Uchwała Nr 331/05

UCHWAŁA NR 331/05

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

z dnia 29 grudnia 2005r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów
i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2006.

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

uchwala się, co następuje:

§ 1 Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2006.

§ 2 1. Ustala się plan dochodów budżetu Gminy w wysokości - 70.031.835,- zł

w tym:

 • dochody z podatków i opłat lokalnych - 22.276.000,- zł

 • udziały w podatkach dochodowych - 17.000.000,- zł

 • dotacje celowe - 10.411.833,- zł

z tego:

 • na zadania zlecone - 8.711.436,- zł

 • na zadania realizowane na podstawie porozumień - 9.800,- zł

 • na zadania własne - 1.690.597,- zł

 • subwencja ogólna - 13.153.798,- zł

 • dochody z majątku Gminy - 1.411.000,- zł

 • dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 3.690.683,- zł

2. Szczegółowy podział dochodów w/g pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiony jest

w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3 1. Ustala się plan wydatków budżetu Gminy w wysokości - 74.371.377,- zł

w tym: - wydatki bieżące: - 57.645.350,- zł

z tego:

 • wynagrodzenia i pochodne - 27.119.173,- zł

 • dotacje budżetowe - 3.699.900,- zł

z tego:

 • dla instytucji kultury - 3.127.000,- zł

 • dla podmiotów nie zaliczonych do sektora

finansów publicznych - 552.900,- zł

 • dla publicznego zakładu opieki zdrowotnej - 20.000,- zł

 • wydatki na obsługę długu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 9- 600.000,-

 • wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 500.000,- zł

a) wydatki majątkowe - 16.726.027,- zł

w tym:

 • finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego- 3.588.586,- zł

2. Szczegółowy podział wydatków wg pełnej klasyfikacji budżetowej przedstawiony

jest z załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4 Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 4.339.542,- zł zostanie pokryty

pożyczkami preferencyjnymi z WFOŚiGW i emisją obligacji za kwotę – 2.000.000zł.

§ 5 Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7,

do niniejszej uchwały w tym:

  • dochody - 8.711.436,- zł

  • wydatki - 8.711.436,- zł

§ 6 Przyjmuje się plan deficytu budżetowego, plan przychodów i rozchodów budżetu

Gminy na 2006r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w którym:

- nowo zaciągnięte pożyczki - 2.339.542,- zł

- przychody z emisji obligacji - 2.000.000,- zł

- zaplanowane zaoszczędzone środki - 593.500,- zł

- spłata rat pożyczek i kredytów - 593.500,- zł

§ 7 Tworzy się ogólną rezerwę budżetową stanowiącą

0,15% planowanych dochodów budżetowych - 100.000,- zł

§ 8 Wydatki majątkowe przedstawione są w załączniku Nr 4

do niniejszej uchwały - 16.976.027,- zł

w tym:

 • wydatki z budżetu Gminy - 16.726.027,- zł

 • wydatki z GFOŚiGW - 250.000,- zł

§ 9 Ustala się plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 420.000,- zł

§ 10 Przyjmuje się plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

przychody - 711.300,- zł

wydatki - 696.100,- zł

§ 11 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na rok 2006 w wysokości 1.600.000,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 250.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości
230.000,- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 13 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2005r. zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- wartość gruntów - 83.808.000,- zł

- wartość obiektów - 52.135.000,- zł

§ 14 Przyjmuje się prognozowane spłaty długu oraz stan zadłużenia na koniec 2006 roku i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 15 1. Określa się kwotę w wysokości 1.000.000,- zł, do której Burmistrz Świecia może udzielać pożyczek i poręczeń na 2006 rok.

2. Określa się maksymalną kwotę 5.000.000,- zł, do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2006.

3. Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągać krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku 2006 do wysokości 3.000.000,- zł

4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do spłat zobowiązań Gminy Świecie.

5. Upoważnia się Burmistrza Świecia do lokowania wolnych środków budżetowych (dokonywania lokat krótkoterminowych) na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 16 Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

§ 17 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 18 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załączniki (525kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 grudnia 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2006, 11:13:16)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jasińska (5 stycznia 2006, 13:44:15)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1514