Uchwała Nr 333/05

Uchwała Nr 333/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie przyjęcia protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej w Sołectwie Sartowice.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 Przyjąć protokół z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli problemowej
w Sołectwie Sartowice w zakresie:

  • wydatkowania środków finansowych Sołectwa Sartowice za 2004 r.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zgodnie z planem pracy w dniach 3-4 listopada 2005r. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę problemową w Sołectwie Sartowice w zakresie: wydatkowania środków finansowych Sołectwa Sartowice za 2004 r.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2006, 11:28:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1715