Uchwała Nr 345/06

Uchwała Nr 345/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 2 marca 2006 r.

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu
na 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
oraz § 61 ust. 1 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego
z 2005 r. Nr 106, poz. 1848),

uchwala się, co następuje:

§1 Przyjąć plany pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2006 rok, stanowiące załączniki do uchwały.

§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, Wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, Komisjom Rady Miejskiej i Burmistrzowi Świecia.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

 

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym Komisje podlegające Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania.

Przedłożone plany pracy poszczególnych Komisji na 2006 rok, Rada - w głosowaniu jawnym, podjęła jednogłośnie.

Załączniki (27kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (2 marca 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (9 marca 2006, 12:35:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1519