Uchwała Nr 350/06

Uchwała Nr 350/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006r.

 

w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu Jeziora Deczno z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 p. 7.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami),

 

uchwala się co następuje:

 

§        1. Przystąpić do opracowania miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Sulnówko w pobliżu Jeziora Deczno
z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową zgodnie z załącznikiem graficznym
Nr 1.

 

§        2.     Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

 

§        3.     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

 

 

Jerzy Wójcik

 

 

 UZASADNIENIE

 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) plany zagospodarowania przestrzennego, które zostały opracowane przed 1995 r. z dniem 31 grudnia 2003 r. straciły swoją ważność. Tak też się stało z istniejącym planem dla w/w terenu. Ponieważ na powyższym terenie trwa intensywna zabudowa, zachodzi potrzeba opracowania nowego planu pozwalającego na realizacje nowej zabudowy.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 12:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1455