Uchwała Nr 334/05

Uchwała Nr 334/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy.

Na podstawie art. 5 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),

uchwala się, co następuje :

§ 1. Wyrazić zgodę na utworzenie młodzieżowej rady gminy.

§ 2. Zakończenie prac konsultacyjnych związanych z przygotowaniem statutu
oraz trybem wyboru członków młodzieżowej rady gminy powinno nastąpić w terminie do 31 marca 2006 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Do Rady Miejskiej w Świeciu wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na utworzenie młodzieżowej rady gminy, która, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym posiadać będzie charakter konsultacyjny. Z inicjatywą wystąpił Samorząd Szkolny przy I Liceum Ogólnokształcącym w Świeciu. W terminie ustalonym w § 2 niniejszej uchwały środowiska uczniowskie oraz radni Rady Miejskiej wypracują tekst statutu określający tryb wyboru członków oraz zasady działania młodzieżowej rady.

Utworzenie młodzieżowej rady gminy będzie realizacją ustawowego zadania dotyczącego podejmowania działań na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców naszej gminy, zwłaszcza wśród młodzieży,

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2006, 11:30:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1665