Uchwała Nr 27/02

 

Uchwała Nr 27/02
R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie wydatków niewygasających z końcem 2002 roku.


                                 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmainami) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami)


R a d a  M i e j s k a
uchwala:


§ 1

1. Przyjąć wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2002  w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Określić ostateczny termin realizacji wydatków, o których mowa w pkt. 1, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003r.


                                                                                        Przewodniczący
                                                                                      R a d y   M i e j s k i
                                                                                         Jerzy Wójcik

 


UZASADNIENIE

 

Budżet Gminy jest rocznym planem finansowym co oznacza, że zaplanowane wydatki, które nie zostaną zrealizowane w bieżącym roku, wygasają.
Ustawa o finansach publicznych dała możliwość kontynuowania tych wydatków, pod warunkiem podjęcia przez Radę Miejską, uchwały o wydatkach niewygasających, gdzie określony jest wykaz tych zadań, ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie oraz środki finansowe w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji na każde z tych zadań.
Zadania przedstawione w załączniku Nr 1 do uchwały są w trakcie realizacji, a termin ich zakończenia określony został w załączonym wykazie.
 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (11 lipca 2003, 09:06:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2197