Uchwała Nr 351/06

Uchwała Nr 351/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006r.

w sprawie przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Wodna, Nadbrzeżna oraz teren “Starego Miasta” położonego za rzeką Wdą.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
z późn. zm.),

uchwala się co następuje:

§1. Przystąpić do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ulicami Wojska Polskiego, Wodna, Nadbrzeżna oraz teren “Starego Miasta” położonego za rzeką Wdą zgodnie z załącznikiem graficznym Nr 1.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały opracowane przed 1995 r. z dniem 31 grudnia 2003 r. straciły swą ważność. W celu realizacji budownictwa zachodzi potrzeba opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego. Opracowując powyższy plan Miasto Świecie będzie posiadało w 80% nowe obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego co
w znacznym stopniu przyśpieszy przygotowanie procesów inwestycyjnych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 12:50:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1916