Uchwała Nr 336/05

Uchwała Nr 336/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 0chrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na łączną kwotę
2.000.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnó
wku oraz kanalizacji deszczowej w Grucznie”.

2. Pożyczka zostanie udzielona w dwóch równych transzach – w kwotach 1.000.000 zł w roku 2006 i 1.000.000 zł w roku 2007.

3. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji,
z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie
z umową.

4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

§ 3. Uchyla się uchwałę Nr 312/05 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Grucznie, Chrystkowie, Kosowie, Dworzyskach, Wielkim Konopacie i Sulnówku”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

Realizacja zadania pozwoli na rozszerzenie systemu kanalizacji na terenach wiejskich w gminie. Inwestycja polega na budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej
w miejscowościach Gruczno, Chrystkowo, Kosowo, Dworzysko, Wielki Konopat, i Sulnówko. Przewiduje się wykonanie 18.676,50 mb kanalizacji grawitacyjnej, 9.947,50 mb kanalizacji tłocznej, 11
.471 mb przykanalików oraz 46 przepompowni ścieków. Dodatkowo planuje się wykonanie 1.960 mb kanalizacji deszczowej
w miejscowości Gruczno.

Na realizację tego przedsięwzięcia wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i otrzymaliśmy promesę przyznania środków w wysokości 4.000.000 złotych na lata 2005 - 2007. Po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą wystąpiliśmy z wnioskiem o zmianę kwoty pożyczki na 2.000.000 zł
z rozłożeniem jej na dwie równe transze - w kwocie 1.000.000 zł w roku 2006
i 1.000.000 zł w 2007 roku.

Zadanie to zgodnie z uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego zostanie dofinansowane w wysokości 3.688.731 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Świeciu w dniu 29 grudnia 2005 r. obecnych było 20 radnych. Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 336/05 w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2006, 11:55:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1877