom usług, inne niż te, które są określane                      w przepisach ustawy oraz w pozwoleniu wodnoprawnym, określa zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków udzielane decyzją burmistrza.

 

§ 4. 1.  Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:

1)      zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości ustalonej w umowie,

2)      przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości określonej w umowie,

3)      dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

4)      ciągłość i niezawodność dostaw wody oraz odprowadzenia ścieków z/do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych                                i kanalizacyjnych,

5)      budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

6)      zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym i zawarciu umowy,

7)      informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - kwartalnie na stronie internetowej i w siedzibie przedsiębiorstwa.

2.      Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

§ 5. Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,  a w szczególności do:

1)      utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego,

2)      zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,

3)      natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości                  i jakości odprowadzanych ścieków,

4)      nie zmieniania, bez uzgodnień z Przedsiębiorstwem, uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

5)      utrzymywania pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie                         i oddziaływania zakłócające jego prawidłowego działania oraz zabezpieczenie pomieszczenia przed dostępem osób nieuprawnionych,

6)      utrzymywania przyłącza w stanie nie powodującym pogorszenia warunków eksploatacji sieci w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa,

7)      użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

8)      umożliwienie Przedsiębiorstwu dostępu do dokumentacji technicznej, danych                            z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć,              w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalenia ilości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji,

9)      udostępnienia Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo,

10)  wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie,

11)  zawiadomienia niezwłocznie Przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, w tym                        o zerwaniu plomby.

 

§ 6. 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia przyczyn zagrożenia.

2.      W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy. 

 

 

ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA

ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI

 

A. Postanowienia ogólne

 

§ 7. Postanowienia umów zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na podstawie umowy oraz postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 8. 1. Umowa określa szczegółowe obowiązki stron, w tym zasady utrzymania przyłączy oraz warunki usuwania ich awarii.

2.      W przypadku, gdy przyłącza nie są w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

3.      Umowa określa miejsce wykonania usługi dostawy wody i odbioru ścieków.

 

§ 9. 1. Umowy są zawierane na czas nieokreślony lub określony

2.      Zmiana warunków umowy następuje w drodze aneksu do umowy sporządzonego                     w formie pisemnej.

3.      Nie wymaga zachowania formy pisemnej, zmiana taryfy w czasie obowiązywania umowy oraz zmiana adresu do korespondencji.

 

§ 10. W przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci Przedsiębiorstwa, skutkującej zmianą Odbiorcy, Przedsiębiorstwo zawiera umowę z nowym Odbiorcą,  z zachowaniem dotychczasowych warunków technicznych świadczenia usług.

 

B. Zasady zawierania umów

 

§ 11. 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2.      Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączanej nieruchomości.

3.      Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust. 4.

4.      Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości                          o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania  z przyłączonej nieruchomości. 

5.      Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.

 

§ 12. 1. Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się                 w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1)      określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem,

2)      oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali                    o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

3)      schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.

3.      Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1.

4.      W terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

 

§ 13. Przedsiębiorstwo sporządza projekt umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zawarcie umowy.

 

C. Zasady rozwiązywania umów.

 

§ 14. 1. Umowa może być rozwiązana przez stronę umowy, z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie.

2.      Rozwiązanie przez Odbiorcę umowy za wypowiedzeniem, następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie Przedsiębiorstwa lub przesłania takiego oświadczenia listem poleconym.

 

§ 15. 1. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumienia stron.

2.      Umowa zawarta na czas określony ulega rozwiązaniu z chwilą upływu czasu, na jaki została zawarta.

3.      Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa                o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości.

 

§ 16. Umowa wygasa w przypadku:

1)      śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,

2)      utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości, z chwilą zawiadomienia przedsiębiorstwa o utracie tego prawa ,

3)      zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

4)      utraty przez Przedsiębiorstwo zezwolenia na prowadzenie działalności.

 

§ 17. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

 

ROZDZIAŁ IV

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY

I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

 

§ 18. Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone                    w ogłoszonych taryfach.

 

§ 19. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy. 

 

§ 20. 1. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

2.      Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców o ich wysokości.

 

§ 21. 1. Podstawą obciążenia odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.

2.      W przypadku budynku wielolokalowego, w którym Odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.

3.      Odbiorca otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub,              w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, do końca okresu obrachunkowego.

4.      Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym w fakturze. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek, w wysokości ustawowej. 

5.      Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

6.      W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na pisemne żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 

§ 22. 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego.

2.      Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa                           i wprowadza ścieki do urządzeń Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.

3.      W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji.

 

 

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

 

§ 23. Osoba ubiegająca się o przyłączenie jej nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, który powinien zawierać co najmniej:

1)      imię i nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy,

2)      adres do korespondencji,

3)      określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,

4)      określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,

5)      wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających),

6)      opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,

7)      wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków.

 

§ 24. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 23, osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci powinna załączyć:

 1)  aktualny odpis z księgi wieczystej,

 2)  mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości, o której mowa w ust. 1  względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

2.      Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.

 

§ 25. 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 23 wraz z kompletem załączników, wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument określający warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w § 23 informuje o tym osobę ubiegającą się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

2.      Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, co najmniej:

1)      wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, w tym miejsce zainstalowania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego,

2)      określać maksymalną ilość wody dostarczonej do nieruchomości z podziałem na poszczególne cele,

3)      określać maksymalną ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości i ich jakość,

4)      określać parametry techniczne przyłącza,

5)      wskazywać okres ważności wydanych warunków przyłączenia, nie krótszy niż                            1 rok

3.      Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

 

§ 26. 1. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej wydawane osobie ubiegającej się o przyłączenie do sieci mogą, za zgodą tej osoby, obejmować nie tylko zgodę na wybudowanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, ale również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych  i/lub kanalizacyjnych.

2.      W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo i osoba ubiegająca się                  o przyłączenie, przed wydaniem warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej są zobowiązane do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych.

3.       W sytuacji współfinansowania przez osobę ubiegającą się o przyłączenie budowy urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a tą osobą reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez osobę ubiegającą się                                  o przyłączenie.

4.      Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu umowy obligacyjnej, w szczególności umowy dzierżawy a także prawnorzeczowej, w szczególności ustanowieniu użytkowania,  w sposób umożliwiający Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.   

5.      Wybór konkretnej formy odpłatnego przejęcia wymaga akceptacji Przedsiębiorstwa             i osoby ubiegającej się o przyłączenie.

6.      Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 pod rygorem nieważności winna być zawarta                     w formie pisemnej.

7.      Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:

1)      termin wybudowania urządzenia,

2)      warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać,

3)      zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,

4)      zasady wyceny inwestycji,

5)      formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,

6)      termin przejęcia urządzenia,

7)      termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności, 

8)      zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

 

§ 27. 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu) i sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobu dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.

2.      Spełnienie warunku wskazanego w ust. 1 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało warunki przyłączenia do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonywania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada osobie ubiegającej się         o podłączenie szczegółowy wykaz planowanych kosztów.

3.      Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1 przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje.

4.      Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu dokumentów i informacji.

 

§ 28. Przed zawarciem umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych.

 

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

 

§ 29. 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. 

2.      Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomu usług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalny poziom usług.

3.      Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.

4.      Poziomu dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO

WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§ 30. 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz                    z projektem przyłącza.

2.      Jeżeli warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej obejmowały również obowiązek wybudowania przez przyszłego Odbiorcę ze środków własnych, urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.

3.      Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.

4.      Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przed zasypaniem.

5.      Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny, w zakresie wskazanym                     w warunkach technicznych, w dwóch egzemplarzach, z których jeden dostarcza się do Przedsiębiorstwa a drugi do odpowiedniego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

 

§ 31. 1. Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, na nie dłużej niż 7 dni po dacie zgłoszenia.

2.      Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 30 są potwierdzane przez strony                  w sporządzonych protokołach. 

 

§ 32. Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

 

§ 33. 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:

1)      dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,

2)      termin odbioru proponowany przez Wykonawcę,

3)      inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.

2.      Protokół odbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:

1)      dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru (średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia),

2)      rodzaj odprowadzanych ścieków – dla przyłącza kanalizacyjnego,

3)      skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,

4)      uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

 

ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

§ 34. 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielania wszelkich istotnych informacji dotyczących:

1)      prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie              w wodę i odprowadzanie ścieków,

2)      warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych  Odbiorców,

3)      występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,

4)      występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

5)      planowanych przerw w świadczeniu  usług.

2.      Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 3 dni.

3.      Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się           o informację wyraźnie zaznaczyła, iż informacja ma być udzielona w jednej z form  wskazanych w ust. 2.

4.      Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających okresów dłuższych niż terminy wskazane w ust. 2 i 3, Przedsiębiorstwo przed upływem terminów wskazanych  w ust. 2 i 3, informuje o tym fakcie osobę, która złożyła prośbę               o informację i wskazuje jej ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten        w żadnym wypadku nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

 

§ 35. 1. Każdy Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo umowy, w szczególności ilości i jakości usług oraz wysokości opłat za te usługi.

2.      Reklamacja jest zgłaszana w formie pisemnej.

3.      Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki,            w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.

§ 34 ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 

§ 36. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wyznaczenia osoby lub osób odpowiedzialnych za kontakty z Odbiorcami oraz osobami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, w tym za przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji. 

 

§ 37. 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:

1)      aktualnie obowiązujące na terenie gminy taryfy cen i stawek opłat,

2)      tekst jednolity „regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, obowiązującego na terenie gminy,

3)      wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,

4)      tekst jednolity ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.

2.      Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów, o których mowa      w ust. 1 poza swoją siedzibą.

 

§ 38. 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty           z wyprzedzeniem co najmniej 72 godzinnym.

2.      Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców,                    w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 8 godzin.

3.      W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin. 

4.      W razie planowanej lub zaistniałej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody          i poinformować o tym fakcie Odbiorców, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

 

 

ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§ 39. Woda do celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych posiadanych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

§ 40. Zapewnienie dostawy wody na cele przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

 

§ 41. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnych informacji składanych przez jednostkę straży pożarnej  w umownie ustalonych okresach.

 

§ 42. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców, jednostka niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu Wodociągów informacje o ilości wody pobranej.

 

§ 43. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe Przedsiębiorstwo obciąża gminę.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 44. Traci moc uchwała Nr 340/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006 r.         w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”.

 

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 


UZASADNIENIE

 

            Rada Miejska w Świeciu na sesji w dniu 19 stycznia 2006 r. podjęła Uchwałę nr 340/06 w sprawie „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Świecie”. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 21 lutego 2006 r. znak: WPriN/DT.IV.0911-12/06 wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności § 11 ust. 6 zd. drugie, § 22, § 26 ust. 3, § 27, § 31 ust. 2 i § 40 niniejszej uchwały. Po przeanalizowaniu uwag Wojewody z tekstu „Regulaminu” zostały usunięte następujące zapisy: § 11 ust. 6 zd. drugie, § 22 i § 40. Pozostałe kwestionowane zapisy (§ 26 ust. 3, § 27 i § 31 ust. 2) nie zostały wykreślone i pozostały w brzmieniu dotychczasowym.

Wojewoda stwierdził, że przepis art. 19 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.                       o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 74 ze zmianami) nie upoważnia rady gminy do regulowania warunków umowy                      o współfinansowaniu lub budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz kwestii odbioru tak wybudowanej sieci, czego dotyczą postanowienia zawarte w § 27  i § 31 ust. 2 „Regulaminu”. W tym przypadku zarzut jest niezasadny, gdyż art. 19 ust. 2 pkt 2 Ustawy dotyczy określania „szczegółowych warunków i trybu zawierania umów z odbiorcami usług”, a więc nie ogranicza kompetencji rady tylko do określonej kategorii umów – umów o zaopatrzenie w wodę, a mówi w sposób ogólny o umowach zawieranych z odbiorcami.

Kwestionowany przez Wojewodę przepis zawarty w § 26 ust. 3 nie może być natomiast odczytywany jako kreowanie obowiązku ponoszenia i ustalania podstaw do obliczenia opłaty za wydanie warunków przyłączenia do sieci, a tym samym narzucanie tego obowiązku odbiorcom usług. Przepis ten nie zobowiązuje przedsiębiorstwa do nałożenia takiej opłaty, a jedynie ogranicza jej wysokość, działa więc w interesie odbiorców. Żaden przepis Ustawy, ani aktów wykonawczych nie zakazuje przedsiębiorstwu pobierania takiej opłaty, stąd należy uznać, że zapis § 26 ust. 3 „Regulaminu” jest dopuszczalny.


[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 kwietnia 2006, 12:18:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1237