Uchwała Nr 348/06

Uchwała Nr 348/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach uzbrojenia Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę
2.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach uzbrojenia Strefy Rozwoju Gospodarczego VISTULA PARK II”.

2. Pożyczka zostanie udzielona w dwóch równych transzach – w kwotach 1.000.000 zł w roku 2006 i 1.000.000 zł w roku 2007.

3. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji,
z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie
z umową.

4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie systemu kanalizacji na terenach wiejskich w gminie. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w miejscowości Sulnowo w ramach uzbrojenia Strefy Rozwoju Gospodarczego. Budowa kanalizacji sanitarnej umożliwi likwidację 115 szt. istniejących szamb oraz bezpieczną rozbudowę osiedla mieszkaniowego w Sulnowie. Realizacja inwestycji pozwoli również na połączenie kanalizacji sanitarnej na os. 800-lecia w Świeciu
z planowaną w Sulnówku.

Przewiduje się wykonanie 5.248 mb sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej,
3.090 mb sanitarnej kanalizacji tłocznej oraz 2.972 mb przykanalików. Projekt zadania przewiduje wykonanie 672 mb kanalizacji deszczowej na terenie zwartej zabudowy wsi Sulnowo co umożliwi odprowadzenie nadmiernie zalegających wód opadowych
z jezdni i chodników.

Na realizację tego przedsięwzięcia wystąpiliśmy z wnioskiem o pożyczkę
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
w wysokości 2.000.000 zł w dwóch równych transzach – w kwotach 1.000.000 zł
w roku 2006 i 1.000.000 zł w roku 2007.

Na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Świeciu w dniu 2 marca 2006 r. na ogólną liczbę 21 radnych obecnych było 20 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę
Nr 348/06 w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 12:42:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1951