Uchwała Nr 337/05

UCHWAŁA NR 337 /05
R A D Y M I E J S K I E J W Ś W I E C I U
Z DNIA 29 GRUDNIA 2005r

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04z dnia 30 grudnia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)

uchwala się co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 270/05 z dnia 24 lutego 2005r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 279/05 z dnia 31 marca 2005r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 294/05 z dnia 25 maja 2005r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 300/05 z dnia 30 czerwca 2005r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 318/05 z dnia 13 października 2005r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 329/05 z dnia 24 listopada 2005r.

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 986/05 z dnia 9 maja 2005r.

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1053/05 z dnia 29 czerwca 2005r

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1090/05 z dnia 29 sierpnia 2005r

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1111/05 z dnia 26 września 2005r

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1122/05 z dnia 10 października 2005r

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1152/05 z dnia 24 października 2005r

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1206/05 z dnia 8 grudnia 2005r

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1180/05 z dnia 8 14 listopada 2005r

- Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1219/05 z dnia 28 grudnia 2005r

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 590.000,-zł, plan dochodów po zmianie wynosi

68.730.743,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 590.000,-zł, plan wydatków po zmianach

69.007.743,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 .Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań

inwestycyjnych na rok 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały,

dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy rad

sołeckich na rok 2005, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k ie j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany zawarte w niniejszym projekcie uchwały wynikają głównie z dynamicznie zmieniających się warunków pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych. Najpoważniejsza zmiana wynika z faktu, że władza wdrażająca Program PHARE przeznaczyła na projekt Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park dodatkowe 124.314,- EURO i kwota ta została uwzględniona w montażu finansowym na to zadanie. 30 listopada 2005r. otrzymaliśmy telefoniczną informację, że Komisja Europejska zmieniła decyzję, że wycofuje się z rozdysponowania środków pozostających po przetargach i nie otrzymamy deklarowanej dodatkowej kwoty.

Dlatego uzasadnionym jest zakończenie finansowania tego projektu z budżetu 2005 i przeznaczenie na to zadanie dodatkowych 540.000,-zł (Rozdz. 90095). Na modernizację Domu Kultury w ramach wydatków niewygasających z 2004r. przewidziane było 210.000,-zł.

Z uwagi na to, że po rozstrzygnięciu przetargu udział Gminy jest niższy od tej kwoty oraz zadanie będzie kontynuowane w 2006r., niewykorzystane pieniądze z wydatków niewygasających stają się dochodem budżetowym i część z nich tj. 60.000,-zł (rozdz. 921091) ponownie będzie przewidziana na to zadanie i przekazana na wydatki niewygasające 2005 roku.

Zwiększa się plan wydatków na wypoczynek zimowy i letni dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej Gniazdo o 50.000,-zł (Rozdz. 85154).

Zmniejsza się o 60.000,-zł plan wydatków na ewentualna obsługę udzielonych przez Gminę poręczeń, gdyż takiej potrzeby w bieżącym roku nie było.

Plan dochodów zwiększa się o 590.000,-zl z następujących tytułów:

  1. Część oświatowa subwencji ogólnej (dodatkowy podział) - 211.394,-zł

    (Rozdz. 75801)

  2. Środki z wydatków niewygasających na modernizację Domu Kultury - 158.433,-zł (Rozdz.92109)

  3. Dodatkowe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych (Rozdz. 75618) - 50.000,-zł

4. Wpływy z odsetek (Rozdz. 75814) - 170.173,-zł

Ponadto zmniejsza się planowane wydatki na remont centralnego ogrzewania na stadionie Wdy o 3.833,-zł z ich przeznaczeniem na dotacje dla KS Wda, która wykorzystana będzie na inne remonty w obiektach stadionu.

Na wniosek Rady Sołeckiej w Grucznie, zmniejsza się o 1.900,-zł plan na utrzymanie świetlicy i zwiększa na utrzymanie dróg.

Na wniosek Rady Sołeckiej w Czaplach zmniejsza się o 200,-zł plan na utrzymanie dróg i zwiększana utrzymanie świetlic.

Załączniki (106kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2006, 12:10:17)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (15 marca 2006, 12:59:13)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1451