Uchwała Nr 26/02

Uchwała Nr 26/02
R a d y   M i e j s k i e j   w Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r.


w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 407/01 z dnia 27 grudnia 2001r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2002.

                                Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz  art. 109 ustawy o finansach publicznych  z  dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 1998r. Nr 155,
poz. 1014  z późn. zmianami)


R a d a   M i e j s k a
uchwala:
§ 1


W uchwale Rady Miejskiej Nr 407/01 z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków
GFOŚr i GW  na rok 2002  zmienioną:
- uchwałą Nr 417/02 Rady Miejskiej z dnia 21 lutego 2002r.
- uchwałą Nr 433/02 Rady Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2002r.
- uchwałą Nr 438/02 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2002r.
- uchwałą Nr 447/02 Rady Miejskiej z dnia 20 czerwca 2002r.
- uchwałą Nr 460/02 Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2002r.
- uchwałą Nr 470/02 Rady Miejskiej z dnia 26 września 2002r.
- uchwałą Nr 1365/02 Zarządu Miejskiego z dnia 11 lutego 2002r.
- uchwałą Nr 1422/02 Zarządu Miejskiego z dnia 25 marca 2002r.
- uchwałą Nr 1490/02 Zarządu Miejskiego z dnia 20 maja 2002r.
- uchwałą Nr 1519/02 Zarządu Miejskiego z dnia 17 czerwca 2002r.
- uchwałą Nr 1566/02 Zarządu Miejskiego z dnia 29 lipca 2002r.
- uchwałą Nr 1597/02 Zarządu Miejskiego z dnia 19 sierpnia 2002r.,
- uchwałą Nr 1642/02 Zarządu Miejskiego z dnia 4 października 2002r.
- uchwałą Nr 1666/02 Zarządu Miejskiego z dnia 21 października 2002r.
- Zarządzenie nr 14/02 Burmistrza Świecia z dnia 25 listopada 2002r.

1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 65.180,- zł, plan po zmianie wynosi 53.331.199,- zł.       
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.180,- zł, plan po zmianach wynosi 57.831.199,- zł.
 

§ 2


Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej - wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2002, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.


§ 4


Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia i podlega ogłoszeniu  na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

                                                                Przewodniczący

                                                                               R a d y    M i e j s k i e j 
                                                                                                                               
                          
                                                                                      Jerzy  Wójcik

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany przedstawione w tej uchwale dotyczą korekty dotacji celowych oraz koniecznych zmian związanych z realizacją budżetu.
Ze Starostwa Powiatowego w Świeciu otrzymaliśmy informację o zmniejszeniu planu dotacji o 1.873,-zł (rozdz. 75020) na zadania zlecone Gminie przez Powiat na podstawie porozumienia co związane jest z obniżeniem etatów z zakresu administracji publicznej. Otrzymaliśmy naliczenie subwencji rekompensującej dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych, w związku z tym zwiększamy plan o 8.336,-zł (rozdz. 75805).
Dotacja celowa na dodatki mieszkaniowe jest niższa od planowanej o 154.805,-zł
(rozdz. 85315). Powodem tak niskich wpływów na dofinansowanie wydatków na dodatki mieszkaniowe, jest zaniżanie przekazywanych środków względem kwoty wynikającej
z wyliczenia na podstawie przepisów. Dofinansowanie dodatków na IV kwartał stanowi jedynie 18% zbiorczego wniosku przekazanego do Urzędu Marszałkowskiego. Przewidywana kwota wypłacona na dodatki mieszkaniowe do końca roku wyniesie około 1.250.000,-zł.
W związku z tym w planie wydatków zmniejsza się plan o 300.000,-zł (rozdz. 85315).
W ramach refundacji z budżetu państwa otrzymamy jedyne 245.195,-zł. Wszelkie zmiany
w ramach dotacji celowych wprowadzone są  po stronie wydatków, zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.
Po zakończeniu realizacji i rozliczeniu zadań inwestycyjnych, pozostałe środki wprowadzone zostają na dochody i rozdysponowane po stronie wydatków:
- z monitoringu miasta - 1.636,-zł (rozdz. 75495),
- z zakończenia budowy II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Sulnowie  81.526,-zł (rozdz. 90002).
Kwota uzyskana z subwencji, zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe oraz środki pozostałe z zakończenia inwestycji zostają rozdysponowane po stronie wydatków na realizację niżej wymienionych zadań.
Zwiększa się plan na utrzymanie pracowników w ramach robot publicznych finansowanych z budżetu Gminy o kwotę 196.107,-zł (rozdz. 75095) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
Kwotę pozostającą z monitoringu miasta przeznacza się w pełnej wysokości 1.636,-zł (rozdz. 75416) na wymianę uszkodzonych kamer.
Zwiększa się o kwotę 39.550,-zł (rozdz. 90001) plan wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Miodowej, ponieważ faktyczny koszt zadania był wyższy od planowanego.
W ramach środków sołeckich na wnioski sołtysów dokonuje się następujących zmian:
- zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg łącznie o kwotę 580,-zł, jednocześnie zmniejszając o tę samą kwotę środki na bieżące utrzymanie świetlic
w Chrystkowie o 480,-zł, w Kozłowie o 100,-zł,
- zmniejsza się plan wydatków na bieżące utrzymanie dróg sołeckich o łączną kwotę 5.356,-zł, a zwiększa się plan wydatków na bieżące utrzymanie świetlic w Sulnowie
o kwotę 2.806,-zł, we Wiągu o kwotę 2.300,-zł, w Grucznie o 80,-zł, w Sartowicach       o 170,-zł.
W ramach środków przeznaczonych na wyposażenie i funkcjonowanie Inkubatora Przedsiębiorczości zwiększa się o 30.000,-zł. - dotację celową przekazana na Inkubator. Kwota ta zaplanowana była na zakup wyposażenia do Inkubatora, które miało zostać realizowane bezpośrednio z budżetu. Jeżeli sfinansowanie zakupów nastąpi  ze środków Stowarzyszenia Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej będą one traktowane jako koszty własne i otrzymają refundację w ramach Programu PAOW.
W ramach środków zaplanowanych na Oświatę i Wychowanie przenosi się środki
w wysokości 7.500,-zł (rozdz. 80101) z wydatków bieżących na zakup patelni elektrycznej do Szkoły Podstawowej Nr 8 i Szkoły Podstawowej w Grucznie.
Ponadto oszczędności środków w wysokości 41.900,-zł (rozdz. 85404) wynikające
z niższych od planowanych cen żywności w Przedszkolach, przeznacza się na zwiększenie planu wydatków c.o. w szkołach i gimnazjach.
Na wniosek Szpitala Powiatowego, Gmina udzieliła pomocy finansowej w wysokości 25.000,-zł (rozdz. 75095) na zakup kardiomonitora do sali Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. Problemy z roztrzygnięciem przetargu na zakup tego sprzętu spowodowały, że szpital nie zdąży w bieżącym roku wykorzystać tych środków. Zaplanowana kwota przekazana zostanie jako dotacja celowa dla Szpitala (rozdz. 85111)
za pośrednictwem Powiatu  na mocy porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.  Ponadto zadanie to proponowane jest jako wydatek niewygasający, a środki przekazane zostaną dopiero w momencie zakupu sprzętu.


 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Henryka Głowacka (10 lipca 2003, 14:10:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1751