Uchwała Nr 353/06

Uchwała Nr353/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 249/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004r. dotyczącej uchwalenia Programu Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym dla Gminy Świecie.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami), w związku z art. 110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 249/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004r. w części V Adresaci programu, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

“1. osoby długotrwale bezrobotne.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

 

Od 1 listopada 2005 roku, w wyniku zmian w ustawie z dnia 13 czerwca 2003r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122, poz. 1143 z późn. zmianami), zmieniła się kategoria osób bezrobotnych długotrwale do których w szczególności stosuje się przepisy niniejszej ustawy. Dotychczasowy zapis brzmiał: “osoby długotrwal
e bezrobotne (pozostające bez pracy przez okres co najmniej 24 m-cy)”.

Obecny zapis odwołuje się bezpośrednio do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami), która w art. 2 ust. 1 pkt. 5 bezrobotnym długotrwale określa “bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat”.

Ponieważ Program Reintegracji Społecznej i Zawodowej Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym realizowany przez Gminę na podstawie przepisów ustawy o zatrudnieniu socjalnym będzie kontynuowany w bieżącym roku należało wywołać niniejszą uchwałę.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 13:03:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1641