Uchwała Nr 339/06

Uchwała Nr 339/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 19 stycznia 2006 r.

w sprawie ustalenia planu pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2006 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Świecie (Dz. Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2002 r. Nr 38, poz. 707),

uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć plan pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2006 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej, komisjom i Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 339/06

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia19 stycznia 2006 r.

 

P l a n p r a c y

Rady Miejskiej w Świeciu na 2006 rok

Wprowadza się co do zasady stałe, terminy obrad sesji Rady Miejskiej przypadające na ostatni czwartek każdego miesiąca

I. Zagadnienia i terminy:

XXXVII Sesja m – c styczeń

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2006 rok.

 2. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XXXVIII Sesja m – c luty

 1. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady.

 2. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XXXIX Sesja m – c marzec

 1. Informacja prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po odbytych zebraniach sprawozdawczych.

 2. Stan bezpieczeństwa w Gminie za rok 2005.

 3. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XLSesja m – c kwiecień

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2005.

 2. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XLI Sesja m – c maj

 1. Informacja o aktualnej sytuacji z Zakładzie Energetyki Cieplnej po sezonie grzewczym.

 2. Poczynione działania w zakresie przyjętej przez Gminę Strategii Integracji Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 3. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XLII Sesja m – czerwiec

 1. Informacja o aktualnej sytuacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
  w Świeciu.

 2. Informacja na temat letniego wypoczynku dzieci i młodzieży Gminy Świecie w 2006 r. oraz informacja dotycząca przyznanej pomocy materialnej uczniom naszych szkół
  w roku szkolnym 2005/2006.

 3. Sytuacja w rolnictwie po 2 latach bycia członkiem Unii Europejskiej.

 4. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XLIII Sesja m – c sierpień

 1. Informacja Burmistrza o realizacji budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2006 roku.

 2. Współpraca Gminy z Bankiem Żywnościowym w Grudziądzu.

 3. Informacja na temat budowy hali widowiskowo – sportowej.

 4. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XLIV Sesja m- c wrzesień

 1. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji z dotychczasowej działalności.

 2. Podsumowanie działalności Rady na zakończenie kadencji 2002 - 2006

 3. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XLV Sesja m – c październik

 1. Ukonstytuowanie się nowo wybranej Rady.

XLVI Sesja m – c listopad

 1. Wybory członków stałych komisji Rady oraz ich przewodniczących.

 2. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

XLIV Sesja m – c grudzień

 1. Przyjęcie budżetu Gminy Świecie na 2007 rok.

 2. Projekty uchwał wymagające akceptacji Rady.

II. Działalność komisji Rady Miejskiej zgodna z planami pracy oraz przyjętym planem pracy Rady Miejskiej na 2006 rok.

III. Posiedzenia z przewodniczącymi komisji i wiceprzewodniczącym Rady
oraz przewodniczącymi Klubów Radnych – w miarę potrzeb nie mniej niż raz
w kwartale w celu omówienia spraw wynikających poza przyjętym planem pracy.

U z a s a d n i e n i e

W związku z § 30 ust 1 Statutu Gminy Świecie – sesje Rady Miejskiej zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (31 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (24 stycznia 2006, 11:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1805