Uchwała Nr 343/06

Uchwała Nr 343/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi w Ośrodku Oświaty i Wychowania, żłobku, przedszkolach i szkołach dla których Gmina Świecie jest organem prowadzącym.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146 poz. 1222 z późn. zm.),

uchwala, co następuje:

§1. Ustalić najniższe wynagrodzenie w pierwszej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 450 zł brutto.

§ 2. Ustalić wartość jednego punktu w wysokości 7,50 zł.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 98/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia  3 kwietnia 2003 roku
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i jednego punktu w złotych dla określenia wynagrodzenia pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w Ośrodku Oświaty i Wychowania, żłobku, przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

W związku z koniecznością uaktualnienia tabeli wynagrodzeń w placówkach oświatowych Gminy Swiecie, żłobku oraz Ośrodku Oświaty i Wychowania, zachodzi potrzeba przyjęcia nowych stawek dla najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania określonej w załączniku nr 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 146 poz. 1222 z późn. zm.). Powołane rozporządzenie nakłada na pracodawcę obowiązek ustalenia wartości jednego punktu w porozumieniu z radą gminy, stosownie do swoich możliwości finansowych, oraz najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania. Stanowi to punkt wyjścia do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego (iloczyn liczby punktów ustalonych dla poszczególnych kategorii i wartości punktowej powiększony o najniższe wynagrodzenie zasadnicze).

Przyjęte rozwiązanie spowoduje powstanie następującej tabeli wynagrodzeń:

 

Kategoria zaszeregowania

Wynagrodzenie

I

450 - 600

II

608 - 713

III

720 - 825

IV

833- 938

V

945- 1050

VI

1058- 1163

VII

1170- 1275

VIII

1283- 1388

IX

1395- 1500

X

1508- 1650

XI

1658- 1800

XII

1808- 1950

XIII

1958- 2100

XIV

2108- 2250

XV

2258- 2400

XVI

2408- 2550

XVII

2558- 2700

XVIII

2708- 2850

XIX

2858- 3000

XX

3008- 3188

XXI

3195- 3375

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (19 stycznia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 stycznia 2006, 11:29:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (25 stycznia 2006, 10:06:47)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1758