Uchwała Nr 338/05

Uchwała Nr 338/05

Rada Miejska w Świeciu

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 130 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)
,

uchwala się co następuje:

§ 1 Przyjąć wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 z określeniem działu, rozdziału i paragrafu klasyfikacji budżetowej oraz ustaleniem terminu ich realizacji.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania

Kwota

Termin realizacji

1.

010

01095

6050

Program Odnowy Wsi Polskiej

125.962

31.12.2006

2.

700

70095

6050

Opracowanie projektu zabezpieczenia skarpy przy ul. Kasztanowej

10.000

31.12.2006

3.

750

75023

4270

Adaptacja strychu na pomieszczenia archiwum dla potrzeb USC

32.000

31.12.2006

4.

754

75416

6050

Zakup samochodu dla Straży Miejskiej

70.000

31.03.2006

5.

851

85154

4300

Zorganizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci ze świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej

60.000

31.12.2006

6.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy

10.000

31.12.2006

7.

900

90001

6050

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Parowej

147.969

30.12.2006

8.

900

90001

6050

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnowie ul. Cisowa

261.944

31.12.2006

9.

900

90095

6059

Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I

1.628.316

31.06.2006

10.

921

92120

4340

Opracowanie koncepcji architektoniczno funkcjonalnej północnego skrzydła Zamku

83.000

31.12.2006

11.

921

92109

6050

Modernizacja Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji III etap

60.000

31.12.2006

Razem

2.489.191

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
R a d y M i e j s k i e j
Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Miejska może podjąć uchwałę o wydatkach niewygasających.

Wartość wszystkich wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku wynosi 2.489.191,-zł.

Głównym powodem przesunięcia finansowania tych zadań na 2006 rok, są przedłużające się procedury rozpatrywania i przekazywania środków ze źródeł zewnętrznych.

Projekt Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I został rzeczowo zakończony i wystawiona została faktura ale termin jej zapłaty przypada w 2006 roku, więc uzasadnionym jest zakwalifikowanie tego wydatku jako niewygasającego.

W ramach Programu Odnowy Wsi Polskiej została w grudniu podpisana umowa na jedno zadanie tj. Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Sulnowie, dlatego zaplanowane na ten cel pieniądze nie mogły być wykorzystane w 2005 roku.

Na pozostałe projekty infrastrukturalne zostały przygotowane wszystkie dokumenty formalno-prawne i rozstrzygnięte przetargi ale ich realizacja kontynuowana będzie w 2006r.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2006, 11:57:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1410