Uchwała Nr 341/06

Uchwała Nr 341/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie zatwierdzenia i określenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zmianami), w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z
2001 r. Nr 72 poz. 747
z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na poziomie następującym:

1) cena za dostarczenie 1 m 3 wody: 1,85 zł

2) cena za odprowadzanie 1 m 3 ścieków:

a) dla gospodarstw domowych: 2,33 zł

b) dla pozostałych: 3,70 zł.

§ 2. Wprowadzić opłatę stałą za dokonanie odczytu podlicznika w wysokości 2,00 zł za odczyt jednego podlicznika.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie od 1 lutego 2006 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zakład prowadzi działalność zgodnie z uzyskanym w lipcu 2002 roku zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie całej gminy Świecie. Woda dostarczana mieszkańcom pochodzi z czterech ujęć znajdujących się na terenie miasta oraz dwóch ujęć wiejskich. Woda odpowiada warunkom określonym przez Ministra Zdrowia dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DZ. U. 02.203.1718).

Regulacje cen usług dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków, świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, odbywają się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury będącym przepisem wykonawczym do ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Wprost z rozporządzenia wynika obowiązek ustalania niezbędnych przychodów, na rok obowiązywania nowych taryf, jako sumę iloczynu kosztów poniesionych w poprzednim okresie obliczeniowym i średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów konsumpcyjnych w przypadku świadczeń na rzecz pracowników oraz średniorocznego wskaźnika wzrostu cen produkcji w przypadku pozostałych kosztów. Tym samym koszty poniesione w 9-ciu miesiącach tego roku oraz 3-ch miesiącach roku poprzedniego są podstawą do obliczenia niezbędnych przychodów w roku przyszłym. Rozporządzenie wskazuje także obowiązek kalkulowania stawek w taki sposób by zapewnić : a) samofinansowanie się działalności przedsiębiorstwa, b) motywowanie odbiorców do racjonalnego korzystania z wody ograniczenia zanieczyszczeń ścieków, c) eliminacji subsydiowania skośnego, tzn. przychody z wody nie powinny pokrywać kosztów unieszkodliwienia ścieków, d) łatwość ustalenia opłat. Na te elementy wskazywała podczas swojej kontroli Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy.

Wzrost cen wody prawie w całości pokrywa się ze wskaźnikiem przywołanym
w rozporządzeniu.

Na poziom kosztów poniesionych w 12 miesiącach poprzedzających kalkulację nowych stawek na rok 2006 miały w największym stopniu wpływ następujące czynniki:

W roku 2004 zakończono inwestycje poprawiające jakość odprowadzanych na oczyszczalnię biologiczną, przy Spółce Mondi, ścieków. Spłata zaciągniętego na wykonanie zadania kredytu znalazła swoje odbicie w kosztach następnych lat poprzez odpisy amortyzacyjne od nowych urządzeń, ale także ratach kapitałowych. Poprawa jakości odprowadzanych ścieków pozwoliła częściowo uwolnić się od opłat dodatkowych wynikających z obowiązującej umowy.

Realizowano także inwestycje na przepompowniach ścieków. Na przepompowni P Iº zamontowano urządzenie mieszająco - napowietrzające w celu nie dopuszczenia do zagniwania osadu w dolnych warstwach. Na przepompowni P IIº wykonano instalację tłoczną dla drugiej komory w celu wyeliminowania przestoju pracy w przypadku przeglądów i czyszczenia komory oraz zamontowano zastawki umożliwiające odcięcie poszczególnych komór.

Obok zwiększonej amortyzacji na wzrost kosztów odprowadzenia i unieszkodliwienia ścieków mają wpływ opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Opłaty te, w przypadku ścieków, liczone są za ładunek zanieczyszczeń, jak i składowanie odpadów powstających podczas wstępnego oczyszczenia (piasek, skratki). W przypadku opłat odprowadzanych za oczyszczenie ścieków przez oczyszczalnię biologiczną wzrost podyktowany jest mniejszym wskaźnikiem redukcji na wylocie do odbiornika.

Na wzrost kosztów w przywołanym okresie znaczny wpływ miał wzrost opłat za energię elektryczną, z jednej strony wynikający wprost ze zmiany stawek, z drugiej spowodowany przejmowaniem do eksploatacji nowych przepompowni oraz instalacją nowych urządzeń na istniejących już obiektach.

Nie można także nie wspomnieć o rosnących kosztach wszelkiego rodzaju opłat lokalnych od podatku od nieruchomości zaczynając a na opłatach za korzystanie z pasa drogowego kończąc. W stosunku do roku ubiegłego wzrost o 9% a prognozy na lata następne są jeszcze większe z powodu wprowadzenia opłat za umieszczenie urządzeń wodno kanalizacyjnych w pasie drogowym.

W ostatnich latach rosną także koszty egzekucji niezapłaconych należności. Stan tych ostatnich utrzymuje się na poziomie 800 tys. złotych. Zgodnie z przywołanym wcześniej rozporządzeniem oraz przepisami podatkowymi, Zakład ma obowiązek dokonać odpisów
w koszty działalności, należności przeterminowanych bądź tych, do których uprawdopodobniono nieściągalność.

Rosnący udział podliczników w rozliczaniu zużytej wody wynikający z przekazywania przez zarządców budynków wielolokalowych odczytów w indywidualnych lokalach
oraz zakładania podliczników na wodę w ogródkach, wpływa na koszty związane z odczytami i administrowaniem wodomierzy. W celu nie przerzucania tych kosztów na wszystkich odbiorców naszych usług wprowadzamy opłatę dodatkową związaną z odczytem podliczników, co ustawodawca w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury przewidział, a z czego Zakład nasz dotychczas nie korzystał.

Regulacje taryf w proponowanym zakresie pozwolą zakończyć nadchodzący rok z dodatnim wynikiem ekonomicznym oraz pokryć zobowiązania wynikające z zaciągniętego kredytu.

Przewidywane inwestycje na 2006 rok nastawione są na stabilizację w dostawie wody
w latach następnych (m. in. budowa nowych studni głębinowych, poprawa hydrauliki układu wodociągowego) oraz rozbudowę istniejącej sieci.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (19 stycznia 2006)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 stycznia 2006, 11:24:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2134