Uchwała Nr 318/05

Uchwała Nr 318/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 13 października 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 270/05 z dnia 24 lutego 2005r.

 • Uchwałą Rady Miejskiej Nr 279/05 z dnia 31 marca 2005r.
 • Uchwałą Rady Miejskiej Nr 294/05 z dnia 25 maja 2005r.
 • Uchwałą Rady Miejskiej Nr 300/05 z dnia 30 czerwca 2005r.
 • Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 986/05 z dnia 9 maja 2005r.
 • Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1053/05 z dnia 29 czerwca 2005r.
 • Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1090/05 z dnia 29 sierpnia 2005r.
 • Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1111/05 z dnia 26 września 2005r.
 • Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1122/05 z dnia 10 października 2005r.

Plan wydatków po zmianach wynosi 68.740.439,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej –wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3 W uchwale Rady Miejskiej Nr 300/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.953.121,-zł i po zmianach wynosił 66.645.186,-zł zgodnie z załącznikiem Nr . Plan wydatków zwiększył się o kwotę 2.953.121,- zł i po zmianach wynosił 68.422.186,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany uchwały budżetowej wprowadzone niniejszą uchwałą ograniczają się tylko do przesunięć pomiędzy zaplanowanymi wydatkami budżetowymi na łączną kwotę 1.942.339,- zł. Potrzeba dokonania tych przesunięć wynika ze zwiększenia planowanych wydatków na realizację projektu Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I, budowę dróg i kanalizacji oraz innych planowanych wydatków. Największa kwota z wygospodarowanego 1.943.339,- zł przeznaczona jest na projekt Vistuli Park I, gdyż jeszcze w tym roku planowane jest rzeczowe zakończenie jego realizacji. Wygospodarowana w/w kwota pochodzi ze zmniejszenia niżej wymienionych wydatków budżetowych 2005 r.

 1. Budowa Hali Widowiskowo – Sportowej (Rozdz. 92601) – 1.000.000,-

 2. Adaptacja budynku Izby Chorych na budynek mieszkalny (Rozdz. 70095) - 453.839,-

 3. Rezerwa na ewentualną obsługę udzielonych poręczeń (Rozdz. 75704) – 350.000,-

 4. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy (Rozdz. 90001) – 80.000,-

 5. Pozostała działalność – środki na udzielanie pomocy i nagród (Rozdz. 75095) – 50.000,-

 6. Rolnictwo – zwalczanie chorób zakaźnych (Rozdz. 01022) – 4.000,-

 7. Rolnictwo – pozostała działalność (Rozdz. 01095) – 4.500,-

Pierwszy przetarg na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej został unieważniony, w związku z powyższym wykorzystanie zaplanowanej kwoty 1.000.000,-zł będzie w tym roku niemożliwe. Natomiast przeznaczenie tej kwoty w roku bieżącym na projekt Vistuli Park I pozwoli na rzeczowe i finansowe zakończenie. Natomiast zaplanowane środki w planie zadań inwestycyjnych na lata 2004 – 2009, w roku przyszłym przeznaczone zostaną na Budowę Hali Widowiskowo – Sportowej. Na adaptację Izby Chorych na budynek mieszkalny zaplanowana była kwota 720.000,-zł. Planowana wartość zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego wynosi 560.000,-zł. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym będącym załącznikiem do umowy z wykonawcą w roku bieżącym wpłacimy wykonawcy 225.000,-zł a pozostałą część w roku przyszłym. Zmniejszenie więc planu wydatków na to zadanie o 453.839,-zł nie zahamuje procesu inwestycyjnego. Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Różanej do Wdy nie została rozpoczęta z powodu braku właściwej działki na lokalizację zbiornika nadmiaru wód opadowych. Właściciel odpowiedniej działki na zbiornik żąda od nas działki zamiennej, którą obecnie nie dysponujemy. Zmniejszenie więc planu wydatków na ten cel o 80.000,-zł jest możliwe.

Środki wygospodarowane z pozostałych czterech tytułów, to oszczędności i nie wystąpił przypadek wypłat z tytułu dotychczas udzielonych poręczeń.

Wygospodarowaną kwotę 1.942.339,-zł przeznacza się zwiększenia kwot na niżej wymienione zadania.

 1. Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park I (Rozdz. 90095) – 1.770.000,-

 2. Budowa dróg i chodników (Rozdz. 60016) – 100.000,-

 3. Budowa kanalizacji i wodociągu na oś. Sportowa (Rozdz. 90001) – 12.839,-

 4. Dotacja dla OKSiR (Rozdz. 92109) – 10.000,-

 5. Dopłata do komunikacji miejskiej (Rozdz. 60095) – 33.500,-

 6. Zakup usług w Spółce Vistula Park (Rozdz. 71095) – 10.000,-

 7. Koszty utrzymania Spółki ZGM sp. z o.o. (Rozdz. 75820) – 6.000,-

Zwiększenie planu na projekt Vistula Park I związane jest z zakończeniem budowy infrastruktury jeszcze w bieżącym roku, a nie jak było to planowane w 2006 r. Zwiększenie zapotrzebowania na budowę dróg wynika głównie ze zwiększenia zakresu rzeczowego na budowie ulicy Wyspiańskiego. Budowa przyłączy wodno – kanalizacyjnych poza pas drogowy oraz zmiana nawierzchni z kostki brukowej na asfaltową, to główne przyczyny zwiększenia kosztów tego zadania. Na wniosek nabywców działek budowlanych na os. Sportowa przy ul. Kusocińskiego zwiększony został zakres rzeczowy zadania z 55.000,-zł do 67.839,-zł.

Zwiększenie dotacji dla OKSiR związane jest z dodatkowymi nieplanowanymi wydatkami Domu Kultury na organizację uroczystości związanych ze śmiercią Papieża Jana Pawła II i wyjazdem orkiestry Młodzieżowo Dziecięcej z Gruczna do Francji.

Zwiększona dopłata do komunikacji miejskiej spowodowana jest wzrostem ilości przejazdów ulgowych i bezpłatnych. Drugą przyczyną wyższego deficytu jest istnienie prywatnej linii komunikacji miejskiej odbierającej pasażerów korzystających z komunikacji publicznej. Wraz z przejęciem przez Gminę prowadzenia Funduszu pożyczkowego “Kujawiak”, komunalna spółka Vistula Park ponosi zwiększone koszty funkcjonowania.

Planowane 10.000,-zł przeznaczone zostaną na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem Funduszu Pożyczkowego. Utworzenie spółki komunalnej ZGM sp. z o.o., będzie skutkowało poniesieniem wydatków na jej utworzenie tj. opłata notarialna, wpis do KRS-u itd. W uchwale budżetowej nie zostały zaplanowane wydatki na ten cel, więc w celu utworzenia tej spółki takie wydatki należy zaplanować. Jednocześnie na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje się zmiany zakresu rzeczowo – finansowego remontów realizowanych z dotacji celowej (rozdz. 7001).

Zmniejsza się wydatki na dopłaty do funduszy remontowych prowadzonych przez wspólnoty o 35.000,-zł oraz rezygnuje się z wymiany pokrycia dachowego budynku przy ul. Koprernika 5 oraz rozdziału instalacji elektrycznej i wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 131 na łączną kwotę 36.500,-zł. Wygospodarowane 71.500,-zł przeznacza się na docieplenie ścian szczytowych budynku przy ul. Tucholskiej 7, a za kwotę 37.500,-zł i zwiększenie 34.000,-zł kwoty na adaptację pomieszczeń szpitalnych przy ul. Św. Wincentego na lokale mieszkalne.

Na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w Dziale 825 – Pomoc Społeczna, w Rozdziale 85295

§ 3110 – zdjęto 50.000,-zł plan po zmianach wynosi 284.840,-zł

§ 2820 – przeznaczyć 50.000,-zł na utworzenie punktu wydawania posiłków na osiedlu Marianki przez organizację pożytku publicznego.

Załączniki dostępne są do wglądu w pok. nr 24 UM Świecie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (13 października 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (14 grudnia 2005, 11:04:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1309