Uchwała nr 347/06

UCHWAŁA  NR 347/06

R A D Y   M I E J S K I E J   W  Ś W I E C I U

Z DNIA 02 MARCA 2006r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05
z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

 

            Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591z późn. zmianami),

 

 

uchwala się, co następuje:

 

§ 1  W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia planu  przychodów  i  wydatków GFOŚr i GW  na rok 2006.zmienioną;

-  Uchwałą Nr 344/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 19 stycznia 2006r.

-  Uchwałą Nr 346/06 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 02 marca 2006r.

 

      1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.417.900,-zł, plan po zmianach wynosi    

          79.789.277,- zł. zgodnie z załącznikiem nr 1

 

§ 2  Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej - deficyt budżetowy oraz

       przychody i rozchody Budżetu Gminy Świecie na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 2

       do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań

       inwestycyjnych na rok 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

 

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

 

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń 

      w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 

 

 

                                                                                 Przewodniczący

                                                                                   Rada Miejska

 

                                                                                    Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

 

Z tytułu ponadplanowych dochodów i oszczędności w wydatkach w 2005 roku, uzyskaliśmy 5.868.866 zł wolnych środków. Wolnych środków pochodzących z lat poprzednich pozostało 405.924zł. Łączna kwota wolnych środków na początku 2006 r. wynosi 6.274.790 zł.

Wolne środki są, więc źródłem, z którego w pierwszej kolejności realizowane są spłaty rat pożyczek i kredytów i wykup obligacji. Zgodnie z uchwałą budżetową na 2006 r. spłata pożyczek i kredytów nie przekroczy 593.500zł. W takiej sytuacji istnieje możliwość przeznaczenia dużej części wypracowanych wolnych środków na finansowanie dodatkowych wydatków.
W przedłożonym projekcie uchwały zwiększa się wydatki budżetowe o 5.417.900 zł, z czego 4.634.000zł na wydatki majątkowe, a 783.900zł na remonty i wydatki bieżące. Kwota 263.390 zł została nie rozdysponowana i może zostać przeznaczona na spłatę rat pożyczek, kredytów
i emisji obligacji w latach następnych.

1.      Zwiększa się plan wydatków na modernizację i remont świetlic wiejskich o kwotę 173.000zł (Rozdział 01095).

Rada Miejska w 2005 roku uchwaliła program, w którym zawarte były przedsięwzięcia
w poszczególnych sołectwach. Program ten mógł być dofinansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego - Odnowa wsi oraz Zachowanie i Ochrona Dziedzictwa Kulturowe4go. W wyniku konkursu dofinansowany został projekt sołectwa Sulnowo, pozostałe są na liście rezerwowej. Na realizację całego programu z budżetu Gminy 2005 r.
w wydatkach niewygasających zaplanowana jest kwota 125.962zł. Z zaplanowanej kwoty na wydatkach niewygasających oraz dodatkowych 173.000zł realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Grucznie,

- modernizacja świetlicy wiejskiej we Wiągu;

- rozbudowa świetlicy wiejskiej w Sartowicach;

- opracowanie projektu i rozpoczęcie budowy świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej
w Terespolu;

- remont świetlicy wiejskiej w Ernestowie.

2.      Zwiększa się plan wydatków na budowę, remont i bieżące utrzymanie dróg o kwotę 1.100.000zł (Rozdział 60016). Z powyższej kwoty o 100.000zł zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg. Wyjątkowo mroźna zima spowoduje powstanie większej ilości przełomów oraz ubytków na drogach, będą więc większe potrzeby finansowe związane
z utrzymaniem dróg i chodników.

Plan remontowy dróg zwiększ się o 500.000zł z przeznaczeniem na remont centralnej ulicy os. Marianki Alei Jana Pawła II, której stan szczególnie na odcinku między ulicami Żwirki
i Wigura i Ks. Krausego w ostatnim okresie bardzo się pogorszył.

Na zadania inwestycyjne przeznacza się 500.000zł na następujące cele:

- budowa chodnika przy drodze powiatowej we Wiągu - 400.000zł;

- budowa ulicy Kossaków - 60.000zł;

- opracowanie projektu odcinka Alei Jana Pawła II do Hali Widowiskowo - Sportowej 40.000zł.

3. Zwiększa się plan wydatków na funkcjonowanie komunikacji miejskiej o 100.000zł (Rozdział 60095).

Dotychczas obowiązująca umowa no prowadzenie komunikacji miejskiej
z przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy została wypowiedziana przez Wykonawcę usług ze skutkiem na 31 marca 2006r. Powodem wypowiedzenia umowy jest drastyczne obniżanie rentowności komunikacji miejskiej. W zaistniałej sytuacji jednym prawnie dopuszczalnym rozwiązaniem jest ogłoszenie przetargu na świadczenie tej usługi. Przetarg został ogłoszony i głównym kryterium oceny oferty będzie ryczałtowa kwota dopłaty do pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej i uprawnionych do ulg uchwalonych Uchwała Rady Miejskiej. Spodziewamy się, że zaproponowana kwota dopłaty będzie wyższa od kwot obowiązujących wg wypowiedzianej umowy, dlatego plan wydatków tego rozdziału zwiększa się o 100.000zł.

4.      Zwiększa się plan wydatków na turystykę o 3.500zł (Rozdział 63095) z przeznaczeniem, na opracowanie materiałów promocyjnych przez organizacje pozarządowe. Zaplanowana kwota zostanie rozdysponowana na podstawie ofert złożonych w postępowaniu konkursowym.

5.      Zwiększa się plan na rozwój budownictwa mieszkaniowego o 164.000zł (Rozdział 70021).

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w roku ubiegłym nie zostało dokapitalizowane w pełnej wysokości jak przewidywała Uchwała Budżetowa 2005r. Uchwała w sprawie wydatków niewygasających również pomyłkowo nie uwzględnia tej kwoty. Uzasadnione jest wiec zwiększenie planu na dokapitalizowanie TBS SP. z o.o. 
o brakujące 164.000zł.

6.      Zwiększa się plan działalności usługowej o 12.000zł (Rozdział 71095) z przeznaczeniem na finansowanie wydatków realizowanych na rzecz Gminy przez Spółkę Vistula Park..

7.      Zwiększa się plan wydatków ochrony zdrowia o 20.000zł (rozdział 85195) z przeznaczeniem na finansowanie promocji zdrowia, realizacje programów profilaktycznych przez organizacje pozarządowe. Rozdysponowanie tych środków nastąpi w drodze postępowanie konkursowego.

8.      Zwiększa się plan wydatków na gospodarkę ściekową i ochronę wód o 1.600.000zł (Rozdział 90001). Przyjmuje się do realizacji dwa nowe zadania inwestycyjne: budowę kanalizacji deszczowej od ul. Chmielniki do Struchawy oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w Sulnowie.

Na budowę kanalizacji deszczowej od ul. Chmielniki do Struchawy przeznacza się 100.000zł. Powyższa kwota pozwoli na opracowanie projektu, uzyskanie wymaganych pozwoleń
oraz rozpoczęcie prac budowlanych. Zrealizowanie tego projektu zmniejszy ilość wód deszczowych kierowanych na oczyszczalnię i właściwe rozwiązanie odprowadzenia wód deszczowych tej części miasta.

Budowa kanalizacji sanitarnej była częścią projektu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie. Projekt ten w pełnym zakresie realizowany będzie w latach następnych. Rozwój gospodarczy oraz budownictwa mieszkaniowego w tej części Gminy wymaga jednak szybkiego rozwiązania gospodarski ściekowej. Planowana całkowita wartość tego zdania wynosi 4.000.000zł. Na zadanie to w 2006 roku przeznacza się 2.000.000zł, z czego 1.000.000 zł pozyskany zostanie z preferencyjnej pożyczki udzielonej przez WFOŚr i GW
w Toruniu.

 Zmniejsza się o 500.000zł zaplanowaną kwotę na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzysku, Wielkim Konopackie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie. Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania kwota 3.955.000 zł była planowana przy wartości inwestycji 11.000.000zł. W wyniku postępowania przetargowego wartość zadania wynosi 6.400.000zł, wiec kwota wymagana na rok 2006 jest o 500.000zł niższa.

9.      Zwiększa się o 30.000zł (Rozdział 90095) zaplanowaną kwotę na remont lokali komunalnych. Kwota ta przeznaczona zostanie na wydatki związane z adaptacją lokalu na magazyn żywności przy ul. Ciepłej 4.

Żywność wydawana jest dla osób potrzebujących przez organizacje pozarządowe.

10.  Zwiększa się plan na działalność kulturalną o 7.000zł (Rozdział 92118) i o 8.400zł (Rozdział 92195) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych Gminy związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego realizowanych przez organizacje pozarządowe. Zaplanowana kwota zostanie rozdysponowana w postępowaniu konkursowym, zgodnie z ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

11.  Zwiększa się plan na budowę Hali Widowiskowo - Sportowej o 2.200.000zł (Rozdział 92601).

Deficyt budżetowy wynosi 9.757.442 zł i pokryty będzie z następujących źródeł:

- wolnych środków                                                                                         - 5.417.900zł;

- emisji obligacji                                                                                             - 2.000.000zł;

- pożyczki na termomodernizację budynków na terenie byłej Jednostki Wojskowej
                                                                                                                            - 339.542zł;

- pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystrkowie, Kosowie, Dworzysku, Wielkim Konopackie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie
                                                                                                                         - 1.000.000zł;

- pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II                                                         - 1.000.000zł.

załączniki (63kB) plik  

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 12:40:11)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (14 kwietnia 2006, 09:47:50)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2159