Uchwała Nr 349/06

Uchwała Nr 349/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świeciu,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie, zwany dalej Regulaminem, który określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie dotyczące:

 1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie, obejmujących:

 1. prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych: odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,

 2. uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

 3. mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.

 1. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i utrzymania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

 1. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

 2. liczby osób korzystających z tych urządzeń.

 1. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 2. Maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów oraz innych wymagań wynikających z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świecie.

 3. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich.

 4. Wyznaczania obszarów obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością tj. wykonawcy robót budowlanych, organizatorów imprez kulturalnych i zgromadzeń publicznych, zarządców targowisk i giełd oraz innych wytwarzających odpady komunalne.

 1. właścicielach nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali - należy przez to rozumieć osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, a w przypadku braku zarządu – właściciele lokali.

 2. odpadach komunalnych – rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

 3. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary
  lub masę w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych.

 4. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (szambach).

 5. przedsiębiorstwie wywozowym – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego aktualne, wydane przez Burmistrza Świecia, zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 3. Postanowienia Regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 ze zmianami).

I. Postanowienia ogólne

§ 4. 1. W oparciu o Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Świecie oraz Krajowy Plan Gospodarki Odpadami przyjmuje się wskaźnik generowania odpadów na terenie Gminy Świecie na poziomie 412 kg/osobę/rok.

 1. Roczną ilość wytworzonych w Gminie Świecie odpadów ustala się na poziomie 13,80 tys. Mg.

 2. Przyjmuje się, że właściciele, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej:

 1. prowadzący selektywne gromadzenie i usuwanie odpadów – wytwarzają 13,75 litrów/osobę/tydzień,

 2. nie prowadzący selektywnego gromadzenia i usuwania odpadów – wytwarzają 27 litrów/osobę/tydzień,

Niniejsze wielkości ustalone zostały z pominięciem strumieni odpadów, które ze względu na swoje rozmiary lub inne właściwości, nie są gromadzone w pojemnikach i innych urządzeniach służących do zbierania odpadów (np. wielkogabarytowe).

§ 5. Regulamin obowiązuje :

 1. właścicieli nieruchomości
 2. zarządców dróg
 3. kierowników placów budowy
 4. osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie
 5. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej
 6. organizatorów imprez kulturalnych i zgromadzeń publicznych
 7. zarządców giełd i targowisk
 8. właścicieli ogrodów i działek położonych na terenach ogrodów działkowych
 9. wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy

 

II. Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 6. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości
oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości przez:

 1. przygotowanie miejsca do ustawienia pojemników służących do gromadzenia odpadów w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów, z łatwym dostępem dla przedsiębiorstw wywozowych. Miejsce to nie może być uciążliwe, musi być w miarę możliwości utwardzone, zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota oraz przed dostępem zwierząt i w miarę możliwości osłonięte zielenią izolacyjną

 2. utrzymywanie w czystości miejsca ustawienia pojemników

 3. ponoszenie kosztów przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników

 4. wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych tj. w pojemniki lub worki oznaczone symbolem jednostki wywozowej poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od przedsiębiorstwa wywozowego bądź w inny sposób ustalony w drodze umowy z przedsiębiorstwem wywozowym lub innym podmiotem, jak również ponoszenie kosztów odbierania odpadów. Z obowiązku tego zwalnia się właścicieli nie zabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy

 5. utrzymywanie pojemników w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników

 6. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w Regulaminie

 7. ponoszenie pełnych konsekwencji w przypadku zgromadzenia w pojemniku lub osadniku gnilnym odpadów lub nieczystości ciekłych innych niż komunalne. Konsekwencje te dotyczyć mogą ewentualnych trudności w ciągłości procesów technologicznych na składowisku lub oczyszczalni ścieków

 8. przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub – gdy nie jest to technicznie lub ekonomicznie uzasadnione – wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych

 9. gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych

 10. oddzielne gromadzenie ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy

 11. gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających odpowiednie wymogi, czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym i w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres

 12. stosowanie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych zgodnie z odpowiednimi przepisami

 13. korzystanie w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wywozowe

 14. udzielanie przedsiębiorstwu wywozowemu informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymogami Regulaminu

 15. udokumentowanie korzystania z usług określonych w pkt 13 poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi

 16. coroczną wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na terenach publicznie dostępnych

 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników i bezpośrednich dojść do budynków, poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (najlepiej przy krawężniku chodnika od strony jezdni) oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

 1. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

 2. Zakazuje się stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska, w celu usunięcia śniegu i lodu.

 3. Obowiązek określony w ust. 1. nie dotyczy chodników, na których pobiera się opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.

 4. Obowiązki określone w ust. 1.-3. dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

 5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące
  do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach i obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający
  do ich przepełnienia.

 6. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego do usuwania nawisów (sopli) lodowych z okapów, rynien i innych części elewacji.

§ 8. Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka:

  1. mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

  2. naprawy pojazdów samochodowych mogą być wykonywane poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości tylko za zgodą właściciela nieruchomości i tylko wtedy, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku i ustawy o odpadach

 

III. Utrzymanie czystości i porządku na drogach, parkingach, przystankach i innych terenach

§ 9. 1. Utrzymanie czystości i porządku na drogach, parkingach, przystankach i innych określonych niżej terenach polega w szczególności na:

  1. usuwaniu zanieczyszczeń z terenów tych nieruchomości,

  2. likwidowaniu śliskości w okresie mrozów i opadów śnieżnych przy użyciu piasku lub mieszaniny piasku i środków chemicznych nie działających szkodliwie na środowisko,

  3. utrzymywaniu rowów odwadniających w stanie drożności i wykoszenia,

  4. utrzymywaniu nasypów i wykopów, poprowadzonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych w stanie wykoszonym.

   1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach dróg publicznych należy do:

 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Bydgoszczy, Rejon w Świeciu ul. Jesionowa w zakresie utrzymania dróg krajowych,

 2. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich,

 3. Powiatowego Zarządu Dróg z w Świeciu w zakresie utrzymania dróg powiatowych,

 4. Gminy Świecie w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz innych terenów
  i placów komunalnych,

 5. właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych.

 

   1. Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych należy:

 1. w zakresie komunikacji miejskiej do Gminy Świecie,

 2. w zakresie pozostałej komunikacji do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy Sp. z o. o. Placówka Terenowa w Świeciu oraz innych podmiotów użytkujących przystanki komunikacyjne.

   1. Utrzymanie czystości i porządku na terenach parkingów i targowisk należy do ich
    właścicieli.

   2. Odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na imprezach zorganizowanych oraz po ich zakończeniu należy do organizatorów.

   3. Organizator imprezy jest zobowiązany zawrzeć umowę z przedsiębiorstwem wywozowym w zakresie zorganizowania zbiórki odpadów podczas trwania imprezy oraz ich wywozu po jej zakończeniu.

 

IV. Zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

§ 10. 1. Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości powinny być zbierane i odbierane w sposób selektywny, w urządzeniach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie. Zakazuje się mieszania odpadów zbieranych selektywnie z niesegregowanymi.

2. Ustala się następujacy zakres selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 1. odpady papieru i tektury (w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe – kartony po napojach),

 2. odpady szklane,

 3. odpady z tworzyw sztucznych (plastik),

 4. odpady metalowe (w tym aluminiowe i stalowe),

 5. odpady biodegradowalne (w tym domowe organiczne, odpady zielone),

 6. odpady niebezpieczne,

 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 8. odpady z remontów,

 9. odpady wielkogabarytowe.

 

 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów wymienionych w ustępie 2 od pkt 1) do pkt 5) stosuje się odpowiednio oznakowane (logo, adres, nr telefonu i nazwa przedsiębiorstwa wywozowego oraz rodzaj zbieranego asortymentu odpadów) pojemniki lub worki. Workowy system selektywnej zbiórki dotyczy mieszkańców budynków jednorodzinnych na terenach miejskich oraz budynków wielorodzinnych (kamienic) zlokalizowanych na terenie Starego Miasta, na obszarach, gdzie ustawienie kontenerów lub pojemników typu “dzwon” jest technicznie niemożliwe. System zbiórki selektywnej do kontenerów lub pojemników typu “dzwon” dotyczy mieszkańców budynków wielolokalowych (bloków) na terenie miejskim oraz gminnych obszarach wiejskich.

 2. Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne, które nie są gromadzone w workach przeznaczonych do ich zbiórki, mogą być kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości:

 1. położonych na terenach wiejskich,

 2. ogrodów i działek położonych na terenach ogrodów działkowych,

 3. gospodarstw rolnych na terenach miejskich,

Kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe.

 1. Odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych należy przekazywać do punktów zbiórki tych odpadów. Informacja o punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych zostanie udostępniona Mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

 2. Użytkownik środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach.

 3. Odpady w postaci baterii lub akumulatorów zbiera się oddzielnie od innych rodzajów odpadów. Użytkownik akumulatora kwasowo – ołowiowego przy zakupie nowego akumulatora powinien dostarczyć sprzedawcy zużyty akumulator, natomiast sprzedawca jest zobowiązany do jego przyjęcia. Posiadacz odpadów w postaci baterii powinien zwracać te odpady do punktów ich zbierania.

 4. Użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt. Zabrania się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami. Informacja o punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych zostanie udostępniona Mieszkańcom na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń.

 5. Odpady z remontów i odpady wielkogabarytowe zbiera się oddzielnie od innych rodzajów odpadów, w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości i usuwane jak najszybciej, w terminach uzgodnionych z przedsiębiorstwem wywozowym.

 6. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać we własnym zakresie selektywnie zbierane we własnych pojemnikach odpady komunalne do punktu odbioru odpadów, zlokalizowanego przy Składowisku Odpadów w Sulnówku.

 7. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określa ustawa o odpadach.

 8. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

 9. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych).

 10. Obowiązki określone w ust. 11. i 12. stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

 11. Zabrania się samowolnego spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

 

§ 11. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniającej normy określone w § 4 ust. 3., czyli:

 1. odpady zbierane w sposób selektywny – pojemnik na odpady stanowiące pozostałość po przeprowadzonej segregacji – 13,75 litrów/osobę/tydzień,

 2. odpady zbierane w sposób nieselektywny – pojemnik na odpady zmieszane – 27 litrów/osobę/tydzień.

  Powyższe normy dotyczą budynków jednorodzinnych, budynków wielorodzinnych oraz budynków wielolokalowych. Pojemność urządzeń do zbierania odpadów musi być uzależniona od ilości osób zamieszkałych (rzeczywiście przebywających) w danym budynku.

   1. Do zbierania odpadów zmieszanych lub stanowiących pozostałość po segregacji służą następujące rodzaje urządzeń:

 1. pojemniki o pojemności od 100 l do 1100 l,

 2. kontenery o pojemności 7 m3

 3. kosze uliczne o pojemności od 20 l do 110 l,

 4. worki o pojemności 100 l.

   1. Właściciele pozostałych nieruchomości muszą wyposażyć je w pojemniki
    o następujących normatywnych pojemnościach:

 1. dla szpitali, internatów, hoteli, obiektów gastronomicznych itp. nie mniej niż 10 litrów na jedno łóżko lub jedno miejsce konsumpcyjne,

 2. dla szkół, przedszkoli, administracji itp. nie mniej niż 3 litry na osobę,

 3. dla ulicznych punktów małej gastronomii nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności co najmniej 100 litrów,

 4. dla targowisk, giełd, imprez sportowych, artystycznych i innych zgromadzeń nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności co najmniej 100 litrów na każde 500 osób uczestniczących w imprezie,

 5. dla obiektów handlowych i rzemieślniczych o powierzchni użytkowej:

  - do 1000 m˛ – na każde 100 m² pojemnik o pojemności co najmniej 100 litrów,

  - powyżej 1000 m² – pojemnik o pojemności co najmniej 1000 litrów.

 6. dla ogrodów działkowych - pojemnik o pojemności co najmniej 1000 litrów,

 7. ustala się, że na drogach publicznych na terenie miasta oraz skupionej zabudowy mieszkaniowej na terenie wiejskim kosze uliczne rozmieszczone będą w odległościach nie większych niż 1 kosz na 0,5 km,

 8. ustala się, że na parkingach, przystankach i zajazdach powinien znajdować się co najmniej 1 kosz uliczny.

   1. Dopuszcza się wspólne korzystanie kilku właścicieli nieruchomości z pojemników ustawionych razem.

§ 12. 1. Przy zawieraniu umowy na odbieranie odpadów właściciele nieruchomości mają obowiązek złożyć przedsiębiorstwu wywozowemu pisemne oświadczenie o ilości osób zamieszkałych w nieruchomości, jak również zawiadomić przedsiębiorstwo wywozowe o zmianie ilości osób zamieszkałych w nieruchomości.

   1. Do obowiązków właściciela urządzeń do zbierania odpadów komunalnych należy wykonywanie od kwietnia do października co najmniej jednokrotnego mycia i dezynfekcji urządzeń.

 

§ 13. 1. Ustala się następujące częstotliwości usuwania odpadów

 1. z budynków wielorodzinnych, wielolokalowych i koszy ulicznych – nie rzadziej niż 1 raz na 7 dni,

 2. z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 14 dni,

 3. z ogrodów działkowych – w drugim i trzecim kwartale;

 4. z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych
  i artystycznych itp. – codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy,

5) z obiektów i nieruchomości pozostałych – nie rzadziej niż raz na 14 dni.

 1. Częstotliwość usuwania odpadów niesegregowanych i stanowiących pozostałość po segregacji oraz pojemność urządzenia do zbierania tych odpadów powinna być skorelowana z ilością osób zamieszkałych w danej nieruchomości (zgodnie z normami zawartymi w § 4 ust. 3. oraz § 11 ust. 1.).

 2. Odpady zbierane selektywnie systemem workowym, wymienione w § 10 ust. 2 od pkt 1) do pkt 4) (czyli odpady papieru i tektury, odpady szklane, odpady z tworzyw sztucznych i odpady metalowe), odbierane są 1 raz w miesiącu, według następującego harmonogramu:

  1. w I czwartek miesiąca:

   Rejon ograniczony ulicami: Jesionowa – Wojska Polskiego – Żwirki i Wigury, czyli:

   - Osiedle 800-lecia,

   - Osiedle Kościuszki,

   - Osiedle Kraszewskiego.

  2. w II czwartek miesiąca:

   Rejon ograniczony ulicami: Żwirki i Wigury – Wojska Polskiego – Sportowa – Chełmińska – przejazd kolejowy na ul. Wodnej, czyli:

   - Osiedle Marianki,

   - Osiedle Paderewskiego,

   - Osiedle Wojska Polskiego,

   - Przechowo.

  3. w III czwartek miesiąca:

Rejon ograniczony ulicami: Wodna – PCK – Zamkowa – Wojska Polskiego (do skrzyżowania z ul. Jesionową).

Jeżeli w wyznaczony dzień przypadnie święto, worki będą odbierane w następny dzień roboczy. Worki należy wystawiać przed posesję do godziny 7.00 rano wyznaczonego dnia, w miejscu umożliwiającym ich odbiór przez przedsiębiorstwo wywozowe. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości worka z opisem, worek nie będzie odebrany.

 1. Odpady zbierane selektywnie do kontenerów lub pojemników typu “dzwon” odbierane będą po zapełnieniu kontenerów lub pojemników, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; w przypadku gminnych terenów wiejskich – po uprzednim zgłoszeniu faktu zapełnienia przedsiębiorstwu wywozowemu.

 2. Odpady biodegradowalne zbierane do worków odbierane będą w każdy poniedziałek, po uprzednim zgłoszeniu przedsiębiorstwu wywozowemu. Obowiązek zgłoszenia dotyczy właściciela nieruchomości.

 3. Odpady wielkogabarytowe i odpady z remontów odbierane będą po uprzednim zgłoszeniu przedsiębiorstwu wywozowemu, w terminie uzgodnionym z przedsiębiorstwem. Obowiązek zgłoszenia dotyczy właściciela nieruchomości.

 

V. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych

§ 14. 1. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z osadników gnilnych (szamb) ustala się nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy i uzależnia od ich pojemności oraz ilości zużytej wody (z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody).

  1. Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości powinno nastąpić z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

 

VI. Składowanie odpadów biodegradowalnych

§ 15. Ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych składowanych w 1995 r. na Składowisku Odpadów w Sulnówku przyjęto na poziomie 5,32 tys. Mg/rok. Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na Składowisko Odpadów w Sulnówku nie może przekroczyć:

 1. do 31 grudnia 2010 r. – do nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, co wynosi 3,99 tys. Mg/rok,

 2. do 31 grudnia 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, co wynosi 2,66 tys. Mg/rok,

 3. do 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, co wynosi 1,86 tys. Mg/rok.

 

VII. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta

§ 16. 1. Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia im opieki i humanitarnych
warunków życia.

2. Właściciele i opiekunowie zwierząt zobowiązani są do usuwania z miejsc publicznych pozostawionych przez nie odchodów.

 1. Właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do:

 1. wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi, w tym m.in. hałasu (szczególnie w godzinach od 22.00 do 6.00), nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów, insektów itp.

 2. nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiązane, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia,

 3. stosowania smyczy podczas wyprowadzania ich na tereny publiczne oraz kagańca dla psów ras średnich i dużych,

 4. nie wprowadzania ich na tereny cmentarzy, miejsc Pamięci Narodowej, placów zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, boisk i innych terenów o podobnym charakterze (nie dotyczy psów służbowych i psów przewodników),

 5. poddawania ich regularnym szczepieniom ochronnym,

 6. zawiadomienia służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania psa
  na chorobę zakaźną,

 7. zapewnienia odosobnienia psa podejrzanego o chorobę zakaźną,

 8. stosowania zakazu szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia,

 9. przewożenia zwierząt środkami komunikacji publicznej tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika,

 10. nie wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych.

 1. Posesje, gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne powinny być opatrzone estetyczną i czytelną tabliczką z informacją “UWAGA PIES”.

 2. Psy bezpańskie oraz pozostawione bez dozoru będą okresowo wyłapywane
  i przewożone do punktu czasowego przetrzymywania zwierząt znajdującego się
  na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

 3. Zakazuje się utrzymywać zwierzęta gospodarskie na terenach skupionej zabudowy mieszkaniowej w mieście, w nieruchomościach nie będących gospodarstwami rolnymi.

 4. W przypadku zaistnienia problemu pozbycia się padłej zwierzyny należy w terminie do 18 godzin od padnięcia zwierzęcia dokonać zgłoszenia do zakładu utylizacji posiadającego stosowne zezwolenie na świadczenie tego typu usług.

 5. Właściciele nieruchomości utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do prowadzenia hodowli w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości, w szczególności w zakresie hałasu i przykrych zapachów.

 6. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.

 7. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

 8. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.

 9. Ule pszczele powinny być stawiane w odległości nie mniejszej niż 15 m od granicy nieruchomości.

 10. Zabrania się zanieczyszczania terenu nieruchomości, domów, ulic i innych miejsc publicznych wydalinami zwierząt, karmą, ściółką, piórami lub innymi odpadami pochodzącymi z hodowli.

 

VIII. Deratyzacja (odszczurzanie)

§ 17. 1. Wyznacza się obszary obowiązkowej deratyzacji:

  1. teren Składowiska Odpadów Komunalnych w Sulnówku,

  2. kanalizacja sanitarna, deszczowa, ogólnospławna, sieci ciepłownicze i korytarze piwniczne na terenie gminy Świecie,

   1. Ustala się, że deratyzacja na wymienionych w ust. 1. obszarach przeprowadzana będzie co najmniej raz w roku.

3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

 1. Termin przeprowadzania deratyzacji zostanie uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu.

 2. Mieszkańcy gminy powiadomieni zostaną o szczegółowym terminie przeprowadzania deratyzacji drogą obwieszczeń.

 3. W przypadku zgłoszenia obecności gryzoni pomimo przeprowadzenia deratyzacji właściciel nieruchomości zostanie ponownie wezwany do jej przeprowadzenia.

 4. Narzuca się obowiązek składania sprawozdań na wniosek Urzędu Miejskiego
  z przeprowadzonej deratyzacji. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości wielorodzinnych.

 5. W związku z prowadzoną deratyzacją właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 1. gruntownego oczyszczenia terenu z nagromadzonych nieczystości przed rozpoczęciem deratyzacji,

 2. szczególnego przestrzegania czystości na terenie nieruchomości w trakcie akcji,

 3. zabezpieczenia miejsc wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych,

 4. utrzymania w zamknięciu zwierząt i ptactwa domowego w okresie akcji.

IX. Kontrola nieruchomości w zakresie przestrzegania postanowień Regulaminu

§ 18. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Świecia.

 

X. Odpowiedzialność karno – administracyjna właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorstw wywozowych

§ 19. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny.

  1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1., toczy się według przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

XI. Postanowienia końcowe

§ 20. Traci moc uchwała Nr 335/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Rada Miejska w Świeciu na sesji w dniu 29 grudnia 2005 r. podjęła Uchwałę nr 335/05 w sprawie “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”. Wojewoda Kujawsko – Pomorski pismem z dnia 23 stycznia 2006 r. znak: WPriN/DT.IV.0911-5/06 wszczął postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności niniejszej uchwały. W ocenie organu nadzoru niektóre zasady ustalone uchwałą nie znalazły uzasadnienia w zakresie podstawy prawnej uchwały. Uwagi zawarte w przesłanym piśmie zostały przetransponowane do nowego projektu uchwały.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 12:45:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1506