Uchwała Nr 300/05

Uchwała Nr 300/05

Rady Miejskiej w Świeciu

z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r.
o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2005.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
z późn. zmianami),

uchwala się, co następuje:

§ 1 W uchwale Rady Miejskiej Nr 251/04 z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków

GFOŚr i GW na rok 2005 zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 270/05 z dnia 24 lutego 2005r.

 • Uchwałą Rady Miejskiej Nr 279/05 z dnia 31 marca 2005r.
 • Uchwałą Rady Miejskiej Nr 294/05 z dnia 25 maja 2005r.
 • Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 986/05 z dnia 9 maja 2005r.
 • Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1053/05 z dnia 29 czerwca 2005r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.953.121,-zł, plan po zmianach wynosi

66.637.144- zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.230.121,-zł, plan po zmianach wynosi

68.414.144,- zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Budżetowej – Deficyt budżetowy na 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej – wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały, w załączniku Nr 11 do Uchwały Budżetowej – Prognozowane kwoty spłaty długu oraz zadłużenie na 2005 r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, w załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej – Przychody i wydatki GFOŚiGW, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej – Plan finansowy dochodów własnych jednostek budżetowych na 2005 r. zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń

w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

 

Pzewodniczący
Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zmiany przedstawione w tej uchwale związane są głównie z wprowadzeniem środków
z Funduszy Unii Europejskiej, pożyczki preferencyjnej z WFOŚr i GW oraz korekt wynikających z bieżącej analizy budżetu.

Podpisane zostały aneksy do dwóch umów finansowanych ze środków SAPARD, zwiększające wartość dofinansowania o podatek vat, który zaliczony został do kosztów kwalifikowanych.

Wprowadza się do planu dochodów całą kwotę dofinansowania 68.464,- zł (rozdz. 63095)
(w tym 12.346,- zł vat) na uatrakcyjnienie bazy rekreacyjnej Gminy Świecie – Budowa pomostów i doposażenie placu zabaw w Decznie. Wydatek ten został pokryty ze środków własnych z budżetu na 2004 rok, a zostanie zrefundowany i będzie dochodem budżetu 2005 roku, który rozdysponowany zostanie na inne zadania.

Wprowadza się kwotę 33.511,- zł (rozdz. 90001 – podatek vat) na dofinansowanie ze środków SAPARD – Budowy kanalizacji sanitarnej na trasie Ernestowo – Czaple – Wiąg i po stronie wydatków tą kwotę przeznacza się na dodatkowy zakres prac związanych
z przejściami pod drogę powiatową w centrum Czapel. Po rozstrzygnięciu przetargu
i ustaleniu kosztu i harmonogramu płatności zadania wprowadza się do budżetu dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa przypadające na rok 2005 i wynosi 1.708.417,- zł (rozdz. 70095) na rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym w Świeciu.

Zwiększa się planowane dochody o 350.000,- zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa (rozdz. 90095) przypadające z 2005r. na zadanie Strefa Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie. O powyższą kwotę zwiększa się planowane wydatki na to samo zadanie.

Po rozstrzygnięciu przetargu i przyjęciu harmonogramu płatności wprowadza się do budżetu dofinansowanie przypadające na rok 2005 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w wysokości 588.729,- zł (rozdz. 92109) na Modernizację Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Świeciu – III etap.

Ponadto wprowadza się do budżetu otrzymane dotacje:

 • 100.000,- zł (rozdz. 75615) – z tytułu refundacji utraconych dochodów w podatku od nieruchomości ze środków PFRON;

 • 34.000,- zł (92695) – na dofinansowanie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla uczniów z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych na 2005 rok, które po stronie wydatków wprowadza się na finansowanie zajęć SKS w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Uzyskane wpływy z tytułu grzywien i mandatów pozwalają na zwiększenie planu o kwotę 70.000,- zł (rozdz. 75416). Środki te rozdysponowuje się na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

Zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 277.000,- zł z tytułu pożyczki preferencyjnej
z WFOŚ i GW przeznaczonej na adaptację budynku Izby Chorych na terenie byłej Jednostki na 10 mieszkań.

W planie wydatków poza zmianami wynikającymi z powyższych opisów, dokonuje się następujących zmian.

Po przeprowadzonych przetargach zaoszczędzona została kwota 128.000,- zł (rozdz. 60016) na zadaniu przebudowa drogi gminnej Gruczno – Chrystkowo, którą rozdysponowuje się w związku z niższym kosztem od planowanego na następujące zadania:

 • 100.000,- zł (rozdz. 70095) na rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym w Świeciu na zwiększenie udziału własnego w 2005 roku;

 • 28.000,- zł (rozdz. 90001) na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Sulnowie. W związku z tym, że rozszerza się zakres rzeczowy zadania o kanalizację sanitarną zmienia się tytuł zadania “Budowa kanalizacji sanitarnej
  i deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Sulnowie”.

Na adaptację budynku Izby Chorych na terenie byłej Jednostki na 10 mieszkań, zwiększa się plan wydatków o pożyczkę w wysokości 277.000,- zł (rozdz. 70095) jednocześnie zmniejszając środki własne na to zadanie o 118.000,- zł. Środki te przeznacza się na zwiększenie planu na zadanie – budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Sulnowie (rozdz. 90001).

Rozdysponowuje się łączną kwotę 168.464,- zł uzyskaną do dyspozycji z tytułu zwiększenia planu dochodów na następujące cele:

 • 70.000,- zł (rozdz. 90001) na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Mieszkaniowym w Sulnowie;

 • 81.975,- zł (rozdz. 90001) na zwiększenie planu wydatków z tytułu opłat oczyszczania wód deszczowych;

 • 16.489,- zł (rozdz. 90001) na budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach – Ernestowie
  i Wiągu (na dodatkowy zakres prac związanych z przejściami pod drogę powiatową w centrum Czapel).

W ramach planu wydatków zmniejsza się środki na różną działalność w wysokości
10.000,- zł (rozdz. 75095) przeznaczając tą kwotę na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu pożarniczego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu za pośrednictwem Powiatu Świeckiego. Eksploatowany obecnie samochód ma już 20 lat i nie daje gwarancji, skutecznego prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych.

Po wieloletnich staraniach komenda ma szansę uzyskania takiego samochodu. Zakupu dokona Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, która gromadzi środki na ten cel z różnych źródeł.

Przewidywany koszt zakupu samochodu wyniesie ok. 750-800 tys. zł. Komendant Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej musi na ten cel zgromadzić 200 tys. zł.

Nie będzie to możliwe bez udziału naszej gminy i gmin naszego powiatu. Partycypowanie samorządów w kosztach zakupu samochodu gaśniczego ma pełne uzasadnienie. Samochód ten będzie działał przede wszystkim na terenach gmin powiatu świeckiego.

Rady Sołeckie w Sulnowie i Sulnówku otrzymały grant na dofinansowanie programu “Działaj lokalnie IV” w wysokości 5.350,- zł. Warunkiem przyznania tej kwoty jest udział własny, który sołectwa zdeklarowały w wysokości: Sulnowo – 1.600,- zł oraz Sulnówko – 275,- zł ze środków przeznaczonych na działalność sołectw.

Konieczny jest zakup sprzętu komputerowego dla stanowiska Polityki Społecznej, w związku z tym w ramach przyznanych środków na obsługę bieżącą wyodrębnia się kwotę 6.000,- zł na zakup potrzebnego sprzętu.

Konieczność przeprowadzenia remontu budynku mieszkalnego przy ul. Browarowej 3, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru z 14 lutego br. wymusza dokonanie zmian w planie remontów zasobów mieszkaniowych Gminy realizowanych z dotacji przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. Planowany udział Gminy w kosztach remontu wynosić będzie 105.000,- zł. Pozostałe koszty zabezpieczenia i remontu pokryte zostaną z odszkodowania wypłaconego przez PZU.

W związku z powyższym w planie remontów dokonuje się następujące zmiany:

 • rezygnacja z docieplenia ścian szczytowych budynków 7a i 7b ul. Tucholskiej
  – 60.000,- zł;

 • zmniejszenie zakresu remontu płyt balkonowych tych budynków – 6.500,- zł;

 • rezygnacja z wymiany pokrycia dachowego budynku 110 przy ul. Wojska Polskiego
  – 31.500,- zł.

Z powodu zwiększenia opłat za wyłączenie z produkcji rolnej oraz wniesienia opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zajętych pod drogi na terenie byłej cukrowni, zmniejsza się
o 15.000,- zł plan wydatków inwestycyjnych (rozdz. 70005). Zwiększa się jednoznacznie plan na różne opłaty i składki w tym rozdziale.

 

GFOŚ i GW

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wprowadza się zmiany przedstawione poniżej.

Rozpoczęte prace na terenie byłej Jednostki Wojskowej wskazały potrzebę podjęcia dodatkowych prac związanych z przebudową kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe z obszaru objętego rewitalizacją, ale również z całego obszaru objętego planem zagospodarowania przestrzennego.

Dodatkowy zakres prac powinien całkowicie rozdzielić kanalizację deszczową od sanitarnej
i rozwiązać bezpośrednie odprowadzenie wód deszczowych do odbiornika w tym przypadku do Struchawy.

Ten zakres prac związany jest z dodatkowymi wydatkami, dlatego zakłada się zwiększenie finansowania tego zadania w br. o 210.000,- zł.

W związku z trwającą procedurą przygotowującą budowę kanalizacji deszczowej
od ul. Różannej do Wdy, zaplanowana na to zadanie kwota 210.000,- zł z GFOŚr i GW nie zostanie wykorzystana w tym roku i przeznacza się ją na zadanie “Rozwój społeczno – gospodarczy na zdegradowanym obszarze powojskowym”.

Załączniki (126kB) plik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 czerwca 2005)
Opublikował: Magdalena Jasińska (14 grudnia 2005, 11:01:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249