Uchwała Nr 344/06

UCHWAŁA NR 344/06

R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U

Z DNIA 19 STYCZNIA 2006 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05
z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2006:

W treści “Budżetu Gminy Świecie na rok 2006 w opisie” ulega zmianie nazwa zadania inwestycyjnego ujętego w Dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód punkt 6 na następującą:

“Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie”.

§ 2 .Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - Wykaz wydatków majątkowych w 2006 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k ie j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany zawarte w niniejszym projekcie uchwały wynikają z konieczności ujednolicenia nazwy zadania inwestycyjnego, na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dotychczasowa nazwa zadania w budżecie brzmiała “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Kosowie, Chrystkowie i Dworzyskach”, jednakże istniały rozbieżności w nazwie w pozostałych dokumentach związanych z tym zadaniem.

załącznik (39kB) word

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (19 stycznia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 stycznia 2006, 11:31:40)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (14 kwietnia 2006, 09:59:23)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1655