Uchwała Nr 328/05

UCHWAŁA NR 328/05

R A D Y M I E J S K I E J W ŚWIECIU

z dnia 24 listopada 2005r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 317/05 z 13 października 2005r. w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “b” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) w związku z art. 48
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 15, poz. 148 z późn. zmian.) oraz ar
t. 2 pkt 2 i art. 9 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r.
o obligacjach (Dz.U. z 2001r., Nr 120, poz. 1300),

uchwala się, co następuje:

§ 1. § 2 uchwały nr 317/05 przyjmuje brzmienie.

 1. Emisja obligacji nastąpi w trzech transzach, pierwsza transza o wartości 7.000.000,- zł (słownie: siedemmilionówzłotych), druga transza o wartości 2.000.000,- zł (słownie: dwamilionyzłotych) i trzecia transza o wartości 2.000.000,- zł (słownie: dwamilionyzłotych).

 2. Terminy emisji poszczególnych transz:

  • pierwsza do 31 grudnia 2005r.

  • druga do 31 stycznia 2006r.

  • trzecia do 31 grudnia 2006

   § 2. § 3 uchwały nr 317/05 przyjmuje brzmienie.

   Środki pozyskane z emisji pierwszej i drugiej transzy o łącznej wartości 9.000.000,- zł przeznaczone zostaną na restrukturyzację dotychczas wyemitowanych obligacji i zaciągniętego w PKO BP kredytu. Trzecia transza w wysokości 2.000.000,- zł przeznaczona zostanie na budowę Hali Widowiskowo – Sportowej.

  § 3. § 4 uchwały nr 317/05 przyjmuje brzmienie.

 3. Obligacje wyemitowane w pierwszej transzy wykupione zostaną w następujących terminach:

  • Seria J (20 szt) na kwotę 2.000.000,- zł po upływie trzech lat;

  • Seria K (20 szt) na kwotę 2.000.000,- zł po upływie czterech lat;

  • Seria L (20 szt) na kwotę 2.000.000,- zł po upływie pięciu lat;

  • Seria Ł (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie sześciu lat;

    

   2. Obligacje wyemitowane w drugiej transzy wykupione zostaną w następujących terminach:

   • Seria M (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie sześciu lat;

   • Seria N (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie siedmiu lat.

   3. Obligacje wyemitowane w trzeciej transzy wykupione zostaną w następujących terminach:

   • Seria O (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie ośmiu lat;

   • Seria P (10 szt) na kwotę 1.000.000,- zł po upływie dziewięciu lat.

   § 4. §5 uchwały Nr 317/05 przyjmuje brzmienie:

   Wykup obligacji, wypłaty oprocentowania i prowizji zrealizowane zostaną z dochodów własnych pochodzących z podatku od nieruchomości.

   § 5. § 7 pkt 1 uchwały Nr 317/05 otrzymuje brzmienie:

   Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej stawek WIBOR
   z ostatnich trzech tygodni lub rentowności bonów skarbowych z ostatnich trzech przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego powiększonego o marżę.

   § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

   § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

   Przewodniczący

   R a d y M i e j s k i e j

   Jerzy Wójcik

     UZASADNIENIE

   Zmniejszenie pierwszej transzy obligacji do 7.000.000,-zł wynika z faktu, że wykupione 9.000.000,-zł w ramach restrukturyzacji zadłużenia spowodowałyby przekroczenie 15% - go progu obsługi zadłużenia do planowanych dochodów Gminy.

   Wykupienie 5.000.000,-zł obligacji, wcześniejsze spłacenie kredytu z PKO BP oraz obsługa pozostałych kredytów i pożyczek wyniesie łącznie 9.855.000,-zł, co stanowi 14,6% planowanych dochodów. Obligacje wartości 2.000.000,-zł będą wyemitowane na początku 2006r. i zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę 2 serii obligacji wyemitowanych w 2001 roku. Jednocześnie na wniosek Banków do projektu uchwały wprowadza się nowe oznaczenia obligacji serii od J - P.

  • metryczka


   Wytworzył: Rada Miejska w Swieciu (24 listopada 2005)
   Opublikował: Magdalena Jasińska (5 grudnia 2005, 09:01:15)

   Ostatnia zmiana: brak zmian
   Liczba odsłon: 1635