Uchwała Nr 342/06

Uchwała Nr 342/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004 - 2009.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. Lit. E ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

uchwala się co następuje:

§1. Przyjąć do realizacji w latach 2004 - 2009 zadania inwestycyjne wymienione
w harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr 311/05 z dnia 25 sierpnia 2005 r.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Obowiązująca dotychczas uchwała Rady Miejskiej Nr 311/05 w sprawie podjęcia inwestycji w latach 2004-2009 zdezaktualizowała się z powodu zmiany wartości, źródeł finansowania i terminów realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych w niej zawartych. W niniejszym projekcie zawarte są wszystkie nowe elementy związane z realizowanymi projektami. Najważniejsze zmiany związane są z budową hali widowiskowo-sportowej, której wartość wzrosła do 13.600 tys. zł i projekt ten nie będzie dofinansowany z Funduszy Strukturalnych UE. Zmniejszyła się znacząco wartość projektu budowy kanalizacji
w Grucznie, Kosowie, Dworzysku, Chrystkowie i Sulnówku, obecnie wynosi 6.366 tys. zł. Wartości pozostałych projektów zostały urealnione do cen rynkowych usług oraz wartości wynikających z już podpisanych i realizowanych umów. W stosunku do uchwały obowiązującej wprowadza się nowe zadanie: adaptację na budynki mieszkalne obiektów po byłej Jednostce Wojskowej, tj. Izby Chorych, budynku Wyszkolenia i Klubu Żołnierskiego.

załącznik (7kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (19 stycznia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 stycznia 2006, 11:26:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1735