Uchwała Nr 354/06

Uchwała Nr 354/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 marca 2006 r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Laskowicka
i Chmielniki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.),

uchwala się co następuje:

 

§ 1 Przystąpić do opracowania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami: Laskowicką i Chmielniki, zatwierdzonego uchwałą Nr 474/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 26 września 2002 r. i opublikowanego w Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 122 poz. 2473 z dnia 30 października 2002 r. polegające na:

1)      przeznaczeniu jednostki bilansowej 592P w części pod stację energetyczną a w części pod poszerzenie jednostki bilansowej 2 MN;

2)      przeznaczenie terenu zawartego między ulicą oznaczoną 41 KL a budynkami zawartymi w jednostkach bilansowych 16 MW, 17 MW 18 AMW, 20 MW/UH, 21 UH/UG pod poszerzenie ulicy oznaczonej 41 KL;

3)      przeznaczenie jednostki bilansowej 26 WZ pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
z udziałem handlu i usług.

Integralną częścią powyższej uchwały stanowi załącznik Nr 1.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4 Uchyla się uchwałę Nr 273/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokonania zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Laskowicką i Chmielniki.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

 Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

 

            Realizacja podjętej uchwały Nr 273/05 z dnia 31 marca 2005 r. jest w fazie początkowego procesu planistycznego, a właściciel terenu oznaczonego jednostką bilansową 26 WZ zamierza zlikwidować lokalne ujęcie wodne i na tym miejscu realizować budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne wraz z usługami. Jest to istotne
w zagospodarowaniu całości terenu byłej jednostki wojskowej, gdyż znajduje się on na początku obszaru rewitalizowanego. Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono wyżej wymieniony obszar włączyć do opracowania zmian w planie dla obszaru zawartego między ulicami: Laskowicką i Chmielniki.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (7 kwietnia 2006, 12:15:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1508